RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 14 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Δράσεις πληροφόρησης και προώθησης για γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες

Δράσεις πληροφόρησης και προώθησης για γεωργικά προϊόντα που δικαιούνται κοινοτική χρηματοδότηση, με κάλυψη μέρους ή του συνόλου του πραγματικού κόστους των δραστηριοτήτων. Το υπόψη νομικό πλαίσιο, το οποίο τις διέπει, ενοποιεί τα δύο προηγούμενα συστήματα κανόνων, όπου υπήρχε διάκριση μεταξύ των δράσεων που λάμβαναν χώρα στην εσωτερική αγορά ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR)) και εκείνων που λάμβαναν χώρα στις τρίτες χώρες ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR)).

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες.

ΣΥΝΟΨΗ

Το υπόψη νομικό πλαίσιο περιγράφει και διέπει τις ενέργειες πληροφόρησης και προώθησης γεωργικών προϊόντων.

Πεδίο εφαρμογής

Τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, οι ενέργειες αυτές συνίστανται σε:

  • δράσεις δημοσίων σχέσεων, προώθησης και διαφήμισης, ιδίως για να προβληθούν τα εγγενή χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα κοινοτικών προϊόντων·
  • ενημερωτικές εκστρατείες, ιδίως για τα κοινοτικά συστήματα που καλύπτουν τις ποιοτικές προδιαγραφές και την επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς και τα βιολογικά προϊόντα·
  • δράσεις ενημέρωσης για το κοινοτικό σύστημα ταξινόμησης των οίνων ποιότητας και των οινοπνευματωδών ποτών·
  • μελέτες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων δράσεων ενημέρωσης και προώθησης·
  • συμμετοχή σε εκδηλώσεις, εμποροπανηγύρεις και εκθέσεις ευρωπαϊκής ή διεθνούς εμβέλειας.

Στις τρίτες χώρες, οι ενέργειες προώθησης περιλαμβάνουν επίσης:

  • έρευνες νέων αγορών·
  • εμπορικές αποστολές υψηλού επιπέδου.

Οι ενέργειες αυτές δεν έχουν στόχο να παρακινούν προς την κατανάλωση κάποιου προϊόντος λόγω της καταγωγής του ή του εμπορικού του σήματος.

Τομείς, προϊόντα και αγορές

Ο υπόψη κανονισμός καθορίζει τα κριτήρια με βάση τα οποία πραγματοποιείται η επιλογή των τομέων που αποτελούν το αντικείμενο των ενεργειών προώθησης. Επιπλέον, ορίζει ότι ανά διετία η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των οικείων προϊόντων και αγορών τρίτων χωρών. Εν γένει πρόκειται για προϊόντα προοριζόμενα για άμεση κατανάλωση ή για μεταποίηση, καθώς και για τυπικά προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Ακόμη, η Επιτροπή χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν την ακολουθούμενη στρατηγική.

Διαδικασία έγκρισης

Οι προαναφερόμενες ενέργειες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων που καταρτίζονται από τις επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις. Οι οργανώσεις αυτές υποβάλλουν τις προτάσεις προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης που καταρτίζουν στα κράτη μέλη, τα οποία διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα προγράμματα που έχουν επιλέξει και τα οποία δεσμεύονται να χρηματοδοτήσουν μερικώς. Η Επιτροπή, με την αναγκαία τεχνική αρωγή, επιλέγει ορισμένα προγράμματα και αποφασίζει τα αντίστοιχα προϋπολογιζόμενα ποσά, με προτεραιότητα στα προγράμματα που προβλέπουν συμμετοχή πολλών κρατών μελών.

Επιπλέον, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση ενεργειών πληροφόρησης και προώθησης. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες από οργανώσεις τις οποίες επιλέγει η ίδια.

Χρηματοδότηση

Η χρηματοδότηση των πραγματικών δαπανών των προγραμμάτων κατανέμεται ως εξής:

  • μέχρι 50% καλύπτεται από κοινοτική χρηματοδότηση (και έως το 60%, εάν τα προγράμματα αφορούν τις ενέργειες προώθησης οπωροκηπευτικών προοριζόμενων ειδικώς για παιδιά σε σχολικά ιδρύματα της Κοινότητας)·
  • τουλάχιστον το 20% καλύπτεται από τις προτείνουσες οργανώσεις·
  • το υπόλοιπο καλύπτεται από το οικείο κράτος μέλος.

Επιτροπολογία

Κατά την επιλογή και τη διαχείριση των προγραμμάτων η Επιτροπή συνεπικουρείται από την Επιτροπή διαχείρισης για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.3/200824.12.2007-ΕΕ L 3 της 5.1.2008
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28.01.2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας