RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Európsky sociálny fond (2007 – 2013)

S cieľom vymedziť poslanie a rozsah pôsobnosti Európskeho sociálneho fondu na obdobie rokov 2007 – 2013 sa v tomto nariadení predkladajú osobitné ustanovenia týkajúce sa typov činností, ktoré sa môžu financovať v rámci ESF. ESF podporuje priority Spoločenstva, pokiaľ ide o potrebu posilňovať sociálnu súdržnosť, zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť, podporovať hospodársky rast a udržateľný rozvoj. V tomto kontexte je cieľom ESF prispievať k posilňovaniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania zamestnanosti a jej možností.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 [pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

SÚHRN

Na obdobie rokov 2007 – 2013 sa vo všeobecných ustanoveniach Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu nariaďuje, aby ESF podporoval činnosti v rámci cieľa Konvergencia (pre najmenej rozvinuté regióny) a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (ktorý sa snaží predvídať hospodárske zmeny a navrhovať ich rýchle riešenie).

Poslanie

ESF podporuje politiky členských štátov s cieľom znovu sa zamerať na lisabonskú stratégiu pre rast a zamestnanosť. Tieto politiky sú úzko prepojené so všeobecnými usmerneniami pre hospodársku politiku (GOPE), s európskou stratégiou zamestnanosti, ako aj s usmerneniami politík zamestnanosti. Konkrétnejšie je cieľom ESF:

 • dosahovať plnú zamestnanosť;
 • zvyšovať kvalitu a produktivitu práce;
 • podporovať sociálne začlenenie (najmä prístup znevýhodnených osôb k zamestnaniu);
 • znižovať rozdiely v zamestnanosti na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Rozsah pôsobnosti a priority

V rámci cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť ESF podporuje opatrenia v členských štátoch v rámci týchto priorít:

 • zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov, podnikov a podnikateľov s cieľom zlepšovať očakávanie a pozitívne riadenie hospodárskych zmien;
 • rozširovanie prístupu uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu a udržateľnosť na trhu práce;
 • predchádzanie nezamestnanosti, najmä dlhodobej nezamestnanosti a nezamestnanosti mladých;
 • podporovanie aktívneho starnutia a predlžovanie času stráveného v zamestnaní;
 • zvyšovanie účasti na trhu práce;
 • posilňovanie začleňovania do spoločnosti podporou pracovnej integrácie znevýhodnených ľudí;
 • boj proti všetkým formám diskriminácie na trhu práce;
 • posilňovanie a zvyšovanie ľudského kapitálu;
 • podporovanie partnerstiev.

Priority

V rámci cieľa Konvergencia ESF podporuje tieto ďalšie priority:

 • väčšie investovanie do ľudského kapitálu, reformy systémov vzdelávania a odbornej prípravy, vyššej účasti na vzdelávaní a odbornej príprave počas celého života a rozvoj ľudského potenciálu v oblasti výskumu a inovácií;
 • posilňovanie inštitucionálnej kapacity a účinnosti s cieľom prispievať k dobrej správe.

Sústredenie podpory

Členské štáty zabezpečia, aby sa opatrenia podporované ESF vykonávali v súlade s opatreniami európskej stratégie zamestnanosti a aby prispievali k vykonávaniu tejto stratégie. Členské štáty sústreďujú pomoc na vykonávanie príslušných odporúčaní v oblasti zamestnanosti.

Oprávnenosť výdavkov

O pravidlách týkajúcich sa oprávnenosti výdavkov sa rozhoduje na vnútroštátnej úrovni. Napriek tomu nie sú v rámci ESF oprávnené tieto výdavky:

 • refundovateľná DPH;
 • úroky z dlhov;
 • nákup nábytku, zariadenia, vozidiel, infraštruktúry, nehnuteľností a pozemkov.

Dobrá správa a partnerstvo

ESF podporuje dobrú správu a partnerstvo. Podpora fondu v tejto oblasti je navrhnutá a uskutočňovaná na vhodnej územnej úrovni vzhľadom na vnútroštátnu, regionálnu a miestnu úroveň v súlade s inštitucionálnymi opatreniami, ktoré sú osobitné pre každý členský štát. Členské štáty zabezpečujú účasť sociálnych partnerov a konzultáciu a primeranú účasť ostatných zainteresovaných strán na vhodnej územnej úrovni počas prípravy, vykonávania a monitorovania podpory ESF.

Kontext

Ostatné ustanovenia vzťahujúce sa na politiku súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013 sa nachádzajú v štyroch osobitných nariadeniach týkajúcich sa:

Z hľadiska politiky má politika súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013 svoju finančnú základňu ustanovenú v medziinštitucionálnej dohode a finančnom rámci na obdobie rokov 2007 – 2013.

REFERENCIE

AktNadobudnutie

účinnosti

Termín transpozície v členských štátochÚradný vestník

Nariadenie (ES)

č. 1081/2006

1.8.2006

Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006

Pozmeňujúci a doplňujúci aktNadobudnutie

účinnosti

Termín transpozície v členských štátochÚradný vestník

Nariadenie (ES)

 č. 396/2009

22.5.2009

Ú. v. EÚ L 126, 21.5.2009

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2006/593/ES zo 4. augusta 2006, ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie rokov 2007 – 2013 [Ú. v. EÚ L 243, 6.9.2006].
Zmenené a doplnené:
rozhodnutím 2010/476/EÚ [Ú. v. EÚ L 232, 2.9.2010].

Rozhodnutie Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti [Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006].
Návrh strategických usmernení Spoločenstva o súdržnosti, raste a zamestnanosti prijala Rada 6. októbra 2006. Tieto strategické usmernenia tvoria orientačný rámec na uskutočňovanie politiky súdržnosti a poskytovanie pomoci z fondov v období rokov 2007 – 2013.

Oznámenie Komisie z 5. júla 2005 s názvom Kohézna politika na podporu rastu a zamestnanosti – Strategické usmernenia Spoločenstva na roky 2007 – 2013 [KOM(2005) 299 – zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku].

Posledná aktualizácia: 17.09.2010
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok