RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Μεσογειακή δέσμη μέτρων

Το σύστημα ενιαίας αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης προβλέπει ειδικές εφαρμογές για τον λυκίσκο, το βαμβάκι, τους ελαιώνες και τον καπνό. Σε επόμενο στάδιο, οι διατάξεις που αφορούν τα προϊόντα αυτά εντάχθηκαν στη μεγάλη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) του 2003.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864 /2004 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, και για την προσαρμογή του λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΥΝΟΨΗ

Με τον ανωτέρω κανονισμό, γνωστό ως «μεσογειακή δέσμη μέτρων», ολοκληρώνεται η μεγάλη μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) του Ιουνίου του 2003 με τις σχετικές διατάξεις για την ένταξη της στήριξης των τομέων του καπνού, του λυκίσκου, των ελαιώνων και του βαμβακιού στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης.

Ο κανονισμός θεσπίζει ειδικές άμεσες ενισχύσεις για τους ανωτέρω τομείς. Οι ενισχύσεις αυτές χορηγούνται υπό τον όρο ότι οι γεωργοί πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη μεταρρύθμιση του 2003.

Λυκίσκος

Οι άμεσες ενισχύσεις για τον λυκίσκο αποσυνδέθηκαν από την παραγωγή από την 1η Ιανουαρίου 2005 (εξαιρουμένων των κρατών μελών που εφάρμοσαν μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005). Ωστόσο, για να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες καταστάσεις στην αγορά ή ορισμένες επιπτώσεις σε περιφερειακό επίπεδο, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν συνδεδεμένο μέρος της ενίσχυσης (που αντιστοιχεί σε μέγιστο ποσοστό 25 % του εθνικού ανώτατου ορίου τους *).

Το ποσό αναφοράς για τον υπολογισμό των ενισχύσεων είναι 480 ευρώ ανά εκτάριο που έτυχε ενίσχυσης κατά την περίοδο αναφοράς 2000-2002.

Ο κανονισμός για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα του λυκίσκου περιέχει πρότυπα για την εμπορία, τις ενώσεις παραγωγών και τις εμπορικές συναλλαγές αυτού του προϊόντος με τρίτες χώρες.

Βαμβάκι

Οι άμεσες ενισχύσεις για το βαμβάκι έχουν αποσυνδεθεί από την παραγωγή από την 1η Ιανουαρίου 2006. Ωστόσο, για να προφυλαχθεί η παραγωγή σε περιοχές βαμβακοπαραγωγής από ενδεχόμενη εξαφάνισή της εξαιτίας της πλήρους αποσύνδεσης, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν συνδεδεμένο μέρος της ενίσχυσης (που αντιστοιχεί σε μέγιστο ποσοστό 35 % του συνολικού ποσού που είχε χορηγηθεί προηγουμένως για το βαμβάκι).

Οι ενισχύσεις αυτές υπολογίσθηκαν με βάση τον ακόλουθο πίνακα :

Μέγιστη (συνολική) έκταση 440 000 haΕλλάδαΙσπανίαΠορτογαλία
Εθνική έκταση αναφοράς

370 000 ha

70 000 ha

360 ha

Ενίσχυση σε ευρώ που θα καταβληθεί ανά αποδεκτό εκτάριο

300 000 ha έως 594 /ha70 000 ha έως 342,85 /ha

1 039 /ha

556 /ha

Οι «εγκεκριμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις» στον τομέα του βαμβακιού ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στη διαχείριση των ενισχύσεων με βάση την έκταση που προορίζεται για τα μέλη τους (καθορισμός πίνακα).

Μετά την ακύρωση της μεταρρύθμισης του 2004 από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον Σεπτέμβριο του 2006, η ισχύουσα ρύθμιση στον τομέα του βαμβακιού προκειται να αντικατασταθεί στο εγγύς μέλλον. Προκειμένου να εκπονηθεί νέα μεταρρυθμιστική πρόταση, πραγματοποιήθηκε ευρύτατη δημόσια διαβούλευση (DE) (EN) (FR), από την οποία συγκεντρώθηκαν τα σχόλια των ενδιαφερομένων και του κοινού.

Ελαιόλαδο

Οι ενισχύσεις για το ελαιόλαδο έχουν αποσυνδεθεί από την παραγωγή από την 1η Ιανουαρίου 2006. Ωστόσο, για να προφυλαχθούν τα ελαιόδενδρα που έχουν περιβαλλοντική ή κοινωνική αξία, χορηγείται ενίσχυση (που αντιστοιχεί σε μέγιστο ποσοστό 40 % της ενίσχυσης που είχε χορηγηθεί προηγουμένως) για τους ελαιώνες που έχουν καταχωρισθεί στο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών *.

Μόνον η Ισπανία αποφάσισε να εφαρμόσει συνδεδεμένη ενίσχυση για τα ελαιόδενδρα, ετήσιου ύψους 103,14 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα κράτη μέλη μπορούν να διαθέσουν μέγιστο ποσοστό 10 % της συνιστώσας ελαιολάδου του εθνικού ανωτάτου ορίου για μέτρα βελτίωσης της ποιότητας.

Ο κανονισμός για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα του ελαιολάδου και των βρώσιμων ελιών ρυθμίζει την εσωτερική αγορά και τις εμπορικές συναλλαγές αυτών των προϊόντων με τρίτες χώρες.

Καπνός

Οι άμεσες ενισχύσεις για τον καπνό θα αποσυνδεθούν πλήρως από την παραγωγή από το 2010. Ωστόσο, για να προστατευθούν οι τοπικές οικονομίες και για να επιτραπεί η προσαρμογή των τιμών της αγοράς στις νέες συνθήκες, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν συνδεδεμένο μέρος της ενίσχυσης (που αντιστοιχεί σε μέγιστο ποσοστό 40 % της ενίσχυσης που είχε χορηγηθεί προηγουμένως) κατά τα τέσσερα έτη πριν το 2010.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, και ανάλογα με τις επιλογές των ενδιαφερομένων κρατών μελών, τα μέγιστα ποσά αυτής της ενίσχυσης είναι τα εξής :

2006-2009
(σε εκατομμύρια ευρώ)
Γερμανία21,287
Ισπανία70,599
Γαλλία48,217
Ιταλία (εκτός της Απουλίας)189,366
Πορτογαλία8,468

Μέρος αυτής της ενίσχυσης στην παραγωγή (που ορίσθηκε σε 5 % το 2007), καταβάλλεται στο Κοινοτικό Ταμείο Καπνού, το οποίο χρηματοδοτεί τα προγράμματα έρευνας και πληροφοριών για τα επιβλαβή αποτελέσματα του καπνίσματος.

Από το 2011, το ήμισυ της ενίσχυσης που χορηγήθηκε ετησίως στον τομέα του καπνού μεταξύ 2000 και 2002 (υπολογιζόμενο σε 484 εκατομμύρια ευρώ) θα διατεθεί για την αναδιάρθρωση των καπνοπαραγωγών περιοχών, στο πλαίσιο προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης του FEOGA, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Ο κανονισμός για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα του καπνού ρυθμίζε τον προσανατολισμό της παραγωγής και τις εμπορικές συναλλαγές αυτού του προϊόντος με τρίτες χώρες.

Πλαίσιο

Η μεταρρύθμιση των «μεσογειακών προϊόντων» βασίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Επίτευξη ενός βιώσιμου γεωργικού μοντέλου για την Ευρώπη από την μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ - τομείς του καπνού, του ελαιολάδου, του βαμβακιού και της ζάχαρης (DE) (EN) (ES) (FR)». Η μεταρρύθμιση για τον λυκίσκο στηρίζεται στην έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο για την εξέλιξη του τομέα αυτού .

Όροι-κλειδιά της πράξης
  • Εθνικό ανώτατο όριο: μέγιστο ποσό που μπορεί να διαθέσει κάθε κράτος μέλος για τις πληρωμές άμεσων ενισχύσεων.
  • Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών: μηχανογραφικό εργαλείο που οργανώνει τα γεωγραφικά δεδομένα και παρέχει ρεαλιστική αναπαράσταση του χώρου.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/20041.5.2004-ΕΕ L 161 της 30.4.2004
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.10.2007

βλέπε και

Συμπληρωματικές πληροφορίες για:

  • τον λυκίσκο (DE) (EN) (FR)
  • το βαμβάκι (DE) (EN) (FR)
  • τα ελαιόλαδο (DE) (EN) (FR)
  • τον καπνό (DE) (EN) (FR)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας