RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston täytäntöönpanoa koskevat säännöt (2007–2013)

Tässä asetuksessa määritellään Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston täytäntöönpanoa koskevat säännöt. Siinä käsitellään muun muassa rahastoista tiedottamiseen ja niiden täytäntöönpanoon liittyviä jäsenvaltioiden velvoitteita.

SÄÄDÖS

Komission asetus (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ja Euroopan aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Asetuksella vahvistetaan seuraavien asetusten täytäntöönpanosäännöt

 • Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja koheesiorahastosta annettu asetus (EY) N:o 1083/2006
 • EAKR:stä annettu asetus (EY) N:o 1080/2006.

Asetuksessa on vahvistettu kaikki näistä rahastoista rahoitettuihin hankkeisiin liittyvien tietojen julkaisemista ja ilmoittamista koskevat säännöt. Lisäksi siinä määritellään säännöt, joiden tarkoituksena on taata rahastovarojen moitteeton käyttö, erityisesti jäsenvaltioiden perustamien valvontajärjestelmien ja sääntöjenvastaisuuksien yhteydessä noudatettavien menettelyiden osalta.

Asetuksessa annetaan lisäksi tiettyihin rahastojen erityispiirteisiin kuten rahoitusjärjestelyjä koskeviin välineisiin ja asuntokantaan liittyvien kustannusten tukikelpoisuuteen liittyviä säännöksiä.

Tiedottaminen ja julkistaminen: viestintäsuunnitelma

Jäsenvaltiot laativat asetuksen (EY) N:o 1083/2006 mukaisia toimenpideohjelmia. Näissä ohjelmissa määritellään rakennerahastorahoitukseen perustuvia kehittämisstrategioita.

Avoimuuden lisäämiseksi toimenpideohjelmista on laadittava viestintäsuunnitelma. Viestintäsuunnitelman laativat jäsenvaltiot tai toimenpideohjelmista vastaavat hallintoviranomaiset. Suunnitelmat on osoitettu

 • tuensaajille ja mahdollisille tuensaajille sen takaamiseksi, että tieto rahoitusmahdollisuuksista ja noudatettavista menettelyistä leviää laajalle
 • yleisölle, jotta parannetaan tiedotusta Euroopan unionin (EU) roolista kilpailukyvyn, työllisyyden ja sisäisen koheesion parantamiseen tarkoitettujen ohjelmien rahoituksessa.

Lisäksi viestintäsuunnitelman on sisällettävä seuraavaa

 • tavoitteet ja kohderyhmät
 • jäsenvaltion tai hallintoviranomaisen toteuttamien tiedotus- ja julkisuustoimenpiteiden strategia ja sisältö
 • suunnitelman täytäntöönpanon ohjeellinen talousarvio
 • viestintäsuunnitelman täytäntöönpanosta vastaavat hallinto‑osastot tai ‑elimet
 • tiedotus- ja julkisuustoimenpiteiden arviointia koskevat säännöt.

Tiedottamisen ohella tässä asetuksessa määritetään kunkin mukana olevan toimijan vastuualueet ja tehtävät, erityisesti

 • säännöt, joiden perusteella jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle tietoja rahastojen käytöstä sekä tietoja rahoitusosuudesta koko ohjelman elinkaaren ajan
 • säännöt, joiden perusteella komissio voi tiedottaa muille unionin toimielimille ja Euroopan unionin kansalaisille rahastojen käytöstä
 • velvoitteet, joita hallintoviranomaisilla on oltava tuensaajia kohtaan rahoitettavien toimien valinta- ja hyväksymisvaiheessa
 • velvoitteet, joita valvontaviranomaisilla on oltava niiden näkökohtien osalta, jotka tuensaajan antaman menoilmoituksen tarkastusten pitäisi kattaa. Tähän sisältyvät korvaushakemusten hallinnolliset tarkastukset ja paikan päällä tehtävät hankkeiden tarkastukset
 • säännökset, jotka koskevat henkilötietoja ja tietojen vaihtoa sähköisesti.

Hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihdon varmistamiseksi voidaan perustaa unionin verkostoja, joihin kuuluvat tiedottamisesta ja julkisuudesta vastaavat kunkin hallintoviranomaisen nimeämät yhteyshenkilöt.

Hallinto- ja valvontajärjestelmät

EAKR:ää, ESR:ää ja koheesiorahastoa koskevissa yleisissä säännöksissä määrätään, että jäsenvaltiot toimittavat komissiolle hallinto- ja valvontajärjestelmien kuvauksen sekä kertomuksen, jossa esitellään perustettuja järjestelmiä koskevan arvioinnin tulokset.

Komissio tukeutuu näihin asiakirjoihin vakuuttuakseen siitä, että jäsenvaltiot käyttävät kyseistä taloudellista tukea EU:n taloudellisten etujen suojaamisen kannalta tarpeellisten ja asiaan sovellettavien sääntöjen mukaisesti. Siksi tässä asetuksessa määritetään ne tiedot, jotka tällaisten asiakirjojen on sisällettävä.

Lisäksi asetuksessa vahvistetaan erityissäännökset suhteessa

 • välittäviin elimiin, hallintoviranomaisiin ja todentamisviranomaisiin
 • toimien tarkastuksiin
 • hallinto- ja valvontajärjestelmien kuvaukseen ja arviointiin
 • edellytyksiin, jotka on täytettävä paikan päällä tehtävien otantamenetelmään perustuvien tarkastusten aikana
 • tekijöihin, jotka sisällytetään kirjanpitoaineistoon ja jäljitysketjuun.

Sääntöjenvastaisuudet

Jäsenvaltiot tiedottavat komissiolle sääntöjenvastaisuuksista, joista on tehty ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen havainto. Jäsenvaltioiden on kerrottava ilmoitukseen liittyvistä menettelyistä, jotka on pantu vireille kaikkien aikaisemmin ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien vuoksi, sekä niistä aiheutuneista merkittävistä muutoksista.

Kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille, joita asia koskee, kaikista havaituista tai oletettavasti tapahtuneista sääntöjenvastaisuuksista, jos vaarana on, että niillä on pian sen alueen ulkopuolelle kohdistuvia vaikutuksia, tai kun ne näyttävät perustuvan uudenlaiseen väärinkäytökseen.

Rahoituskorjaukset

Mikäli jäsenvaltio ei ylläpidä ohjelmakauden aikana julkisten rakenteellisten menojen sovittua tavoitetasoa, rahoitusoikaisua ei sovelleta, jos sovitun tavoitetason ja saavutetun tason välinen ero on korkeintaan 3 prosenttia sovitusta tavoitetasosta (de minimis -kynnys).

Rahoitusjärjestelyjä koskevat välineet

Asetuksessa vahvistetaan yleiset ja yksityiskohtaiset säännökset suhteessa kaikkiin rahoitusjärjestelyjä koskeviin välineisiin. Rahoitusjärjestelyjä koskevat välineet ovat osakkeiden muodossa tai ne ovat takaisinmaksettavia investointeja yrityksille, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset) sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuushankkeille. Kun rakennerahastoista rahoitetaan toimia, jotka käsittävät rahoitusjärjestelyjä koskevia välineitä, osarahoituskumppaneiden tai -osakkaiden on toimitettava liiketoimintasuunnitelma.

Asetuksen N:o (EY) 1080/2006 täytäntöönpanosäännökset

Asetuksessa vahvistetaan erityissäännökset suhteessa asuntokannan tukikelpoisuuteen ja Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen toimenpideohjelmien tukikelpoisuuteen.

Taustaa

EAKR:n ja ESR:n ("rakennerahastot") sekä koheesiorahaston varoista yhteisrahoitetaan alue- ja paikallistasolla toteutettavia hankkeita. Rakennerahastojen tavoitteena on muun muassa talouden kilpailukyvyn parantaminen, työllisyyden edistäminen ja Euroopan alueiden välisen taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisääminen.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 1828/2006

7.3.2007

-

EUVL L 45, 15.2.2007

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 846/2009

13.10.2009

-

EUVL L 250, 23.9.2009

Asetus (EY) N:o 832/2010

23.9.2010

-

EUVL L 248, 22.9.2010

Viimeisin päivitys 08.06.2011

Katso myös

 • Lisätietoa EU:n aluepolitiikan tiedotuksesta saa Inforegio‑sivustolta
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun