RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Fundusz Spójności (2007–2013)

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Fundusz Spójności, który będzie współfinansował inwestycje w zakresie środowiska i transeuropejskich sieci transportowych w dziesięciu nowych państwach członkowskich oraz w Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Fundusz wpisuje się w cel „Konwergencja” zreformowanej polityki wspólnotowej na lata 2007–2013.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1084/2006 Rady z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94 [Dz.U. L 210 z 31.7.2006].

STRESZCZENIE

Przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2007–2013 zakładają, że Fundusz Spójności wspiera działania w ramach celu Konwergencja. Istotą tego celu jest przyspieszenie zbieżności najsłabiej rozwiniętych państw członkowskich i regionów za pomocą poprawy warunków wzrostu i zatrudnienia.

Maksymalny wkład finansowy Funduszu Spójności w wydatkach publicznych współfinansowanych w państwach członkowskich jest ustalony na 85%.

Misja

Celem Funduszu Spójności jest wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej Unii Europejskiej (UE) na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju.

Dziedziny działania

Dziedziny działania Funduszu Spójności są następujące:

Warunkowość

Wsparcie finansowe Funduszu jest warunkowe, gdyż Rada może:

  • uznać, że deficyt publiczny w danym państwie członkowskim jest zbyt wysoki,
  • stwierdzić, że dane państwo członkowskie nie podjęło żadnych skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Komisji. Rada może podjąć decyzję o wstrzymaniu całości albo części zobowiązań z Funduszu wobec danego państwa członkowskiego.

Kwalifikowalność wydatków

Chociaż kwalifikowalność wydatków musi być ustanawiana na poziomie krajowym, to niniejszy regulamin wylicza wydatki, które nie są kwalifikowalne w ramach Funduszu Spójności:

  • podlegający zwrotowi podatek od towarów i usług (VAT),
  • odsetki od zadłużenia,
  • zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych,
  • mieszkalnictwo,
  • likwidacja elektrowni jądrowych.

Kontekst

Pozostałe przepisy dotyczące polityki spójności na lata 2007–2013 znajdują się w czterech rozporządzeniach dotyczących:

Polityka spójności na lata 2007–2013 opiera się na porozumieniu międzyinstytucjonalnym i ramach finansowych na lata 2007–2013.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 1 sierpnia 2006 r. Rozporządzenie (WE) nr 1164/94 zostaje uchylone ze skutkiem na ten sam dzień. Niniejsze rozporządzenie musi zostać ponownie rozpatrzone do 31 grudnia 2013 r.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Rozporządzenie (WE) nr 1084/2006

1.8.2006

Dz.U. L 210 z 31.7.2006

AKTY POWIĄZANE

REGIONY KWALIFIKUJĄCE SIĘ

Decyzja Komisji 2007/188/WE z dnia 26 marca 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/596/WE ustalającą wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 jeśli chodzi o Bułgarię i Rumunię [Dz.U. L 87 z 28.3.2007].

Decyzja Komisji 2006/596/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach 2007–2013 [Dz.U. L 243 z 6.9.2006].

Decyzja Komisji 2006/595/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z funduszy strukturalnych w ramach celu konwergencja w latach 2007–2013 [Dz.U. L 243 z 6.9.2006].

INDYKATYWNY PODZIAŁ MIĘDZY PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Decyzja Komisji 2006/594/WE z dnia 4 sierpnia 2006 r. ustalająca indykatywny podział środków na zobowiązania między państwa członkowskie dla celu konwergencja w latach 2007–2013 [Dz.U. L 243 z 6.9.2006].

STRATEGICZNE WYTYCZNE DLA WSPÓLNOTY

Decyzja Rady 2006/702/WE z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności [Dz.U. L 291 z 21.10.2006].
Projekt strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia został przyjęty przez Radę 6 października 2006 r. Te strategiczne wytyczne stanowią indykatywne ramy dla prowadzenia polityki spójności i interwencji Funduszu w latach 2007–2013.

Komunikat Komisji z dnia 5 lipca 2005 r. - Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013 [COM(2005) 299 - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

ROCZNE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁAŃ

Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2006) [COM(2007) 678 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2005) [COM(2006) 635 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2004) [COM(2005) 544 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2003) [COM(2004) 766 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie roczne dotyczące Funduszu Spójności (2002) [COM(2003) 697 wersja ostateczna - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2008
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony