RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tillämpning av vissa EU-konkurrensregler på jordbruksvaror

Denna förordning är tillämplig för vissa av Europeiska unionens (EU) konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1184/2006 av den 24 juli 2006 om tillämpning av vissa konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksvaror [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Av denna förordning framgår att, med vissa undantag nedan, artiklarna 101 till 106 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) (tidigare artiklarna 81 till 86 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG-fördraget)) ska tillämpas för alla avtal, beslut och förfaranden som avses i artiklarna 101.1 och 102 i FEUF (tidigare artikel 81.1 och 82 i EG-fördraget) angående produktion av, eller handel med, jordbruksvaror.

Det finns tre undantag. De allmänna reglerna gäller inte för:

  • avtal, beslut och förfaranden som utgör en integrerad del av en nationell marknadsorganisation;
  • avtal, beslut och förfaranden som är nödvändiga för att förverkliga målen för den gemensamma jordbrukspolitiken;
  • vissa avtal, beslut och förfaranden mellan lantbrukare eller sammanslutningar av lantbrukare i ett och samma land inom Europeiska unionen (EU), förutsatt att avtalen inte medför någon skyldighet att hålla samma priser, inte sätter konkurrensen ur spel och inte äventyrar förverkligandet av målen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1184/2006

24.8.2006

-

EUT L 214, 24.7.2006

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1234/2007

23.11.2007

-

EUT L 299, 16.11.2007

Förordning (EG) nr 361/2008

14.5.2008

-

EUT L 121, 7.5.2008

Förordning (EG) nr 491/2009

24.6.2009

-

EUT L 154, 17.6.2009

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning (EG) nr 1184/2006 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

Senast ändrat den 30.05.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början