RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Všeobecné ustanovenia EFRR – ESF – Kohézny fond (2007 – 2013)

V rámci politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013 toto nariadenie vymedzuje spoločné pravidlá, normy a zásady, ktoré sa uplatňujú na Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny fond. Ustanovuje sa ním celková výška finančných prostriedkov 347 miliárd EUR, čo je približne jedna tretina rozpočtu Európskej únie.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 [pozri pozmeňujúci/-e a doplňujúci/-e akt/-y].

SÚHRNY

Cieľom tohto nariadenia je posilniť hospodársku a sociálnu súdržnosť s cieľom podporiť harmonický, vyrovnaný a trvalý rozvoj regiónov Európskej únie v období rokov 2007 – 2013. Európska politika súdržnosti sa snaží riešiť problémy spojené s hospodárskymi, sociálnymi a územnými nezrovnalosťami, s urýchľovaním hospodárskych štrukturálnych zmien a so starnutím obyvateľstva.

Toto nariadenie:

 • vymedzuje kontext politiky súdržnosti (vrátane strategických usmernení Spoločenstva pre súdržnosť, rast a zamestnanosť);
 • vymedzuje ciele, ku ktorých dosiahnutiu majú štrukturálne fondy a Kohézny fond (ďalej len „fondy“) prispievať;
 • vymedzuje kritériá oprávnenosti členských štátov a regiónov na podporu z týchto fondov;
 • vymedzuje dostupné finančné zdroje a kritériá ich prideľovania;
 • ustanovuje zásady a pravidlá partnerstva, programovania, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly na základe spoločnej zodpovednosti členských štátov a Komisie.

TRI NOVÉ CIELE

Celková suma 308,041 miliárd EUR bude určená na financovanie regionálnej politiky medzi rokmi 2007 až 2013 v záujme dosiahnutia troch nových cieľov: Konvergencia, Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a územná spolupráca. Tieto ciele nahradia predchádzajúce ciele 1, 2 a 3 programového obdobia rokov 2000 – 2006.

Konvergencia

Cieľ Konvergencia, je podobný predchádzajúcemu cieľu 1. Najmenej rozvinutým členským štátom a regiónom pomáha rýchlejšie sa vyrovnať priemeru EÚ prostredníctvom zlepšovania podmienok rastu a zamestnanosti. Týka sa členských štátov a regiónov, ktoré zaostávajú vo svojom rozvoji. Oblasti činnosti zahŕňajú hmotný a ľudský kapitál, inovácie a znalostnú spoločnosť, prispôsobivosť na zmeny, ochranu životného prostredia a administratívnu efektívnosť. Dosahovanie cieľa sa bude financovať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu.

Celkové zdroje pridelené na tento cieľ majú hodnotu 251,163 miliárd EUR, čo predstavuje 81,54 % z celkovej sumy. Príjemcovia pomoci oprávnení čerpať z jednotlivých fondov:

 • štrukturálne fondy (EFRR a ESF):
  1. regióny, ktorých HDP na obyvateľa je nižší ako 75 % európskeho priemeru. Musia zodpovedať úrovni NUTS II. Prináleží im 70,51 % celkových finančných prostriedkov vyčlenených na tento cieľ;
  2. regióny, ktoré prekračujú 75 % HDP na obyvateľa budú zo štatistických dôvodov (vyplývajúcich z rozširovania EÚ o znevýhodnené regióny) čerpať z prechodného, osobitného a klesajúceho financovania. Tieto regióny budú môcť využiť 4,99 % z celkovej sumy;
 • Kohézny fond: členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa je nižší ako 90 % európskeho priemeru a v ktorých sa vykonávajú programy hospodárskej súdržnosti. Budú môcť využiť 23,22 % zdrojov vyčlenených na tento cieľ. Regióny, ktoré prekračujú 90 % HND na obyvateľa, budú zo štatistických dôvodov (vyplývajúcich z rozširovania EÚ o znevýhodnené regióny) čerpať z prechodného, osobitného a klesajúceho financovania;
 • osobitné financovanie z EFRR: najvzdialenejšie regióny. Cieľom je uľahčiť ich integráciu na vnútornom trhu a zvážiť ich osobitné obmedzenia (napr. kompenzácia dodatočných nákladov spôsobených vzdialenosťou).

Na tento cieľ sú maximálne výšky uplatniteľné na miery spolufinancovania takéto:

 • 75 % verejných výdavkov spolufinancovaných EFRR alebo ESF. Táto maximálna výška môže dosahovať 80 %, ak sa oprávnené regióny nachádzajú v členskom štáte, na ktorý sa vzťahuje Kohézny fond. Môže dosahovať až 85 %, pokiaľ ide o najvzdialenejšie regióny;
 • 85 % verejných výdavkov spolufinancovaných Kohéznym fondom;
 • 50 % verejných výdavkov spolufinancovaných v najvzdialenejších regiónoch (nové dodatočné pridelenie prostriedkov z EFRR zohľadňujúce kompenzáciu dodatočných nákladov).

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť je zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti, zamestnanosti a príťažlivosti regiónov, ktoré nepatria medzi najmenej rozvinuté regióny. Musí umožniť predvídať hospodárske a sociálne zmeny, podporovať inovácie, podnikanie, ochranu životného prostredia, dostupnosť, prispôsobivosť a rozvoj trhu práce na princípe sociálnej inklúzie. Bude financovaný z EFRR a ESF.

Oprávnenými regiónmi sú:

 • regióny, na ktoré sa počas obdobia rokov 2000 – 2006 vzťahoval cieľ 1, a ktoré už nezodpovedajú kritériám regionálnej oprávnenosti cieľa Konvergencia, a preto využívajú prechodnú podporu. Úlohou Komisie je vypracovať zoznam týchto regiónov, ktorý bude po prijatí platný na obdobie rokov 2007 – 2013;
 • všetky ostatné regióny EÚ, na ktoré sa nevzťahuje cieľ Konvergencia.

Pokiaľ ide o programy financované z ESF, Komisia navrhuje štyri priority podľa európskej stratégie zamestnanosti (ESZ): zlepšovať prispôsobivosť zamestnancov a podnikov, posilňovať sociálne začleňovanie, zlepšovať prístup k práci a zaviesť reformy v oblasti zamestnanosti a začleňovania.

Zdroje vymedzené na tento cieľ dosahujú 49,13 miliárd EUR, čo predstavuje 15,95 % z celkovej sumy a sú rovnako rozdelené medzi EFRR a ESF. Z tejto sumy:

 • 78,86 % bude určených regiónom, na ktoré sa nevzťahuje cieľ Konvergencia;
 • 21,14 % bude určených na klesajúcu prechodnú podporu.

V rámci tohto cieľa sa opatrenia môžu spolufinancovať až do výšky 50 % verejných výdavkov. Maximálna výška je 85 % pre najvzdialenejšie regióny.

Európska územná spolupráca

Cieľ Európska územná spolupráca je zameraný na posilnenie cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce. Vychádza z bývalej európskej iniciatívy INTERREG a bude financovaný z EFRR. Je zameraný na podporu spoločných riešení susedných orgánov v oblasti mestského, vidieckeho a pobrežného rozvoja, rozvoja hospodárskych vzťahov a vytvárania sietí malých a stredných podnikov (MSP). Spolupráca sa bude sústreďovať na výskum, rozvoj, informačnú spoločnosť, životné prostredie, predchádzanie rizikám a integrované riadenie vody.

Oprávnených je 13 regiónov úrovne NUTS III, ktoré sa nachádzajú pozdĺž vnútorných pozemných hraníc, niektoré regióny pozdĺž vonkajších hraníc, ako aj niektoré regióny pozdĺž námorných hraníc vzdialené maximálne 150 kilometrov. Komisia prijme zoznam oprávnených regiónov.

Celé územie EÚ je oprávnené, pokiaľ ide o siete spolupráce a výmeny skúseností. Maximálna výška spolufinancovania predstavuje 75 % verejných výdavkov.

Zdroje určené na tento cieľ dosahujú 7,75 miliárd EUR, čo predstavuje 2,52 % z celkovej sumy a sú kompletne financované z EFRR. Táto suma sa rozdelí medzi viaceré zložky takto:

 • 73,86 % na financovanie cezhraničnej spolupráce;
 • 20,95 % na financovanie nadnárodnej spolupráce;
 • 5,19 % na financovanie medziregionálnej spolupráce.

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA TROCH CIEĽOV

Zásady intervencie

Fondy poskytujú podporu, ktorá dopĺňa vnútroštátne činnosti vrátane činností na regionálnej a miestnej úrovni. Komisia a členské štáty dohliadajú na súlad intervencií fondov s činnosťami, politikami a prioritami EÚ a na to, aby sa dopĺňali s ostatnými európskymi finančnými nástrojmi.

Ciele fondov sa dosahujú v rámci viacročného plánovania a úzkej spolupráce medzi Komisiou a každým členským štátom.

Strategický prístup

Rada prijala pred 1. januárom 2007 strategické usmernenia Spoločenstva pre súdržnosť. Tieto usmernenia vymedzujú priority a ciele politiky súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013. Prispievajú k celistvosti a efektívnosti plnenia štrukturálnych fondov.

Na základe týchto usmernení potom členské štáty prijímajú vnútroštátny strategický referenčný rámec. Tento rámec teda slúži ako základ plánovania činností financovaných fondmi. Zabezpečuje súlad zásahov fondov so strategickými usmerneniami.

Operačné programy

Operačné programy členských štátov zahŕňajú obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013. Operačný program sa týka len jedného z troch cieľov a využíva financovanie len z jedného fondu. Komisia vyhodnotí každý navrhovaný program, aby stanovila, či prispieva k cieľom a prioritám:

 • národného strategického referenčného rámca;
 • strategických usmernení Spoločenstva pre súdržnosť.

Operačné programy týkajúce sa cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť okrem iného obsahujú:

 • zdôvodnenie priorít so zreteľom na strategické usmernenia pre súdržnosť a národný strategický referenčný rámec;
 • informácie o prioritných oblastiach a ich špecifických cieľoch;
 • plán financovania;
 • vykonávacie ustanovenia operačných programov;
 • zoznam veľkých projektov súvisiacich s činnosťou týkajúcou sa súboru prác, činností alebo služieb, ktorých celkové náklady presahujú 25 miliónov EUR pre životné prostredie a 50 miliónov EUR pre ostatné oblasti.

Riadenie, monitorovanie a kontroly

Členské štáty sú zodpovedné za riadenie a kontrolu operačných programov. Konkrétne zabezpečujú, aby sa systémy riadenia a kontroly vytvárali v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Okrem toho predchádzajú nezrovnalostiam, zisťujú ich a uhrádzajú nenáležite vyplatené sumy.

Systémy riadenia a kontroly operačných programov zavedených členskými štátmi upravujú:

 • vymedzenie funkcií subjektov podieľajúcich sa na riadení a kontrole;
 • dodržiavanie zásady oddelenia funkcií medzi týmito subjektmi;
 • postupy zabezpečenia správnosti a oprávnenosti výdavkov vykázaných v rámci operačného programu;
 • spoľahlivé systémy účtovníctva, monitorovania a zostavovania finančných výkazov;
 • systém podávania správ a monitorovania v prípadoch, keď zodpovedný orgán poverí výkonom úloh iný subjekt;
 • ustanovenia týkajúce sa auditu fungovania systémov;
 • systémy a postupy zabezpečenia primeranej kontroly počas vykonávania auditu;
 • postupy podávania správ o nezrovnalostiach a ich monitorovania, ako aj postupy vymáhania neoprávnene vyplatených súm.

Pre každý operačný program členský štát stanoví:

 • orgán riadenia (verejný orgán alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny verejný alebo súkromný subjekt, ktorý riadi operačný program);
 • certifikačný orgán (orgán alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny verejný subjekt, ktorý potvrdzuje stav výdavkov a žiadostí o platby skôr, ako sú zaslané Komisii);
 • orgán auditu (orgán alebo vnútroštátny, regionálny alebo miestny verejný subjekt určený pre každý operačný program a zodpovedný za overovanie účinného fungovania systému riadenia a kontroly).

Informácie a propagovanie

Členské štáty a orgán riadenia operačného programu zabezpečujú informácie a propagovanie činností a programov, ktoré sú predmetom spolufinancovania. Tieto informácie sú určené občanom EÚ a príjemcom s cieľom poukázať na úlohu Spoločenstva a zabezpečiť transparentnosť, pokiaľ ide o podporu z fondov.

KONTEXT

Ostatné ustanovenia vzťahujúce sa na politiku súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013 sa vymedzujú v štyroch osobitných nariadeniach týkajúcich sa:

Z politického hľadiska má politika súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013 svoju finančnú základňu ustanovenú v medziinštitucionálnej dohode a finančnom rámci na obdobie 2007 – 2013.

CieleFinančné nástroje
KonvergenciaEFRR
ESF
Kohézny fond
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosťEFRR
ESF
Európska územná spoluprácaEFRR

REFERENCIE

Akt Nadobudnutie platnostiTermín transpozície v členských štátochÚradný vestník

Nariadenie (ES) č. 1083/2006

1.8.2006

Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006

Pozmeňujúci/-e a doplňujúci/-e akt/-yNadobudnutie platnostiTermín transpozície v členských štátochÚradný vestník

Nariadenie (ES) č. 1341/2008

24.12.2008

Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008

Nariadenie (ES) č. 85/2009

30.1.2009

Ú. v. EÚ L 25, 29.1.2009

Nariadenie (ES) č. 284/2009

9.4.2009

Ú. v. EÚ L 94, 8.4.2009

Nariadenie (EÚ) č. 539/2010

25.6.2010

Ú. v. EÚ L 158, 24.6.2010

Nariadenie (EÚ) č. 1310/2011

23.12.2011

Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011

Nariadenie (EÚ) č. 1311/2011

20.12.2011

Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011

Nariadenie (EÚ) č. 423/2012

23.5.2012

Ú. v. EÚ L 133, 23.5.2012

Neskoršie zmeny a doplnenia a opravy nariadenia č. 1083/2006 sa zapracovali do základného znenia. Táto konsolidovaná verzia slúži len na informačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2010/802/EÚ z 21. decembra 2010, ktorým sa určité prípady nezrovnalostí vyplývajúcich z operácií spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu na programové obdobie 2000 – 2006 oslobodzujú od požiadaviek na podávanie osobitných správ stanovených v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1681/94 a v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/94 [Úradný vestník EÚ L 341, 23.12.2010].

Rozhodnutie Komisie 2007/766/ES zo 14. novembra 2007, ktorým sa stanovuje zoznam regiónov a oblastí spôsobilých na financovanie v rámci zložky cezhraničnej spolupráce nástroja predvstupovej pomoci na účely cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi a prijímajúcimi krajinami na obdobie rokov 2007 až 2013 [Úradný vestník EÚ L 310, 28.11.2007].

Rozhodnutie Komisie 2006/769/ES z 31. októbra 2006, ktorým sa zostavuje zoznam regiónov a oblastí oprávnených na financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cezhraničnej a nadnárodnej línie cieľa európskej územnej spolupráce na obdobie rokov 2007 – 2013 [Úradný vestník EÚ L 312, 11.11.2006].

Rozhodnutie Komisie 2006/597/ES zo 4. augusta 2006, ktorým sa zostavuje zoznam regiónov, ktoré sú na prechodnom a špecifickom základe oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v období rokov 2007 – 2013 [Úradný vestník EÚ L 243, 6.9.2006].

Rozhodnutie Komisie 2006/596/ES zo 4. augusta 2006, ktorým sa zostavuje zoznam členských štátov, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu na obdobie rokov 2007 – 2013 [Úradný vestník EÚ L 243, 6.9.2006].

Rozhodnutie Komisie 2006/595/ES zo 4. augusta 2006, ktorým sa zostavuje zoznam regiónov, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia v období rokov 2007 – 2013 [Úradný vestník EÚ L 243, 6.9.2006].

Posledná aktualizácia: 31.01.2013
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok