RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială (GECT)

În vederea depăşirii obstacolelor care stau în calea cooperării transfrontaliere, Grupările Europene de Cooperare Teritorială (GECT) sunt utilizate drept instrument de cooperare la nivel comunitar. Acestea permit, într-adevăr, grupărilor de cooperare să pună în aplicare proiecte de cooperare teritorială cofinanţate de către Comunitate sau să realizeze acţiuni de cooperare teritorială la iniţiativa statelor membre.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) [Jurnalul Oficial L 210 din 31.7.2006].

SINTEZĂ

Prin prisma dificultăţilor întâmpinate de către statele membre în domeniul cooperării transfrontaliere, prezentul regulament instituie un nou instrument de cooperare la nivel comunitar, în contextul reformei politicii regionale pentru perioada 2007-2013. Este vorba de Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială (GECT), care deţine personalitate juridică şi este aplicabilă începând de la 1 ianuarie 2007.

Obiectiv

GECT are ca obiectiv facilitarea şi promovarea cooperării transfrontaliere, transnaţionale şi interregionale între membrii săi. Gruparea este compusă din state membre, colectivităţi regionale, colectivităţi locale şi/sau organisme de drept public cu titlu facultativ.

Convenţie, sarcini şi competenţe

Competenţele GECT sunt stabilite în cadrul unei convenţii de cooperare obligatorii, creată la iniţiativa membrilor săi. Aceştia stabilesc dacă GECT este o entitate juridică separată sau dacă îndatoririle vor reveni unuia dintre membrii acesteia. Puterile cu autoritate publică, puterile poliţieneşti şi de reglementare sunt excluse din cadrul convenţiei.

În limitele atribuţiilor sale, GECT acţionează în numele şi în avantajul membrilor săi. Aceasta deţine, de asemenea, capacitatea juridică recunoscută persoanelor juridice de către legislaţiile naţionale.

Grupării GECT îi poate fi încredinţată fie punerea în aplicare a programelor cofinanţate de către Comisie, fie orice altă acţiune de cooperare transfrontalieră, cu sau fără intervenţii financiare comunitare. Membrii unei GECT se află pe teritoriul a cel puţin două state membre.

Convenţia precizează sarcina, durata de viaţă şi condiţiile de dizolvare a GECT. Aceasta este limitată la domeniul de cooperare ales de către membrii săi şi precizează responsabilităţile acestora. Dreptul aplicabil pentru interpretarea şi aplicarea convenţiei este acela al statului membru pe teritoriul căruia se găseşte sediul oficial.

Mai apoi, GECT îşi stabileşte statutul pe baza convenţiei. Acesta trebuie să conţină dispoziţii cu privire la:

  • lista membrilor;
  • obiectul activităţii, sarcinile şi relaţiile cu membrii;
  • denumirea oficială şi sediul;
  • organele de conducere, competenţele şi criteriile de funcţionare ale acestora;
  • procedurile decizionale;
  • limba sau limbile de lucru;
  • modalităţile de funcţionare: gestionarea personalului, modalităţi de recrutare a acestuia, natura contractelor etc.;
  • modalităţile în care membrii contribuie din punct de vedere financiar şi regulile de natură bugetară şi contabilă aplicabile;
  • desemnarea unui organism independent de control financiar şi audit extern.

Membrii stabilesc un buget anual previzional, care face obiectul unui raport anual certificat de către experţi individuali. Membrii sunt responsabili din punct de vedere financiar în mod proporţional cu contribuţia lor în cazul în care sunt înregistrate datorii.

Context

Celelalte dispoziţii cu privire la politica de coeziune pentru perioada 2007-2013 se regăsesc în cele patru reglementări specifice, referitoare la:

Pe plan politic, politica de coeziune pentru perioada 2007-2013 îşi are fundamentul financiar în acordul interinstituţional şi cadrul financiar pentru 2007-2013.

REFERINŢE

ActData de intrare în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006

1.8.2006

-

JO L 210 din 31.7.2006

ACTE CONEXE

Decizia 2006/702/CE a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice comunitare în materie de coeziune [Jurnalul Oficial L 291 din 21.10.2006].
Proiectul Orientărilor Strategice Comunitare pentru coeziune, creştere economică şi piaţa muncii a fost adoptat de către Consiliu în data de 6 octombrie 2006. Aceste orientări strategice constituie cadrul de îndrumare pentru punerea în aplicare a politicii de coeziune şi intervenţia Fondurilor în perioada 2007-2013.

Decizia 2006/609/CE a Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului „cooperare teritorială europeană” pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 247 din 9.9.2006].

Comunicarea Comisiei din 5 iulie 2005, O politică de coeziune pentru susţinerea creşterii economice şi pieţei muncii – Orientări strategice comunitare 2007-2013 [COM(2005) 299 – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 02.11.2006
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii