RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 14 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Informační systém o zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky

Evropská unie (EU) hodlá zintenzivnit boj proti nesrovnalostem a posílit zpětné získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky. V tomto kontextu je důležité zlepšit spolupráci mezi členskými státy a Komisí. Nařízení stanoví pravidla, podle kterých bude Komise systematicky informována členskými státy, a povinnosti související s ochranou finančních zájmů Společenství.

AKT

Nařízení Komise (ES) č.1848/2006 ze dne 14. prosince 2006 o nesrovnalostech a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených v rámci financování společné zemědělské politiky, o organizaci informačního systému v této oblasti a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 595/91 (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (PT) (FI) (SV).

PŘEHLED

Cílem tohoto nařízení je zlepšit reakci Společenství na nesprávné postupy. Toto nařízení stanoví, že členské státy budou podávat Komisi čtvrtletní zprávu o nesrovnalostech, které odhalí (jejichž finanční dopad je vyšší než 10000 EUR). Členské státy jsou povinny informovat Komisi o vnitrostátních řízeních týkajících se uložení správních či trestních sankcí a - na žádost Komise - o dosaženém pokroku v řízeních týkajících se neoprávněně vyplacené částky příjemcům, kteří se dopustili podvodu vůči fondům Společenství EZZF a EZFRV.

Čtvrtletní zpráva pro Komisi

Během dvou měsíců následujících po konci každého čtvrtletí nahlásí členské státy Komisi veškeré nesrovnalosti vyplývající z prvotního zjištění ve správním nebo soudním řízení. Ke zprávě jsou přiloženy informace týkající se zejména povahy a velikosti nesprávných výdajů, postupů použitých při dopuštění se nesrovnalosti, totožnosti zúčastněných osob/příjemců a pokroku soudních či správních řízení. Pokud nejsou některé z těchto informací k dispozici při prvním oznámení, předají je členské státy v následujících čtvrtletních zprávách.

Sdělení ostatním členským státům

Každý členský stát sdělí Komisi a ostatním zainteresovaným členským státům nesrovnalosti, o nichž předpokládá, že budou mít dopad i mimo jeho území nebo u nichž se ukazuje, že byl použit nový nesprávný postup.

COCOLAF

Koordinační výbor pro boj proti podvodům (Cocolaf) dostává každý rok od Komise informace získané na základě tohoto nařízení.

Klíčové pojmy aktu
  • Nesrovnalost má význam, který jí přiřazuje čl. 1 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95, to jest jakékoli porušení právního předpisu Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství, a to buď snížením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje z rozpočtu Společenství.
  • Prvotní zjištění správním orgánem nebo soudem má význam, který mu připisuje čl. 35 nařízení (ES) č. 1290/2005, to jest: první písemné hodnocení příslušného správního orgánu nebo soudu, v němž tento orgán dojde na základě konkrétních skutečností k závěru o existenci nesrovnalosti, aniž tím je dotčena možnost tento závěr následně změnit nebo odvolat v závislosti na vývoji správního nebo soudního řízení.
  • Podezření na podvod má význam, který mu připisuje čl. 1a odst. 4 nařízení (ES) č. 1681/94, to jest nesrovnalost, která byla předmětem prvotního zjištění správním orgánem nebo soudem, jež zavdává podnět k zahájení řízení na vnitrostátní úrovni s cílem určit, zda došlo k úmyslnému jednání, a zejména zda došlo k podvodu podle čl. 1 odst. 1 písm. a) Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství ze dne 26. července 1995 vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii.
  • Hospodářský subjekt má význam, který mu přiřazuje čl. 1a odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1681/94, to jest jakákoli fyzická či právnická osoba a ostatní subjekty, které jsou příjemci financování z EZZF nebo EZFRV, s výjimkou členských států při výkonu veřejných pravomocí, nebo které musejí platit účelově vázané příjmy ve smyslu čl. 34 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1290/2005.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení č. 1848/2006

18. 12. 2006

Úř. věst. L 355 

ze dne 15. 12. 2006

Poslední aktualizace: 23.07.2006
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky