RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 14 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Maataloustuotteita koskevat tiedotus- ja menekinedistämistoimet sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa

Maataloustuotteita koskeviin tiedotus- ja menekinedistämistoimiin myönnetään yhteisön rahoitusta, joka kattaa joko osan tai kaikki toimien todellisista kustannuksista. Kyseisiä toimia koskevassa sääntelykehyksessä yhdistetään kaksi edellistä järjestelmää, joissa erotettiin sisäisillä markkinoilla ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR)) ja kolmansissa maissa ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR)) toteutetut toimet.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 3/2008, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa.

TIIVISTELMÄ

Tässä sääntelykehyksessä säädetään maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista sekä annetaan niitä koskevia säännöksiä.

Soveltamisala

Sekä sisäisillä markkinoilla että kolmansissa maissa toteutettavat toiminnot ovat seuraavat:

  • PR-toimet, menekinedistäminen ja mainonta, joiden tarkoituksena on korostaa yhteisön tuotteiden ominaispiirteitä ja niiden tarjoamia etuja,
  • tiedotuskampanjat, jotka koskevat maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatuvaatimuksiin ja merkintöihin liittyviä yhteisön järjestelmiä sekä luonnonmukaisia tuotteita,
  • tiedotustoimet, jotka koskevat yhteisössä säädettyä viinien ja alkoholijuomien luokitusjärjestelmää,
  • tiedotus- ja myynninedistämistoimien arviointitutkimukset ja
  • osallistuminen kansallisesti tai kansainvälisesti merkittäviin tapahtumiin, messuihin ja näyttelyihin.

Kolmansissa maissa edistämistoimiin sisältyy myös:

  • uusia markkinoita koskevat tutkimukset ja
  • korkean tason liike-elämän vierailut.

Nämä toimet eivät saa edistää jonkin tuotteen kulutusta sen alkuperän tai tavaramerkin vuoksi.

Kyseessä olevat alat, tuotteet ja markkinat

Asetuksessa vahvistetaan valintaperusteet niille aloille, joita menekinedistämistoimet koskevat. Lisäksi siinä säädetään, että komissio laatii joka toinen vuosi kyseisten tuotteiden ja kolmansien maiden markkinoiden luettelon. Kyseessä ovat yleensä sellaisinaan kulutettaviksi tai jalostukseen tarkoitetut tuotteet tai tyypilliset tuotteet tai laatutuotteet, joilla on merkittävä lisäarvo. Komissio vahvistaa myös suuntaviivat, joissa määritellään noudatettava strategia.

Yksityiskohtaiset hyväksymissäännöt

Yllä mainitut toiminnat toteutetaan ammattialajärjestön tai toimialakohtaisen organisaation laatimien ohjelmien mukaisesti. Kyseiset organisaatiot toimittavat ohjelmaehdotuksensa jäsenvaltioille, jotka toimittavat komissiolle valitsemansa ohjelmat, jotka ne sitoutuvat osittain rahoittamaan. Komissio valitsee ohjelmat tarvittaessa teknisten avustajien avulla ja päättää niille myönnettävistä talousarvioista pitäen etusijalla ohjelmat, jotka toteutetaan useissa jäsenvaltioissa.

Komissio voi myös tehdä aloitteen ja rahoittaa tiedotus- ja menekinedistämistoimia kokonaan. Komission valitsemat organisaatiot toteuttavat kyseiset toimet sisämarkkinoilla ja kolmanissa maissa.

Rahoitus

Ohjelmien todellisten kustannusten rahoitus jakautuu seuraavasti:

  • yhteisön rahoitusosuus on enintään 50 prosenttia (ja 60 prosenttia sellaisten hedelmiä ja vihanneksia koskevien menekinedistämistoimien osalta, jotka kohdistuvat erityisesti yhteisön kouluissa oleviin lapsiin),
  • ehdotuksen tehneiden organisaatioiden osuus on vähintään 20 prosenttia ja
  • loppurahoituksesta vastaa asianomainen jäsenvaltio.

Komitea

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitea avustaa komissiota ohjelmien valinnassa ja hallinnoinnissa.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloMääräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Asetus (EY) N:o 3/200824.12.2007-EUVL L 3, 5.1.2008.
Viimeisin päivitys 28.01.2008
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun