RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Egyedi mezőgazdasági intézkedések a kisebb égei-tengeri szigetek javára

A kisebb égei-tengeri szigetek mezőgazdaságát egyedi intézkedésekkel támogatják. Ezek célja kettős: az e régiókba irányuló egyes mezőgazdasági termékek szállításából eredő többletköltségek csökkentése és a helyi termelés fejlesztése.

JOGI AKTUS

A Tanács 1405/2006/EK rendelete (2006. szeptember 18.) egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet módosításáról [Hivatalos Lap L 265., 2006.9.26.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A kisebb égei-tengeri szigetek egyes mezőgazdasági termékek tekintetében egyedi ellátási intézkedésekben, illetve a helyi mezőgazdasági termelésre irányuló és körülményekhez igazodó támogatási intézkedésekben részesülnek. Ezeknek a rendeletben ismertetett intézkedéseknek a célja az, hogy előmozdítsák e több földrajzi és gazdasági tényező által akadályozott régiók fejlődését.

Egyedi ellátási intézkedések

Azon mezőgazdasági termékeket, amelyek emberi fogyasztás céljára vagy más termékek előállításához alapvetően szükségesek a kisebb szigeteken, egyedi támogatási intézkedésekkel biztosítják. Ebben az összefüggésben a Görögország által kijelölt hatóságok előzetes ellátási mérleget dolgoznak ki, amely meghatározza az érintett termékekkel kapcsolatos éves szükséglet mennyiségét. A mérleget ezután a Bizottság jóváhagyja.

A termékekhez a forgalomba hozatalból eredő többletköltségek viszonylatában ellátási támogatást nyújtanak. Az egyedi ellátási intézkedések végrehajtása során több tényezőt is figyelembe kell venni, úgymint a kisebb szigetek egyedi igényeit, a hagyományos kereskedelmi forgalmat, a javasolt támogatás közgazdasági vonatkozásait és a helyi termelés fejlődését.

Az ilyen intézkedésekkel támogatott termékek újrakivitele kizárólag a Bizottság munkáját segítő bizottság által meghatározott feltételek szerint történhet. E feltételek közé tartozik a kapott támogatás visszafizetése. Ezenfelül, az egyedi ellátási intézkedések alapján támogatott termékekből a kisebb szigeteken feldolgozott termékek csak a Bizottság által meghatározott mennyiségi korlátokon belül exportálhatók harmadik országokba, illetve szállíthatók a Közösség más részeibe.

A helyi mezőgazdasági termelés támogatása

Görögország támogatási programot készít, majd jóváhagyás céljából benyújtja azt a Bizottsághoz. A program a kisebb szigeteken folyó mezőgazdasági termelést segítő intézkedéseket tartalmaz. Ezeknek az intézkedéseknek meg kell felelniük a közösségi jognak és összhangban kell állniuk a közösségi politikákkal, elsősorban a közös agrárpolitikával.

A támogatási program tartalmazhatja:

  • a mezőgazdasági termelési helyzet mennyiségi leírását;
  • a javasolt stratégia leírását, valamint a várt gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi hatásokat;
  • az intézkedések végrehajtásának tervét, és egy általános indikatív finanszírozási táblázatot, amely bemutatja a felhasználható forrásokat;
  • annak igazolását, hogy a támogatási program különböző intézkedései egymással kompatibilisek és konzisztensek, valamint a monitoring és az értékelés során használandó kritériumokat;
  • a támogatási program hatékony és megfelelő megvalósításának biztosítására tett lépéseket;
  • a támogatási program végrehajtásáért felelős kijelölt illetékes hatóság és a társult testületek megnevezését.

Kapcsolódó intézkedések

A Bizottság a támogatási program végrehajtása érdekében az e termékeket előállító, feldolgozó vagy forgalmazó ágazatoknak nyújtott működési támogatás formájában további támogatásokat engedélyezhet.

Pénzügyi rendelkezések

Az egyedi ellátási intézkedések, valamint a mezőgazdasági termeléshez nyújtott intézkedések évente legfeljebb 23,93 millió EUR összegben finanszírozhatók. Az egyedi ellátási intézkedésekre fordított éves összeg nem haladhatja meg az 5,47 millió EUR-t.

Általános rendelkezések

A Bizottság munkáját a Közvetlen Kifizetések Irányítóbizottsága (EN) segíti.

Görögország az alábbiakat nyújtja be a Bizottsághoz:

  • legkésőbb minden év február 15-ig a következő évi támogatási program végrehajtásához rendelkezésre álló előirányzatokat;
  • legkésőbb minden év június 30-ig az e rendeletben előírt intézkedésekről készített jelentést.

A Bizottság legkésőbb 2011. december 31-ig általános jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz az e rendelet alapján végzett tevékenységek hatásáról.

Háttér

A kisebb égei-tengeri szigetekre irányuló mezőgazdasági támogatások első egyedi keretét a 2019/93/EK rendelet hozta létre, amely bizonyos ágazatok, például a burgonya-, a szőlő- és az olívatermesztés vonatkozásában egyedi ellátási szabályozást és egyedi támogatási intézkedéseket vezetett be. A rendszer sikerére tekintettel ez a rendelet fenn kívánja tartani ezeket a támogatási formákat, egyúttal szorosabbra fűzve a helyi hatóságokkal folytatott együttműködést, és nagyobb teret engedve számukra a finanszírozás kezelésében.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
1405/2006/EK tanácsi rendelet

2006.10.3.

HL L 265., 2006.9.26.

Módosító jogszabály(ok)HatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
615/2008/EK tanácsi rendelet

2008.6.29.

HL L 168., 2006.6.28.

72/2009/EK tanácsi rendelet

2009.2.7.

HL L 30., 2009.1.31.

Az 1405/2006/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Alkalmazási szabályok

A Bizottság 1914/2006/EK rendelete (2006. december 20.) az egyedi mezőgazdasági intézkedések kisebb égei-tengeri szigetek javára történő meghatározásáról szóló 1405/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 365., 2006.12.21.].
Ez a rendelet a kisebb égei-tengeri szigeteket támogató intézkedések alkalmazásának részletes szabályait tartalmazza. Az egyedi ellátási intézkedések tekintetében bemutatja az igazgatási összetevők, például a támogatási bizonyítványok és a gazdasági szereplők nyilvántartásának funkcióit, felsorolja a kivitel feltételeit, valamint ismerteti az ellenőrzések és a kivitel menetét. A helyi termelést támogató intézkedéseket illetően a rendelet leírja a támogatási összegek meghatározására, a kérelmek benyújtására, és a támogatások kifizetésére vonatkozó szabályokat, valamint a támogatások helyes felhasználása ellenőrzésének elveit és a szankciókat.
Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot .

Információtovábbítás

A Bizottság 792/2009/EK rendelete (2009. augusztus 31.) a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 228., 2009.9.1.].

Utolsó frissítés: 16.09.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére