RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)

For at overvinde de bestående hindringer for grænseoverskridende samarbejde tjener de europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS) som et samarbejdsinstrument på fællesskabsplan. De sætter samarbejdsgrupper i stand til at gennemføre territoriale samarbejdsprojekter, som medfinansieres af Fællesskabet, eller territoriale samarbejdsaktioner, som iværksættes af medlemsstaterne.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) [Den Europæiske Unions Tidende L 210 af 31.7.2006].

RESUMÉ

På grund af de vanskeligheder, medlemsstaterne har haft i forbindelse med det grænseoverskridende samarbejde, indføres der som led i reformen af regionalpolitikken for perioden 2007-2013 et nyt samarbejdsinstrument på fællesskabsplan. Det drejer sig om en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), som har status som juridisk person, og som kan anvendes fra den 1. januar 2007.

Målsætning

Formålet med en EGTS er at lette og fremme et grænseoverskridende, tværnationalt og interregionalt samarbejde mellem dens medlemmer. Gruppens medlemmer er medlemsstater, regionale og lokale myndigheder og/eller et offentligretligt organ, efter eget valg.

Aftale, opgaver og beføjelser

Beføjelserne fastsættes i en obligatorisk samarbejdsaftale, som udformes på medlemmernes initiativ. De afgør, om en EGTS skal oprettes som en særskilt juridisk person, eller om dens opgaver skal varetages af et af medlemmerne. Aftalen kan hverken omfatte offentlige magtbeføjelser eller politi- og lovgivningsmagt.

En EGTS handler på vegne af sine medlemmer inden for rammerne af sine beføjelser. Den har samme retsevne, som juridiske personer har ifølge national ret.

En EGTS kan enten få overdraget gennemførelse af programmer, der medfinansieres af Fællesskabet, eller andre grænseoverskridende samarbejdsopgaver med eller uden finansielt bidrag fra Fællesskabet. En EGTS skal bestå af medlemmer, der er hjemmehørende på mindst to medlemsstaters område.

I aftalen præciseres EGTS'ens opgaver, dens varighed og betingelserne for dens opløsning. Aftalen gælder kun for det grænseoverskridende samarbejde, der fastlægges af medlemmerne. De enkelte medlemmers ansvar fastlægges i aftalen. Den lovgivning, der finder anvendelse ved fortolkning og anvendelse af aftalen, skal være lovgivningen i den medlemsstat, hvor hovedsædet befinder sig.

En EGTS fastlægger sine vedtægter på grundlag af aftalen. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om:

  • Listen over medlemmerne
  • EGTS'ens formål og opgaver og forholdet til dens medlemmer
  • Dens betegnelse og adressen på dens hjemsted
  • Dens organer og deres beføjelser og dens virkemåde
  • Beslutningsprocedurerne
  • Det eller de anvendte arbejdssprog
  • De nærmere regler for EGTS'ens virke: personaleforvaltning, ansættelse af personale og ansættelseskontrakternes art osv.
  • De nærmere regler for medlemmernes finansielle bidrag samt de gældende regler om budget og regnskaber
  • Udpegning af et uafhængigt organ, der skal foretage finansiel kontrol og ekstern revision.

Medlemmerne vedtager et foreløbigt årligt budget, hvorpå der udarbejdes en årsberetning, der attesteres af uafhængige eksperter. I tilfælde af gæld er medlemmerne økonomisk ansvarlige i forhold til deres bidrag til budgettet.

KONTEKST

De øvrige bestemmelser om samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013 findes i de fire specifikke forordninger vedrørende:

Samhørighedspolitikken for perioden 2007-2013 finansieres på grundlag af den interinstitutionelle aftale og finansieringsrammen for 2007-2013.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 1082/2006

1.8.2006

-

EUT L 210 af 31.7.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets beslutning 2006/702/EF af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed [Den Europæiske Unions Tidende L 291 af 21.10.2006].
Rådet vedtog forslaget til Fællesskabets strategiske retningslinjer for samhørighed, vækst og beskæftigelse den 6. oktober 2006. De strategiske retningslinjer udgør de vejledende rammer for gennemførelse af samhørighedspolitikken og interventioner gennem fondene i perioden 2007-2013.

Kommissionens beslutning 2006/609/EF af 4. august 2006 om vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger for målet om europæisk territorialt samarbejde i perioden 2007-2013 [Den Europæiske Unions Tidende L 247 af 9.9.2006].

Meddelelse fra Kommissionen af 5. juli 2005, Samhørighedspolitikkens bidrag til vækst og beskæftigelse: Fællesskabets strategiske retningslinjer for 2007-2013 [KOM(2005) 299 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 02.11.2006
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top