RSS
Abėcėlinė rodyklė
Šis puslapis prieinamas 23 kalbu
Naujos galimos kalbos:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


LIFE+ programa

LIFE+ programa finansuoja projektus, kuriais prisidedama prie aplinkos politikos ir teisės aktų kūrimo bei jų įgyvendinimo. Šia programa ypač siekiama padėti įtraukti aplinkos klausimus į kitas politikos kryptis ir prisidedama prie darnaus vystymosi kiek platesne prasme. LIFE+ programa pakeičia kelis aplinkai skirtus finansinius instrumentus, tarp jų ankstesnį finansinį instrumentą LIFE.

DOKUMENTAS

2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 614/2007 dėl aplinkos finansinio instrumento (LIFE +).

SANTRAUKA

Kaip matome iš programos pavadinimo, LIFE+ keičia ankstesnę programą LIFE, kurią pradėta vykdyti 1992 m. Kaip ir jos pirmtakė, LIFE+ bendrai finansuoja į aplinką orientuotus projektus Europos Sąjungoje (ES) ir kai kuriose trečiosiose šalyse (šalyse kandidatėse, EFTA šalyse, Europos aplinkos agentūros narėse, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančiose Vakarų Balkanų šalyse). Finansavimą gali gauti subjektų, institucijų, viešųjų arba privačių įstaigų teikiami projektai.

Trys teminiai komponentai

LIFE+ programą sudaro trys komponentai:

 • LIFE + gamta ir biologinė įvairovė;
 • LIFE + aplinkos politika ir valdymas;
 • LIFE + informacija ir ryšiai.

Šio reglamento II priede pateiktoje daugiametėje strateginėje programoje išvardytos prioritetinės veiklos sritys.

Trukmė ir biudžeto ištekliai

Finansinis paketas LIFE+ įgyvendinti – 2 143,409 mln. EUR 2007 m. sausio 1 d.– 2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui.

Projektų atranka

Kiekvienais metais Komisija skelbia konkursą, kuriam pasiūlymai turi būti teikiami, atsižvelgiant į II priede numatytą daugiametę strateginę programą ir į Komisijai pateiktus nacionalinius prioritetus. Komisija sprendžia, kurie iš jai pateiktų projektų gali gauti finansinę LIFE+ paramą ir reguliariai skelbia šių projektų sąrašą.

Finansavimo reikalavimų atitikimo kriterijai

LIFE+ finansuojami projektai turi atitikti toliau nurodytus kriterijus:

 • atitikti Bendrijos interesus, prisidedant prie Bendrijos aplinkos politikos ir darbotvarkės formavimo, teisės aktų kūrimo bei jų įgyvendinimo;
 • būti suderinti techniniu ir finansiniu požiūriu bei praktiškai įgyvendinami ir rentabilūs;
 • turi atitikti bent vieną iš toliau nurodytų kriterijų:
  1. būti geriausios praktikos projektais arba demonstravimo projektais laukinių paukščių arba buveinių apsaugos srityje;
  2. būti novatoriškais Bendrijos lygio projektais arba demonstravimo projektais, susijusiais su aplinkosaugos politikos tikslais;
  3. būti projektais, apimančiais informuotumo didinimo kampanijas ir specialius pareigūnų, dalyvaujančių miško gaisrų prevencijos veikloje, mokymus;
  4. būti projektais, apimančiais įvairiapusę, suderintą, išsamią ir ilgalaikę miškų ir aplinkos sąveikos stebėseną.

Intervencijos rūšys

Bendrijos finansavimas gali būti įvairių formų:

 • dotaciniai susitarimai (partnerystės pagrindų susitarimai, dalyvavimas finansiniuose mechanizmuose ir fonduose, bendras veiklos ar veiksmų dotacijų finansavimas);
 • viešųjų pirkimų sutartys (paslaugų ir prekių pirkimas).

Programavimas

Ne mažiau kaip 78 proc. LIFE+ biudžeto išteklių panaudojama projektams skiriamoms veiksmų dotacijoms. Didžiausia bendro finansavimo norma veiksmų dotacijoms yra 50 proc. finansavimo reikalavimus atitinkančių sąnaudų. Tačiau prioritetinių buveinių ar rūšių apsaugos projektų atveju LIFE+ finansavimas gali siekti iki 75 proc. šių sąnaudų. Ne mažiau kaip 50 proc. LIFE+ biudžeto išteklių, numatytų projektams skiriamoms veiksmų dotacijoms, skiriama gamtos ir biologinės įvairovės apsaugai. Kita vertus, ne mažiau kaip 15 proc. projektams skiriamoms veiksmų dotacijoms skirtų LIFE+ biudžeto išteklių skiriama tarpvalstybiniams projektams.

Komisija užtikrina proporcingą bendro finansavimo projektų paskirstymą. Ji nustato metinius orientacinius asignavimus 2007–2010 m. ir 2010–2013 m. laikotarpiams, remdamasi kiekvienos valstybės narės bendru gyventojų skaičiumi ir tankumu, taip pat kiekvienoje valstybėje narėje esančių Bendrijos svarbos teritorijų plotu ir atsižvelgdama į tai, kurią dalį sudaro kiekvienos valstybės narės teritorija, įeinanti į Bendrijos svarbos teritorijas. Gali būti skiriami papildomi asignavimai neturinčioms prieigos prie jūros valstybėms narėms.

Finansinių priemonių tarpusavio papildymas

LIFE+ nefinansuojamos tos priemonės, kurios atitinka kitų Bendrijos finansinių instrumentų finansavimo kriterijus arba gauna šių instrumentų paramą, įskaitant Europos regioninės plėtros fondą, Europos socialinį fondą, Sanglaudos fondą, Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai, Konkurencingumo ir inovacijų pagrindų programą, Europos žuvininkystės fondą ir Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą.

Priežiūra ir kontrolė

Komisija užtikrina finansų kontrolę, projektų įgyvendinimo priežiūrą, neteisingai išmokėtų sumų grąžinimą ir finansuojamų veiksmų įgyvendinimą.

Ne vėliau kaip 2010 m. rugsėjo 30 d. Komisija pateiks LIFE+ vidurio laikotarpio peržiūrą.

Kontekstas

LIFE+ pakeičia kelias dabartines finansines programas (LIFE programą, bendradarbiavimo programą skatinant darnų vystymą mieste, nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo programą (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV)ir Forest Focus“ programą), siekiant jas apjungti į vieną taisyklių ir sprendimų priėmimo procedūrų sistemą bei užtikrinti nuoseklesnį tikslinį orientavimą ir Bendrijos veiksmų efektyvumą. Iki LIFE+ įsigaliojimo šioms programoms numatytoms lėšoms bus taikomos tos pačios taisyklės tol, kol jos bus įgyvendintos.

NUORODOS

DokumentasĮsigaliojimo data – galiojimo pabaigos dataPerkėlimo į valstybių narių teisę terminasOficialusis leidinys
Reglamentas (EB) Nr. 614/2007

2007 6 12–2013 12 31

-

OL L 149, 2007 6 9

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos 2010 m. rugsėjo 30 d. komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „LIFE+ reglamento laikotarpio vidurio peržiūra“ (KOM(2010) 516 galutinis. Neskelbta Oficialiajame leidinyje).

Paskutinį kartą atnaujinta: 07.12.2010

Taip pat žr.

 • Programme LIFE (EN), Aplinkos generalinis direktoratas
Teisinė informacija | Apie šią svetainę | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią