RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 14 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Sistemul de recuperare şi informare privind sumele acordate pe nedrept în cadrul finanţării politicii agricole comune

Uniunea Europeană (UE) doreşte să intensifice lupta împotriva neregulilor şi să favorizeze recuperarea sumelor acordate pe nedrept în cadrul finanţării politicii agricole comune (PAC). Prin această prismă, este important să se amelioreze cooperarea între statele membre şi Comisie. Regulamentul precizează regulile care guvernează informarea sistematică a Comisiei de către statele membre, precum şi obligaţiile pentru protecţia intereselor financiare ale Comunităţii.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 privind neregulile şi recuperarea sumelor acordate pe nedrept în cadrul finanţării politicii agricole comune şi organizarea unui sistem de informare în acest domeniu şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 595/91 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (PT) (FI) (SV) al Consiliului.

SINTEZĂ

Acest regulament vizează îmbunătăţirea răspunsului comunitar la practicile neconforme. Prevede comunicarea trimestrială către Comisie a cazurilor de nereguli (care au un impact mai mare de 10 000) detectate de statele membre. Statele au, de asemenea, obligaţia de a informa Comisia cu privire la procedurile naţionale care au ca scop impunerea de sancţiuni administrative sau penale, precum şi - la cererea Comisiei - cu privire la progresul procedurilor de recuperare faţă de beneficiarii care au comis nereguli în detrimentul fondurilor comunitare FEGA şi FEADR.

Comunicarea trimestrială către Comisie

Statele membre transmit Comisiei, în termen de două luni de la sfârşitul fiecărui trimestru, neregulile care au făcut obiectul unei constatări primare administrative sau judiciare. Această comunicare este însoţită de indicaţii referitoare în special la natura şi importanţa cheltuielii, practicile utilizate pentru comiterea neregulii, identificarea persoanelor/beneficiarilor implicaţi şi desfăşurarea procedurilor administrative şi judiciare. Dacă unele dintre aceste informaţii nu sunt încă disponibile la momentul notificării iniţiale, statele membre le vor transmite în situaţiile trimestriale ulterioare.

Comunicarea către alte state membre

Fiecare stat membru transmite Comisiei şi celorlalte state membre interesate neregulile pentru care există motive de îngrijorare că ar putea avea efecte în afara teritoriului propriu, precum şi cele care descoperă utilizarea unei noi practici neconforme.

COCOLAF

Comitetul Consultativ pentru Coordonarea Luptei Antifraudă (COCOLAF) este pus la curent anual, de către Comisie, cu privire la informaţiile colectate conform prezentului regulament.

Termeni-cheie ai actului
  • Neregulă în sensul articolului 1, paragraful 2 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 se referă la orice încălcare a unei dispoziţii de drept comunitar, ca urmare a unei acţiuni sau omisiuni a unui agent economic, care poate sau ar putea prejudicia bugetul general al Comunităţilor, fie prin diminuarea sau pierderea veniturilor acumulate din resurse proprii, colectate direct în numele Comunităţilor, fie prin cheltuieli nejustificate.
  • Constatare primară administrativă sau judiciară în sensul articolului 35 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 se referă la: prima evaluare scrisă a unei autorităţi competente, administrative sau juridice, care concluzionează pe baza faptelor concrete dacă a fost comisă o neregularitate, fără a aduce atingere posibilităţii ca această concluzie ulterior să fie modificată sau retrasă ca rezultat al evoluţiei procedurii administrative sau judiciare.
  • Suspiciune de fraudă în sensul articolului 1 bis, punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1681/94 se referă la o neregulă care a făcut obiectul unei constatări primare administrative sau judiciare, care a fost urmată de lansarea unei proceduri la nivel naţional în scopul de a determina existenţa unui comportament intenţionat, în speţă o fraudă precum cea vizată în articolul 1, paragraful 1, punctul a) al Convenţiei din 26 iulie 1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, adoptată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
  • Agent economic în sensul articolului 1 bis, punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1681/94 al Comisiei se referă la orice persoană fizică sau juridică sau orice altă entitate care beneficiază de o finanţare în cadrul FEGA sau FEADR, cu excepţia statelor membre care îşi exercită prerogativele de putere publică, care primeşte o asistenţă de acest tip sau care are obligaţia de a vărsa un venit alocat în sensul articolului 34, paragraful 1, punctele b) şi c) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005.

REFERINŢE

ActData intrării în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul nr. 1848/2006

18.12.2006

-

JO L 355 din 15.12.2006

Ultima actualizare: 23.07.2006
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii