RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 23 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Obecná ustanovení o EFRR – ESF – Fondu soudržnosti (2007–2013)

Toto nařízení, které vzniklo v rámci politiky soudržnosti na období 2007–2013, stanovuje společná pravidla, předpisy a zásady platné pro Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti. Nařízení vyčleňuje dotaci v celkové výši 347 miliard eur, což je přibližně třetina rozpočtu EU.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Účelem tohoto nařízení je posílit hospodářskou a sociální soudržnost s cílem podporovat harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj Evropské unie (EU) v období 2007–2013. Cílem evropské politiky soudržnosti je reagovat na problémy vyplývající z hospodářských, sociálních a územních rozdílů, na zrychlování hospodářské restrukturalizace a na stárnutí obyvatelstva.

Toto nařízení:

 • vymezuje kontext pro politiku soudržnosti (včetně strategických obecných zásad Společenství pro soudržnost, růst a zaměstnanost);
 • vymezuje cíle, ke kterým mají strukturální fondy a Fond soudržnosti (dále jen „fondy“) přispívat;
 • vymezuje kritéria způsobilosti členských států a regionů pro tyto fondy;
 • vymezuje dostupné finanční zdroje a kritéria pro jejich přidělování;
 • stanovuje zásady a pravidla pro partnerství, programování, hodnocení, řízení, monitorování a kontrolu na základě odpovědností sdílených členskými státy a Komisí.

TŘI NOVÉ CÍLE

Na financování politiky soudržnosti v období 2007–2013 bude vyčleněno 347 miliard EUR v rámci tří nových cílů: „Konvergence“, „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ a „Územní spolupráce“. Tyto cíle nahradí dřívější cíle 1, 2 a 3 z programového období 2000–2006.

Konvergence

Cíl „Konvergence“, který je obdobou dřívějšího cíle 1, je určen na urychlení konvergence nejméně rozvinutých členských států a regionů tím, že zlepší podmínky pro růst a zaměstnanost. Týká se nejméně rozvinutých členských států a regionů. Opatření budou probíhat v oblasti hmotného a lidského kapitálu, inovací, znalostní společnosti, schopnosti přizpůsobovat se změnám, ochrany životního prostředí a výkonnosti správy. Cíl bude financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti.

Na tento cíl byly vyčleněny prostředky ve výši 81,54 % z celkového objemu. Způsobilost pro financování:

 • ze strukturálních fondů (EFRR a ESF):
  1. regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % evropského průměru. Tyto regiony musejí odpovídat úrovni NUTS II. Připadá na ně 70,51 % objemu prostředků z fondů;
  2. regiony, které hranici 75 % překročí ze statistických důvodů (v důsledku rozšíření EU o chudší regiony) získají zvláštní přechodné financování, jehož objem se bude postupně snižovat. Tyto regiony obdrží 4,99 % celkové částky.
 • z Fondu soudržnosti: členské státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % evropského průměru a které mají program hospodářské konvergence. Tyto státy získají 23,22 % zdrojů vyčleněných na tento cíl. Regiony, které hranici 90 % HND překročí ze statistických důvodů (v důsledku rozšíření EU o chudší regiony) získají zvláštní přechodné financování, jehož objem se bude postupně snižovat;
 • ze zvláštních prostředků EFRR: nejvzdálenější regiony. Cílem je usnadnit jim začlenění do vnitřního trhu a zohlednit jejich zvláštní omezení (kompenzace vyšších nákladů způsobených především jejich odlehlostí).

Pro tyto účely se použijí následující stropy pro míru spolufinancování:

 • spolufinancování 75 % veřejných výdajů z EFRR nebo ESF. Tento strop se může zvýšit na 80 %, pokud se způsobilý region nachází v členském státě, který získává prostředky z Fondu soudržnosti. Podíl může dosáhnout až 85 %, pokud se jedná o nejvzdálenější region;
 • spolufinancování 85 % veřejných výdajů z Fondu soudržnosti;
 • spolufinancování 50 % veřejných výdajů v nejvzdálenějších regionech (vyčlenění dalších prostředků z EFRR určených na kompenzaci vyšších nákladů).

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ je určen na posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů, jakož i zaměstnanosti v regionech kromě těch nejméně rozvinutých. Má umožnit předvídání hospodářských a sociálních změn, podporovat inovace, podnikavost, ochranu životního prostředí, dostupnost, přizpůsobivost a rozvoj trhů práce přístupných pro všechny. Bude financován z EFRR a ESF.

Způsobilé jsou tyto regiony:

 • regiony, které v období 2000–2006 spadaly pod cíl 1 a nyní již nesplňují kritéria regionální způsobilosti cíle „Konvergence“, a které proto čerpají přechodnou podporu. Komise sestaví seznam těchto regionů, který bude po schválení platit pro období 2007 až 2013;
 • všechny ostatní regiony EU, na něž se nevztahuje cíl „Konvergence“.

Pokud jde o programy financované z ESF, navrhuje Komise čtyři priority v rámci evropské strategie zaměstnanosti (SEE): zvýšit přizpůsobivost pracujících i podniků, zlepšit dostupnost práce, posílit sociální začleňování a provést reformy v oblasti zaměstnanosti a začleňování.

Na tento cíl je vyčleněno 15,95 % celkového objemu prostředků a tento podíl je rovnoměrně rozložen mezi EFRR a ESF. Z této částky:

 • bude 78,86 % určeno regionům, na které se nevztahuje cíl „Konvergence“;
 • a 21,14 % bude určeno na postupně se snižující přechodnou podporu.

Opatření mohou být v rámci tohoto cíle spolufinancována až do výše 50 % veřejných výdajů. Pro nejvzdálenější regiony je tento strop 85 %.

Evropská územní spolupráce

Cíl „Evropská územní spolupráce“ je určen na spolupráci na přeshraniční, nadnárodní a meziregionální úrovni a je založen na dřívější evropské iniciativě INTERREG. Bude financován z EFRR. Má podporovat orgány v sousedních státech či regionech v prosazování společných řešení v oblasti rozvoje měst, venkova a pobřežních oblastí, rozvoje hospodářských vztahů a budování sítí malých a středních podniků. Spolupráce bude zaměřena na výzkum, vývoj, informační společnost, životní prostředí, předcházení rizikům a integrované hospodaření s vodními zdroji.

Způsobilé jsou regiony úrovně NUTS III, které leží podél vnitřních pozemních hranic a některých vnějších hranic a také regiony nacházející se podél námořních hranic, které jsou od sebe vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Komise musí sestavit seznam způsobilých regionů.
Pokud jde o sítě spolupráce a výměny zkušeností, je způsobilé celé území EU. Strop spolufinancování je stanoven na 75 % veřejných výdajů.

Na tento cíl je vyčleněno 2,52 % celkového objemu prostředků a veškeré tyto prostředky pocházejí z EFRR. Tato částka je rozdělena na tři složky:

 • 73,86 % na financování přeshraniční spolupráce;
 • 20,95 % na financování nadnárodní spolupráce;
 • 5,19 % na financování meziregionální spolupráce.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO TYTO TŘI CÍLE

Zásady pomoci

Fondy poskytují podporu, která doplňuje vnitrostátní opatření, včetně opatření na regionální a místní úrovni. Komise a členské státy zajistí, aby byla pomoc z fondů provázána s činnostmi, politikami a prioritami EU a vzájemně se doplňovala s dalšími evropskými finančními nástroji.

Cíle fondů jsou sledovány v rámci systému víceletého programování a úzké spolupráce mezi Komisí a jednotlivými členskými státy.

Strategický přístup

Rada do 1. ledna 2007 přijme tzv. strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost. V nich vymezí priority a cíle politiky soudržnosti na období 2007–2013. Zásady tak přispějí k soudržnosti a k efektivitě provádění pomoci z fondů.

Členské státy poté na základě těchto zásad přijmou tzv. národní strategický referenční rámec. Ten bude základem pro programování činností financovaných z fondů. Rámec zajistí, aby pomoc z fondů byla v souladu se strategickými zásadami.

Operační programy

Operační programy členských států se vytvářejí na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. Každý operační program se týká pouze jednoho ze tří cílů a prostředky na jeho financování pocházejí pouze z jednoho fondu. Komise každý předložený program zhodnotí a určí, zda odpovídá cílům a prioritám:

 • národního strategického referenčního rámce;
 • strategických obecných zásad Společenství pro soudržnost.

Operační programy týkající se cílů „Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ obsahují:

 • odůvodnění priorit s ohledem na strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost a na národní strategický referenční rámec;
 • informace o prioritních osách a jejich konkrétních cílech;
 • finanční plán;
 • prováděcí opatření k operačnímu programu;
 • seznam velkých projektů. Jedná se o projekty související s operací složenou z řady prací, činností nebo služeb, jejíž celkové náklady přesahují 25 milionů EUR v případě životního prostředí a 50 milionů EUR v jiných oblastech.

Řízení, monitorování a kontrola

Odpovědnost za řízení a kontrolu operačních programů mají členské státy. Ty především zajistí, aby byly zavedeny systémy řízení a kontroly v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Kromě toho předcházejí nesrovnalostem, odhalují je a napravují a získávají zpět neoprávněně vyplacené částky.

Řídicí a kontrolní systémy operačních programů zavedené členskými státy zajistí:

 • vymezení funkcí subjektů zapojených do řízení a kontroly;
 • dodržování zásady oddělení funkcí mezi takovými subjekty;
 • postupy pro zajištění správnosti a řádnosti výdajů vykazovaných v rámci operačního programu;
 • účetní systémy, systémy monitorování a systémy finančního výkaznictví;
 • systém předávání informací a monitorování, pokud odpovědný subjekt pověří výkonem úkolů jiný subjekt;
 • opatření pro audit fungování systémů;
 • systémy a postupy pro zabezpečení odpovídající pomůcky pro audit;
 • postupy předávání informací a monitorování pro nesrovnalosti a zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek.

Členský stát pro každý operační program určí:

 • řídící orgán (celostátní, regionální nebo místní veřejný orgán nebo veřejný či soukromý subjekt, který operační program řídí);
 • certifikační orgán (celostátní, regionální nebo místní veřejný orgán nebo subjekt, který ověřuje výkazy výdajů a žádosti o platby před jejich odesláním Komisi);
 • auditní orgán (celostátní, regionální nebo místní veřejný orgán nebo subjekt určený pro každý operační program a odpovědný za ověřování účinného fungování řídicího a kontrolního systému).

Poskytování informací a propagace

Členské státy a řídící orgány operačního programu poskytují informace o operacích a spolufinancovaných programech. Tyto informace jsou určeny občanům EU a příjemcům s cílem zdůraznit roli Společenství a zajistit, aby byla pomoc z fondů průhledná.

KONTEXT

Další ustanovení týkající se politiky soudržnosti v období 2007–2013 jsou součástí čtyř zvláštních nařízení o:

 • Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR);
 • Evropském sociálním fondu (ESF);
 • Fondu soudržnosti;
 • evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).

Z politického hlediska je finančním základem pro politiku soudržnosti v období 2007–2013 interinstitucionální dohoda a finanční rámec na období 2007–2013.

REKAPITULAČNÍ TABULKA

CíleFinanční nástroje
KonvergenceEFRR
ESF
Fond soudržnosti
Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanostEFRR
ESF
Evropská územní spolupráceEFRR

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 1083/2006

1. 8. 2006

-

Úř. věst. L 210

ze dne 31. 7. 2006

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 1341/2008

24. 12. 2008

-

Úř. věst. L 348

ze dne 24. 12. 2008

Nařízení (ES) č. 85/2009

30. 1. 2009

-

Úř. věst. L 25

ze dne 29. 1. 2009

Nařízení (ES) č. 284/2009

9. 4. 2009

-

Úř. věst. L 94

ze dne 8. 4. 2009

Nařízení (EU) č. 539/2010

25. 6. 2010

-

Úř. věst. L 158

ze dne 24. 6. 2010

Nařízení (EU) č. 1310/2011

23. 12. 2011

-

Úř. věst. L 337

ze dne 20. 12. 2011

Nařízení (EU) č. 1311/2011

20. 12. 2011

-

Úř. věst. L 337

ze dne 20. 12. 2011

Nařízení (EU) č. 423/2012

23. 5. 2012

-

Úř. věst. L 133

ze dne 23. 5. 2012

Postupné změny a opravy nařízení č. 1083/2006 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění  má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2010/802/EU ze dne 21. prosince 2010 o vynětí určitých případů nesrovnalostí, které vyplývají z operací spolufinancovaných strukturálními fondy a Fondem soudržnosti na programové období 2000–2006, z požadavků na zvláštní zprávy stanovených v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1681/94 a v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/94 (Úřední věstník L 341 ze dne 23.12.2010).

Rozhodnutí Komise 2007/766/ES ze dne 14. listopadu 2007, kterým se stanoví seznam regionů a oblastí způsobilých pro financování podle složky přeshraniční spolupráce v rámci nástroje předvstupní pomoci pro účely přeshraniční spolupráce mezi členskými státy a přijímajícími zeměmi pro období od roku 2007 do roku 2013 (Úřední věstník L 310 ze dne 28.11.2007).

Rozhodnutí Komise 2006/769/ES ze dne 31. října 2006, kterým se stanoví seznam regionů a oblastí způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci přeshraniční a nadnárodní spolupráce cíle Evropská územní spolupráce pro období 2007–2013 (Úřední věstník L 312 ze dne 11.11.2006).

Rozhodnutí Komise 2006/597/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých k financování ze strukturálních fondů přechodně a na zvláštním základě v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost na období 2007–2013 (Úřední věstník L 243 ze dne 6.9.2006).

Rozhodnutí Komise 2006/596/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví seznam členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti na období 2007–2013 (Úřední věstník L 243 ze dne 6.9.2006).

Rozhodnutí Komise 2006/595/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých k financování ze strukturálních fondů v rámci cíle konvergence na období 2007–2013 (Úřední věstník L 243 ze dne 6.9.2006).

Poslední aktualizace: 31.01.2013
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky