RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 14 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Informační a propagační opatření na podporu zemědělských výrobků

Toto nařízení zavádí nový jednotný právní rámec pro propagaci zemědělských výrobků na vnitřním trhu a na trzích třetích zemí. Informační a propagační opatření na podporu zemědělských výrobků představují spotřebitelům jedinečný charakter zemědělských výrobků Evropské unie jak pro jejich kvalitu, tak pro jejich rozmanitost. Toto nařízení spojuje oba existující texty do jednoho právního aktu a tím umožňuje sladit a zjednodušit předpisy.

AKT

Nařízení (ES) č. 3/2008 Rady ze 17. prosince 2007 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Informační a propagační opatření na podporu zemědělských produktů mohou být financována v celku nebo zčásti z rozpočtu Společenství ve shodě s nařízením (EK) č 1290/2005.

Oblast působnosti

Informační a propagační opatření ošetřené tímto nařízením se týkají:

  • zemědělských produktů;
  • způsobu jejich výroby; a
  • potravinářských výrobků vyrobených ze zemědělských produktů.

Informační a propagační opatření financovaná Společenstvím mohou být prováděna na vnitřním trhu nebo ve třetích zemích. Příslušná opatření mohou mít podobu:

  • styku s veřejností, propagační nebo reklamní činnosti zdůrazňující znaky a výhody výrobků Společenství, zvláště s ohledem na jakost, hygienu, bezpečnost, výživnost, značení, dobré podmínky pro zvířata nebo neškodnost pro životní prostředí;
  • informačních kampaní o právní úpravě Společenství týkající se chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení, zaručených tradičních specialit a ekologických produktů, jakož i další právní úpravě Společenství týkající se kvality a označování zemědělských produktů a potravin etiketou a grafických symbolů stanovených platnými právními předpisy Společenství;
  • informační kampaně o právní úpravě Společenství týkající se klasifikace vín a lihovin;
  • studií vyhodnocujících informační a propagační opatření;
  • akcí, veletrhů a výstav evropského nebo vnitrostátního významu.

Informační a propagační opatření ve třetích zemích také zahrnují:

  • studie nových trhů;
  • obchodní návštěvy na vysoké úrovni.

Tato opatření by neměla vybízet ke konzumaci některého výrobku kvůli jeho původu nebo obchodní značce.

Informační a propagační programy

Komise nejprve sestavuje seznamy témat, výrobků a třetích zemí, kterých by se mohla týkat informační a propagační opatření, na něž se zaměřuje toto nařízení. Tyto seznamy jsou revidovány každé dva roky. Pro každé z témat, každý výrobek nebo třetí zemi stanovuje Komise pokyny určující strategii, kterou se bude řídit vypracování informačních a propagačních programů. Profesní a meziprofesní organizace vypracovávají návrhy programů na základě seznamů a pokynů stanovených Komisí. Příslušné členské země poté předávají Komisi seznam programů, které vybraly, a zavazují se podílet na jejich financování, pokud je třeba. Komise rozhoduje o tom, které programy jsou vzaty v úvahu, a o odpovídajících rozpočtech. Přednost uděluje programům navrhovaných více členskými státy a těm, které počítají s opatřeními ve více členských státech nebo třetích zemích.

Společenství může rozhodnout, že bude plně financovat informační a propagační opatření uskutečňovaná z jeho vlastní iniciativy. Tato opatření jsou na vnitřním trhu a ve třetích zemích uváděna v činnost organizacemi, které vybere.

Financování

Rozpočet společenství obvykle financuje až 50 % informačních a propagačních programů. Tato účast může dosáhnout 60 % u propagace ovoce a zeleniny ve školách a u boje proti nemírnému užívání alkoholu. Organizace financují nejméně 20 % programů, které navrhly, a o zbytek částky se starají členské země.

Pokud se Komise rozhodne uskutečnit informační a propagační opatření ze své vlastní iniciativy, financování Společenství kryje 100 % skutečných nákladů na tato opatření.

Postup projednávání ve výboru

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů pomáhá Komisi při výběru a řízení programů.

Kontext

Toto nařízení stanoví jednotný právní rámec pro propagaci zemědělských výrobků jak uvnitř, tak i vně Společenství. Spojuje a ruší dvě dřívější nařízení, která stanovila rozdíl mezi opatřeními prováděnými na vnitřním trhu (DE) (EN) (ES) (FR) a ve třetích zemích (DE) (EN) (ES) (FR).

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 3/2008

24. 12. 2007

Úř. věst. L 3 

ze dne 5. 1. 2008

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 479/2008

13. 6. 2008

Úř. věst. L 148

ze dne 6. 6. 2008

Nařízení (ES) č. 72/2008

7. 2. 2009

Úř. věst. L 30 

ze dne 31. 1. 2009

Nařízení (ES) č. 153/2009

3. 3. 2009

Úř. věst. L 51 

ze dne 24. 2. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (EHS) č.3/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí pravidla

Nařízení (ES) č. 501/2008 (Úř. věst. L 147 ze dne 6.6.2008).
Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla nařízení (ES) č. 3/2008, zvláště pokud jde o vypracování, výběr, realizaci, financování a kontrolu programů zamýšlených článkem 6 uvedeného nařízení.

Poslední aktualizace: 23.09.2009
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky