RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrana vod a hospodaření s nimi (rámcová směrnice o vodě)

Evropská unie (EU) zavádí rámec Společenství pro ochranu vod a hospodaření s nimi. V první fázi jsou členské státy povinny určit a analyzovat evropské vody a rozdělit je podle povodí a podle oblastí povodí. Pro každý vodní útvar poté přijmou vhodné plány povodí a programy opatření.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Evropská unie (EU) stanoví rámec pro ochranu:

 • vnitrozemských povrchových vod *;
 • podzemních vod *;
 • brakických vod * a
 • pobřežních vod *.

Tato rámcová směrnice sleduje několik cílů, mezi něž patří prevence a omezování znečišťování, podpora udržitelného užívání vod, ochrana životního prostředí, zlepšení stavu vodních ekosystémů a zmírnění účinků povodní a období sucha.

Konečným cílem této směrnice je dosáhnout do roku 2015 dobrého ekologického a chemického stavu všech vod v rámci Společenství.

Správní opatření

Členské státy vymezí veškerá povodí * na svém území a přiřadí je jednotlivým oblastem povodí *. Povodí rozkládající se na území více než jednoho členského státu bude přiřazeno k mezinárodní oblasti povodí.

Členské státy určí příslušný orgán pro uplatnění pravidel této rámcové směrnice v rámci každé oblasti povodí.

Vymezení a analýza vod

Nejpozději do roku 2004 musí každý členský stát zpracovat:

 • analýzu charakteristik každé oblasti povodí;
 • přezkoumání dopadů lidské činnosti na stav vod;
 • ekonomickou analýzu využívání vod;
 • registr oblastí vyžadujících zvláštní ochranu;
 • vymezení všech vodních útvarů využívaných k odběru vody určené k lidské spotřebě, pokud poskytují průměrně více než 10 m3 vody za den nebo slouží více než 50 osobám.

Tato analýza má být revidována v roce 2013 a dále každých šest let.

Plány povodí a programy opatření

V roce 2009, tedy devět let po vstupu rámcové směrnice v platnost, mají být pro každou oblast povodí vypracovány plány povodí, v nichž se zohlední výsledky provedených analýz a studií. Uvedené plány se týkají období let 2009-2015. K jejich revizi má dojít v roce 2015 a dále každých šest let.

Plány povodí mají být provedeny v roce 2012. Jejich cílem je:

 • zamezit zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod, dosáhnout zlepšení stavu a obnovu všech těchto útvarů a nejpozději do konce roku 2015 zajistit jejich dobrý chemický a ekologický stav, a také snížit znečišťování způsobené vypouštěním a emisemi nebezpečných látek;
 • zajistit ochranu, zlepšení stavu a obnovu podzemních vod, zamezit jejich znečišťování a zajistit vyvážený stav mezi odběrem podzemních vod a jejich doplňováním;
 • zajistit ochranu chráněných oblastí.

Plány povodí mohou být doplněny vypracováním podrobnějších programů a plánů pro dílčí povodí, odvětví nebo konkrétní typ vod.

Dočasné zhoršení stavu vodních útvarů není porušením požadavků této rámcové směrnice, pokud je důsledkem okolností způsobených haváriemi nebo výsledkem okolností přírodní povahy nebo vyšší moci, které jsou výjimečné nebo nemohly být rozumně předpokládány.

Členské státy podpoří aktivní zapojení všech zúčastněných stran při provádění této rámcové směrnice, zejména pokud jde o plány povodí. Návrhy plánů povodí musí být předloženy k veřejné konzultaci po dobu nejméně 6 měsíců.

Do roku 2010 členské státy zajistí, aby politika poplatků vytvořila uživatelům dostatečné podněty k tomu, aby užívali vodní zdroje efektivně, a dále zajistí, aby různá hospodářská odvětví přispívala k úhradě nákladů na vodohospodářské služby, včetně environmentálních nákladů a nákladů na využívané zdroje.

Členské státy zavedou režimy účinných, přiměřených a odrazujících sankcí za porušení této rámcové směrnice.

Na evropské úrovni byl sestaven seznam prioritních znečišťujících látek vybraných z látek, které představují významné riziko pro vodní prostředí. Tento seznam představuje přílohu X uvedené rámcové směrnice.

Klíčové pojmy aktu
 • Vnitrozemské vody: veškeré stojaté nebo tekoucí vody na zemském povrchu a všechny podzemní vody na straně pevniny od základní čáry, od které se měří šířka teritoriálních vod.
 • Povrchové vody: vnitrozemské vody s výjimkou vod podzemních, brakické a pobřežní vody; ve vztahu k problematice chemického stavu se též zahrnou teritoriální vody.
 • Podzemní vody: veškeré vody pod zemským povrchem v pásmu nasycení a v přímém kontaktu s horninovým prostředím nebo půdním podložím.
 • Brakické vody: útvary povrchové vody poblíž ústí řek, které jsou svou povahou částečně slané v důsledku své blízkosti k pobřežním vodám, avšak jsou podstatně ovlivněné přítokem sladké vody.
 • Pobřežní vody: povrchové vody, které se nacházejí směrem k pevnině od čáry, jejíž každý bod je ve vzdálenosti jedné námořní míle směrem do moře z nejbližšího bodu základní čáry, od které se měří šířka teritoriálních vod, a které případně dosahují až k vnější hranici brakických vod.
 • Povodí: území, ze kterého veškerý povrchový odtok odtéká sítí potoků, řek a případně i jezer do moře v jediném vyústění, ústí nebo deltě toku.
 • Oblast povodí: území pevniny a moře tvořené jedním nebo více sousedícími povodími, společně s podzemními a pobřežními vodami, které k nim přísluší, určené jako hlavní jednotka pro správu povodí.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2000/60/ES

22. 12. 2000

22. 12. 2003

Úř. věst. L 327

ze dne 22. 12. 2000

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Rozhodnutí 2455/2001/ES

16. 12. 2001

-

Úř. věst. L 331

ze dne 15. 12. 2001

Směrnice 2008/32/ES

21. 3. 2008

-

Úř. věst. L 81

ze dne 20. 3. 2008

Směrnice 2009/31/ES

25. 6. 2009

25. 6. 2011

Úř. věst. L 140

ze dne 5. 6. 2009

Následné změny a opravy směrnice 2000/60/ES byly začleněny do základního znění. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

ZMĚNA PŘÍLOH

Příloha X – Seznam prioritních látek v oblasti vodní politiky
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES (Úřední věstník L 348 ze dne 24. 12. 2008).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise ze dne 22. března 2007, nazvané „Směrem k udržitelnému vodnímu hospodářství v Evropské unii - První fáze provádění rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES“ (KOM(2007) 128 v konečném znění - Nezveřejněné v Úředním věstníku).
V této zprávě uvedla Komise výsledky, jichž dosáhly členské státy při uplatňování rámcové směrnice o vodě. Přesto však zdůraznila, že je vysoce pravděpodobné, že některé z členských států nebudou při plnění cílů rámcové směrnice úspěšné, především s ohledem na fyzikální degradaci vodních ekosystémů, způsobenou zejména nadměrným využíváním vody, a na vysokou míru znečištění z difúzních zdrojů. Komise poukázala i na problémy spojené s dodržením termínu provedení rámcové směrnice a na nedostatky týkající se obsahu tohoto provedení. Pokud jde o vymezování oblastí povodí a určování příslušných orgánů, zdá se, že bylo dosaženo úspěchu, v některých případech je však ještě třeba zvýšit úsilí v oblasti mezinárodní spolupráce. Kromě toho zpráva upozornila také na velkou různorodost týkající se vypracování environmentálních a ekonomických analýz povodí a na závažné mezery, které se projevily zejména v oblasti ekonomických analýz. V závěru uvádí Komise několik doporučení určených členským státům, která jsou zaměřena zejména na překonání současných nedostatků, na začlenění udržitelného vodního hospodářství do jiných oblastí vnitrostátní politiky a na zajištění co nejlepšího využití účasti veřejnosti, a jmenuje činnosti, které zamýšlí uskutečnit v budoucnosti v rámci evropské politiky vodního hospodářství.

Zpráva Komise ze dne 1.dubna 2009 v souladu s čl. 18 odst. 3 rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES (rámcové směrnice o vodě) o programech pro monitorování stavu vod (KOM(2009) 156 v konečném znění – Nezveřejněná v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 24.03.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky