RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut

Geneettisesti muunnettujen eli muuntogeenisten organismien (GMO) ja niitä sisältävien elintarvikkeiden markkinoille saattamista säännellään erityisellä lupamenettelyllä, joka koskee sekä ihmisen että eläinten ravintoa.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista (Ks. muutosasiakirjat).

TIIVISTELMÄ

Tämä asetus on aiempaa lainsäädäntöä tiukempi. Sillä täydennetään asetusta (EY) N:o 1830/2003 muuntogeenisten organismien (GMO) jäljitettävyydestä ja merkinnöistä.

Tuotteet, joita asetus koskee

Asetusta sovelletaan kolmentyyppisiin tuotteisiin:

  • elintarvikkeina ja rehuina käytettäviin muuntogeenisiin organismeihin
  • elintarvikkeisiin ja rehuihin, jotka sisältävät muuntogeenisiä organismeja
  • elintarvikkeisiin ja rehuihin, jotka on valmistettu muuntogeenisistä organismeista valmistetuista ainesosista tai sisältävät tällaisia ainesosia.

Lupamenettely

Asetuksessa säädetään aivan uudenlainen lupamenettely muuntogeenisiä organismeja sisältäville elintarvikkeille.

Teollisuudenharjoittaja voi tehdä hakemuksensa tämän asetuksen mukaisesti kaikista muuntogeenisiä organismeja sisältävistä elintarvikkeista noudattamalla säännöksiä, jotka sisältyvät geneettisesti muunnettujen organismien (GMO) tarkoituksellisesta ympäristöön levittämisestä annettuun direktiiviin 2001/18/EY.

Teollisuudenharjoittaja hakee lupaa kyseisten organismien viljelyyn ja niiden käyttöön elintarvikkeissa ja rehuissa yhdellä hakemuksella. Jos siis geneettisesti muunnettu organismi on saanut luvan, sitä voidaan käyttää paitsi elintarvikkeissa ja rehuissa, myös kyseisten organismien viljelyssä ja tarkoituksellisessa levittämisessä ympäristöön.

Arviointi (EFSA) ja riskinhallinta (komissio)

Kun teollisuudenharjoittaja on jättänyt hakemuksensa, asianomainen kansallinen viranomainen lähettää sille hakemuksen kirjallisen vastaanottoilmoituksen 14 päivän kuluessa ja ilmoittaa hakemuksesta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA), jonka tehtävänä on laatia arviointeja elintarvikealalla ilmenevistä riskeistä. EFSAn on laadittava arviointinsa kuuden kuukauden kuluessa.

Riskinhallinnasta vastaa komissio. Komissio laatii EFSAn tekemän riskinarvioinnin perusteella päätösesityksen hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Esitys on laadittava kolmen kuukauden kuluessa. Komissio toimittaa päätösesityksensä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle. Jos komitea hyväksyy esityksen, komissio vahvistaa sen lopullisesti. Jos esitystä ei hyväksytä, se arvioidaan ministerineuvostossa. Jos ministerineuvosto ei anna esityksestä lausuntoaan kolmen kuukauden kuluessa tai jos se ei onnistu saamaan aikaan määräenemmistöä esityksen puolesta tai sitä vastaan, komissio hyväksyy esityksensä.

Markkinoille saattamista koskeva lupa on voimassa kymmenen vuotta, ja se voidaan uusia.

Merkinnät

Muuntogeenisiä organismeja sisältävät elintarvikkeet on merkittävä sellaisiksi. Niiden merkinnöissä on oltava selkeä maininta ”muuntogeeninen” tai ”valmistettu muuntogeenisestä (ainesosan nimi)”.

Mikäli elintarvikkeet sisältävät muuntogeenisiä organismeja sellaisessa suhteessa, joka on alle 0,9 prosenttia kustakin ainesosasta, niitä ei merkitä muuntogeenisiksi edellyttäen, että muuntogeenisten organismien esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää.

Kaikkien elintarvikkeisiin tarkoitettujen muuntogeenisten organismien ja niistä saatavien tuotteiden on noudatettava tässä asetuksessa säädettyjä sekä muuntogeenisten organismien (GMO) jäljitettävyydestä ja merkinnöistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1830/2003 vahvistettuja merkintäedellytyksiä.

Muuntogeenisten organismien tahattomien pitoisuuksien kynnysarvot

Muuntogeenisten organismien esiintymistä perinteisillä viljelmillä on vaikea välttää. Tällaisten organismien esiintyminen pieninä määrinä elintarvikkeissa ja rehuissa on sallittua, mikäli esiintyminen on tahatonta tai johtuu sellaisesta viljelyn, sadonkorjuun, kuljetuksen tai valmistuksen aikaisesta saastumisesta, jota on teknisesti mahdoton välttää.

Viljelijän on osoitettava viranomaisille, että muuntogeenisen organismin esiintyminen elintarvikkeissa tai rehuissa on satunnaista tai että sen välttäminen on teknisesti mahdotonta.

Taustaa

Tällä asetuksella yhdenmukaistetaan muuntogeenisten organismien merkitsemistä koskevaa lainsäädäntöä muuttamalla tai kumoamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 1829/2003

7.11.2003

18.4.2004

EUVL L 268, 18.10.2003

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 1981/2006

12.1.2007

EUVL L 368, 23.12.2006

Asetus (EY) N:o 298/2008

10.4.2008

EUVL L 97, 9.4.2008

Viimeisin päivitys 19.01.2011

Katso myös

  • Luettelo luvallisista muuntogeenisistä organismeista (EN), terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston sivusto
  • Muuntogeenisiä organismeja koskevat merkinnät (DE) (EN) (FR), terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston sivusto
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun