RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

Evropská seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) jsou nástrojem spolupráce na úrovni Společenství pro překonávání překážek v přeshraniční spolupráci. Ve skutečnosti umožňují spolupracujícím seskupením realizovat projekty územní spolupráce spolufinancované Společenstvím či realizovat akce územní spolupráce vznikající z iniciativy členských států.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (Úř. věst. L 210 ze dne 31. 7. 2006).

PŘEHLED

S ohledem na obtíže, se kterými se setkávají členské státy v oblasti přeshraniční spolupráce, zavádí toto nařízení v rámci reformy regionální politiky na období 2007–2013 nový nástroj spolupráce na úrovni Společenství. Je to Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), které má právní subjektivitu a lze jej používat od 1. ledna 2007.

Účel

Účelem ESÚS je zjednodušit a podporovat přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci svých členů. Seskupení se skládá z členských států, regionálních orgánů, místních orgánů a/nebo případně z veřejnoprávních subjektů.

Úmluva, úkoly a pravomoci

Pravomoci ESÚS jsou stanoveny v úmluvě o povinné spolupráci, kterou členové uzavřou. Rozhodnou, zda je ESÚS odděleným právním subjektem nebo zda bude úkoly plnit jeden z členů. Předmětem úmluvy nemohou být pravomoci, které orgány vykonávají jako orgány veřejné moci, policejní a normotvorné pravomoci.

V rámci svých pravomocí jedná ESÚS jménem svých členů. Má právní způsobilost přiznávanou podle vnitrostátního práva právnickým osobám.

ESÚS může být svěřena buď realizace programů spolufinancovaných Společenstvím, nebo jakékoli jiné akce přeshraniční spolupráce s, nebo bez finanční pomoci Společenství. ESÚS sdružuje členy nacházející se na území nejméně dvou členských států.

Úkoly, doba trvání a podmínky rozpuštění ESÚS jsou stanoveny v úmluvě. Má vymezenou oblast spolupráce vybranou členy a stanoví jejich odpovědnost. Právem rozhodným pro výklad a prosazování úmluvy je právo členského státu, v němž má ESÚS sídlo.

Na základě úmluvy přijímá ESÚS stanovy. Musí obsahovat tato ustanovení:

  • seznam členů;
  • cíl, úkoly a vztah k členům;
  • název a sídlo;
  • orgány, jejich pravomoci a úkoly;
  • rozhodovací postupy;
  • pracovní jazyk nebo jazyky;
  • provozní předpisy: personální řízení, způsoby náboru zaměstnanců, povahu pracovních smluv, atd.;
  • ujednání o finančních příspěvcích členů a o použitelných účetních a rozpočtových pravidlech;
  • určení nezávislého kontrolního orgánu a externích auditorů.

Členové přijímají předpokládaný roční rozpočet, který je předmětem výroční zprávy ověřované nezávislými experty. Členové nesou v případě dluhů finanční odpovědnost poměrným dílem podle výše příspěvků.

KONTEXT

Další ustanovení týkající se politiky soudržnosti v období let 2007–2013 jsou součástí čtyř zvláštních nařízení o:

Z politického hlediska je finančním základem pro politiku soudržnosti v období 2007–2013 interinstitucionální dohoda a finanční rámec na období 2007–2013.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1082/2006

1. 8. 2006

Úř. věst. L 210,

31. 7. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (Úř. věst. L 291 ze dne 21. 10. 2006).

Návrh strategických obecných zásad Společenství pro soudržnost, růst a zaměstnanost přijala Rada dne 6. října 2006. Tyto strategické zásady tvoří orientační rámec pro provádění politiky soudržnosti a pomoc Fondů v období let 2007–2013.

Rozhodnutí Komise 2006/609/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle Evropská územní spolupráce pro období 2007 až 2013 (Úř. věst. L 247 ze dne 9. 9. 2006).

Sdělení Komise ze dne 5. července 2005 – Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti – Strategické obecné zásady Společenství 2007–2013 (KOM(2005) 299 - nezveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 02.11.2006
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky