RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 14 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland

Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter får EU-stöd som täcker alla eller en del av kostnaderna. Genom denna lagstiftning slås de två tidigare regeluppsättningarna samman, som skilde mellan åtgärder på den inre marknaden och åtgärder i tredjeland.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 3/2008 av den 17 december 2007 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter på den inre marknaden och i tredjeland.

SAMMANFATTNING

Informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter beskrivs och regleras i dessa bestämmelser.

Tillämpningsområde

Följande åtgärder omfattas både på den inre marknaden och i tredjeland:

  • PR, säljfrämjande åtgärder och reklam som särskilt betonar de inneboende egenskaperna hos och fördelarna med EU:s produkter.
  • Åtgärder för att informera om EU:s system för kvalitet och märkning för jordbruksprodukter och livsmedel samt ekologiska produkter.
  • Informationskampanjer som inriktar sig på EU:s system för klassificering av vin och spritdrycker.
  • Studier där man utvärderar resultaten av informationskampanjerna och de säljfrämjande åtgärderna.
  • Deltagande i europeiska eller nationella arrangemang, varumässor och utställningar.

I tredjeland kan de säljfrämjande åtgärderna även bestå av följande:

  • Undersökningar av nya marknader.
  • Handelsdelegationer på hög nivå.

Dessa åtgärder får inte stimulera till konsumtion av en produkt med ett visst ursprung eller vara inriktade på varumärken.

Berörda sektorer, produkter och marknader

I förordningen fastställs kriterierna för urvalet av de sektorer som omfattas av säljfrämjande åtgärder. Kommissionen ska vartannat år fastställa en förteckning över de produkter och tredjeländer som berörs. Det rör sig generellt om produkter som är avsedda för direkt konsumtion eller för bearbetning och om typiska produkter med ett högt mervärde. Kommissionen ska också fastställa riktlinjer för den strategi som ska följas.

Godkännande

De aktiviteter som nämns ovan ska genomföras inom ramen för program som lagts fast av branschorganisationer eller branschövergripande organ. Dessa organisationer ska lägga fram förslag till program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för medlemsstaterna, som sedan till kommissionen vidarebefordrar de program som de har valt ut och som de förbinder sig att delvis finansiera. Kommissionen väljer med hjälp av tekniska medhjälpare ut vissa program, beslutar om programbudgetarna och ska i samband med detta prioritera program där man planerar att flera medlemsstater ska delta.

Vidare kan kommissionen ta initiativ till att fullt ut finansiera informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder. Dessa åtgärder vidtas på den inre marknaden och i tredjeland av organisationer som kommissionen väljer.

Finansiering

Finansieringen av kostnaderna för programmen delas enligt följande:

  • Upp till 50 % täcks av EU:s bidrag (och upp till 60 % om programmen gäller säljfrämjande åtgärder som avser frukt och grönsaker och som särskilt riktar sig till skolbarn i EU).
  • Minst 20 % ska täckas av de förslagsställande organisationerna.
  • Resten ska täckas av den berörda medlemsstaten.

Kommittéförfarande

Förvaltningskommittén för den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna biträder kommissionen vid urvalet och förvaltningen av programmen.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEUT
Förordning (EG) nr 3/200824.12.2007-EUT L 3, 5.1.2008
Senast ändrat den 28.01.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början