RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ocena funkcjonowania reformy WPR

W celu zorientowania wspólnej polityki rolnej (WPR) na zmianę zrównoważoną i przyjazną dla środowiska poddano analizie różne elementy tej polityki. Analiza poświęcona jest trzem głównym kwestiom, które leżą u podstaw szeroko zakrojonej reformy WPR, oraz stanowi działanie przygotowujące do rewizji budżetu 2008/2009.

AKT

Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego – Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR [COM(2007) 722 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Niniejszy komunikat przedstawia kierunki, jakie wspólna polityka rolna (WPR) powinna obrać, aby nie przerwać procesu reformy zapoczątkowanego w 2003 r. wraz z wprowadzeniem systemu płatności jednolitej. W ciągu ostatnich lat WPR odnotowała znaczące postępy we wprowadzaniu reform, w szczególności nowego systemu pomocy, który przyczyni się do polepszenia konkurencyjności rolnictwa.

Aby opracować bilans dokonanych postępów oraz dostarczyć materiały do debaty nad najbliższymi zmianami WPR, niniejszy komunikat skupia się na trzech zagadnieniach. Są to:

  • uproszczenie płatności jednolitych,
  • środki rynkowe,
  • nowe wyzwania środowiskowe.

Uproszczenie płatności jednolitych

Na podstawie oceny funkcjonowania WPR zmiana systemu płatności jednolitych musi być przeprowadzona zgodnie z następującymi wytycznymi:

  • ujednolicanie stosowania systemu, który ogranicza przypadki, w których pomoc jest przyznawana jeszcze zgodnie z systemem, w którym wsparcie powiązane jest z produkcją,
  • stałe dostosowywanie zasad wzajemnej zgodności, która zachęca do rolnictwa zrównoważonego, przy uwzględnieniu nowych wymogów społeczeństwa,
  • ponowne przeanalizowanie podziału pomocy, który ogranicza wysokie płatności i zwiększa próg minimalny powierzchni wymaganej dla małych kwot.

Zmiana rynku

Aby zachęcić do skutecznej konkurencji na rynkach rolniczych, Komisja zamierza przeanalizować niektóre instrumenty zarządzania WPR, niespełniające już wymogów rynku, w szczególności środki dotyczące sektora zbóż i produktów mlecznych.

W zakresie rynku zbóż interwencje wspólnotowe muszą uwzględnić wzrost popytu na zboża oraz wzrastającą rolę bioenergii.

Sugeruje się także środki przygotowujące rynek mleka i przetworów mlecznych do wygaśnięcia systemu kwot produkcyjnych do 31 marca 2015 r. Obecnie zarówno na rynku wewnętrznym, jak i międzynarodowym odnotowuje się wzrost zapotrzebowania na produkty wysokiej jakości (w szczególności sery i świeże przetwory mleczne), wysokie ceny oraz, w związku z tym, zmniejszenie się roli działań interwencyjnych postrzeganych jako forma zbytu masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Stopniowy wzrost kwot mlecznych mógłby zapobiec destabilizacji, którą zmiana ta może spowodować. W tym celu można wprowadzić inne środki, ze szczególnym uwzględnieniem pewnych regionów, zwłaszcza górskich.

Nowe wyzwania środowiskowe

Niniejszy komunikat przedstawia nowe problemy, w rozwiązaniu których pomóc może WPR: zmiana klimatu, bioenergia, gospodarka wodna oraz inne wyzwania, takie jak bioróżnorodność.

Zmiana klimatu stanowi kwestię o fundamentalnym znaczeniu dla rolnictwa europejskiego. Sektor ten już w znaczącym stopniu przyczynił się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ale wciąż pozostaje narażony na problemy wynikające ze zmiany klimatu, a także bioenergii, gospodarki wodnej i bioróżnorodności. Unia Europejska (UE) przygotowuje się do odpowiedzi na takie problemy poprzez istniejące środki rozwoju wsi, zarządzanie zasadą wzajemnej zgodności i wspieranie badań i innowacyjności.

Komunikat porusza także zagadnienie zarządzania ryzykiem. Drugi filar WPR jest uznawany za najwłaściwszy instrument zarządzania kryzysowego w rolnictwie. Można także wykorzystywać inne narzędzia. Rozwój wsi musi być wzmocniony, ponieważ jest kluczowym narzędziem rozwiązania tych złożonych problemów. W tym celu należy zintensyfikować jego działania i środki, które są na niego przeznaczane poprzez obowiązkową modulację *.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
  • Modulacja: instrument wprowadzony wraz z reformą w 2003 r., umożliwiający przeniesienie zasobów przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie do rolnictwa do środków na rozwój wsi w okresie do 2013 r.
Ostatnia aktualizacja: 09.02.2008

Zobacz także

  • Więcej informacji można uzyskać na stronie DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich poświęconej ocenie funkcjonowania reformy WPR (DE) (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony