RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vesien suojelu ja hoito (vesipolitiikan puitedirektiivi)

Euroopan unioni (EU) on laatinut yhteisön tasolla puitteet vesien suojelemiseksi ja hoitamiseksi. Aluksi jäsenvaltioiden on määriteltävä ja analysoitava eurooppalaiset vesivarat vesistöalueittain ja vesipiireittäin. Sen jälkeen ne hyväksyvät kullekin vesimuodostumalle soveltuvat hoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2000, yhteisön vesipolitiikan puitteista. [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) luo puitteet seuraavien vesialueiden suojelulle:

 • sisämaan pintavedet *
 • pohjavedet *
 • jokisuiden vaihettumisalueet * ja
 • rannikkovedet *.

Tällä puitedirektiivillä on useita tavoitteita, kuten ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen, kestävän vedenkäytön edistäminen, ympäristön suojelu, vesiekosysteemien tilan parantaminen sekä tulvien ja kuivuuden vaikutusten lieventäminen.

Sen perimmäisenä tavoitteena on kaikkien yhteisön vesien hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä.

Hallinnolliset järjestelyt

Jäsenvaltioiden on määritettävä kaikki kansallisella alueellaan sijaitsevat vesistöalueet * ja muodostettava niistä vesipiirejä *. Vesistöalueet, jotka ulottuvat useamman kuin yhden jäsenvaltion alueelle, muodostavat kansainvälisen vesipiirin.

Jäsenvaltiot nimeävät toimivaltaisen viranomaisen tämän puitedirektiivin säännösten soveltamiseksi kaikissa vesipiireissä.

Vesivarojen määrittely ja analysointi

Viimeistään vuonna 2004 kunkin jäsenvaltion on

 • tehtävä kustakin vesipiiristä sen ominaispiirteiden analyysi
 • tarkasteltava ihmistoiminnan vaikutusta vesien tilaan
 • laadittava vedenkäytön taloudellinen analyysi
 • perustettava rekisteri erityissuojeltaviksi osoitetuista alueista
 • yksilöitävä kaikki vesimuodostumat, joista otetaan vettä ihmisten käyttöön enemmän kuin keskimäärin 10 m³ päivässä tai yli 50 ihmisen tarpeisiin.

Analyysia on tarkasteltava uudelleen vuonna 2013 ja sen jälkeen joka kuudes vuosi.

Hoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat

Vuonna 2009, toisin sanoen yhdeksän vuoden kuluttua puitedirektiivin voimaantulosta kullekin vesipiirille laaditaan hoitosuunnitelma, jossa otetaan huomioon tehtyjen analyysien ja tutkimusten tulokset. Hoitosuunnitelmat kattavat vuodet 2009–2015. Niitä tarkistetaan vuonna 2015 ja sen jälkeen joka kuudes vuosi.

Hoitosuunnitelmat on toteutettava vuoden 2012 aikana. Niiden tavoitteena on

 • ehkäistä kaikkien pintavesimuodostumien tilan huononeminen ja parantaa ja ennallistaa niitä, saattaa pintaveden kemiallinen ja ekologinen tila hyväksi viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä ja vähentää vaarallisten aineiden päästöistä aiheutuvaa pilaantumista
 • suojella kaikkia pohjavesimuodostumia, parantaa ja ennallistaa niiden tilaa, ehkäistä niiden pilaantuminen ja niiden tilan huononeminen sekä varmistaa tasapaino vedenoton ja pohjaveden muodostumisen välillä
 • huolehtia suojelualueista.

Vesipiirien hoitosuunnitelmia voidaan täydentää tiettyä vesistöalueen osaa, toimialaa tai vesityyppiä koskevilla tarkemmilla ohjelmilla ja hoitosuunnitelmilla.

Vesimuodostumien tilan tilapäisen huononemisen ei katsota rikkovan puitedirektiivin vaatimuksia, jos se johtuu onnettomuuden, luonnon tai ylivoimaisen esteen aiheuttamista poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei ole kohtuudella voitu ennakoida.

Jäsenvaltiot kannustavat kaikkia asianomaisia osapuolia osallistumaan aktiivisesti tämän direktiivin täytäntöönpanoon erityisesti vesipiirin hoitosuunnitelmien osalta. Hoitosuunnitelmaehdotuksista on järjestettävä vähintään kuusi kuukautta kestävä julkinen kuuleminen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että viimeistään vuonna 2010 veden hinnoittelupolitiikka tarjoaa käyttäjille riittävät kannustimet vesivarojen tehokkaaseen käyttämiseen, ja huolehdittava siitä, että vedenkäytön eri sektorit osallistuvat riittävästi vesipalveluista aiheutuvien kustannusten kattamiseen, ympäristö- ja luonnonvarakustannukset mukaan luettuina.

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän puitedirektiivin rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista, joiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

EU:ssa on laadittu luettelo prioriteettiaineista, jotka on valittu niiden aineiden joukosta, jotka muodostavat suuren riskin vesiympäristölle. Luettelo on puitedirektiivin liitteessä X.

Säädöksen keskeiset termit
 • Sisämaan vesi: kaikki maanpinnalla altaassa olevat tai virtaavat vedet ja kaikki pohjavesi, joka on aluevesien määrittelyyn käytetyn perusviivan sisämaan puolella.
 • Pintavesi: sisämaan vesi pohjavettä lukuun ottamatta sekä jokisuiden vaihettumisalueet ja rannikkovedet, kuitenkin niin, että kemiallisen tilan osalta käsitteeseen sisältyvät myös aluevedet.
 • Pohjavesi: kaikki ne vedet, jotka ovat maan pinnan alla kyllästyneessä vyöhykkeessä ja suorassa yhteydessä kallio- tai maaperään.
 • Jokisuiden vaihettumisalueet: pintavesimuodostumat, jotka jokisuiden lähistöllä ovat osittain suolaisia johtuen niiden läheisyydestä rannikkovesiin mutta joihin suolattoman veden virtaukset vaikuttavat merkittävästi.
 • Rannikkovedet: sellaisen viivan maanpuoleisia pintavesiä, jonka jokainen piste on yhden meripeninkulman etäisyydellä meren puolella lähimmästä sen perusviivan pisteestä, josta aluevesien leveys mitataan, ja jotka joissakin kohdissa rajoittuvat jokisuun vaihettumisalueen ulkorajaan.
 • Vesistöalue: alue, josta kaikki pintavalunta virtaa purojen, jokien ja mahdollisesti järvien kautta mereen yksittäisen jokisuun, joen suualueen tai suistoalueen kautta.
 • Vesipiiri: maa- ja merialue, joka koostuu yhdestä tai useasta läheisestä vesistöalueesta yhdessä niihin yhteydessä olevien pohjavesien ja rannikkovesien kanssa ja joka on määritelty perusyksiköksi vesistöalueiden hoitoa varten.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL

Direktiivi 2000/60/EY

22.12.2000

22.12.2003

EYVL L 327, 22.12.2000.

MuutosasiakirjatVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL/EUVL

Päätös N:o 2455/2001/EY

16.12.2001

-

EYVL L 331, 15.12.2001

Direktiivi 2008/32/EY

21.3.2008

-

EUVL L 81, 20.3.2008

Direktiivi 2009/31/EY

25.6.2009

25.6.2011

EUVL L 140, 5.6.2009

Direktiiviin 2000/60/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

LIITTEIDEN MUUTTAMINEN

Liite X – Vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelo
Direktiivi 2008/105/EY [EUVL L 348, 24.12.2008].

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2007, Kohti kestävää vesienhoitoa Euroopan unionissa – Vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY täytäntöönpanon ensimmäinen vaihe – [KOM(2007) 128 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].
Komissio esittää tiedonannossaan tulokset, jotka jäsenvaltiot ovat saaneet vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanosta. Komissio korostaa, että puitedirektiivin tavoitteet ovat vaarassa jäädä saavuttamatta useissa jäsenvaltioissa, koska vesiekosysteemit heikkenevät fysikaalisesti vesivarojen liikakäytön vuoksi ja koska hajakuormitus on suurta. Komissio toteaa, että jäsenvaltioilla on ongelmia puitedirektiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä määräajan ja sisällön suhteen. Vesipiirien käyttöönotto ja toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen näyttää käynnistyneen hyvin, mutta kansainvälisessä yhteistyössä ei vielä kaikilta osin ole edistytty tarpeeksi. Lisäksi tiedonanto osoittaa, että vesipiirin ympäristövaikutusten ja taloudellisten vaikutusten arvioinnin laadussa on suuria eroja ja että erityisesti taloudellisessa analyysissä on suuria puutteita. Komissio myös esittää jäsenvaltioille suosituksia havaittujen puutteiden korjaamiseksi, kestävän vesienhoidon sisällyttämiseksi osaksi muita kansallisia politiikanaloja ja kansalaisten osallistumisen hyödyntämiseksi paremmin. Lisäksi komissio yksilöi toimet, jotka se aikoo toteuttaa jatkossa Euroopan vesienhoitopolitiikan yhteydessä.

Komission kertomus, annettu 1 päivänä huhtikuuta 2009 vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti vesien tilan seurantaohjelmista[KOM(2009) 156 lopullinen – ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 24.03.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun