RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Lannoitteet

Euroopan unioni (EU) vahvistaa lannoitteiden markkinoille saattamista koskevat säännöt, joilla tarkoitetaan "EU-lannoite"-merkinnän saantiedellytyksiä, sekä merkintöihin ja pakkauksiin sovellettavat säännökset.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2003/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, lannoitteista [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) kokoaa lannoitteita koskevat säännökset yhteen säädökseen varmistaakseen, että näitä erittäin teknisiä säännöksiä sovelletaan yhdenmukaisesti.

EU-lannoitteet

Asetusta sovelletaan ainoastaan kivennäislannoitteisiin (epäorgaanisiin lannoitteisiin), jotka ovat kasvien ravitsemiseen käytettyjä yhden tai useamman aineen yhdisteitä (ravinteita).

Kaikkiin tämän asetuksen säännösten mukaisiin lannoitteisiin, jotka luetellaan liitteessä I, voidaan liittää merkintä "EU-lannoite". EU:n markkinoille hyväksyttyjen lannoitteiden luetteloa voidaan laajentaa. Tätä varten valmistajan on esitettävä hakemus maansa toimivaltaiselle viranomaiselle ja laadittava lannoitteen ominaisuuksia koskevat tekniset asiakirjat. Sen jälkeen hakemukset lähetetään komissiolle, joka tekee päätöksen valmistajan hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Kaikilla "EU-lannoite"-merkinnällä varustetuilla lannoitteilla on vapaa liikkuvuus EU:n markkinoilla. Jäsenvaltiot eivät voi kieltää tai rajoittaa niiden markkinoille saattamista, elleivät ne katso, että asianomainen lannoite on terveyden tai ympäristön kannalta vaarallinen. Tällöin lannoite vedetään tilapäisesti pois markkinoilta siihen saakka, kunnes siitä on tehty EU:n tasolla tutkimus, jossa selvitetään, onko riskille perusteita.

Lakisääteiset vaatimukset

Lannoitetyyppi voi saada merkinnän "EU-lannoite" ainoastaan seuraavin edellytyksin

  • se ei vaikuta haitallisesti ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen eikä ympäristöön tavanomaisessa käytössä
  • se on tehokas
  • sitä varten on käytettävissä asianmukaiset näytteenotto- ja analyysimenetelmät.

Asetuksen liitteessä I vahvistetaan lisäksi kunkin lannoitetyypin edellyttämä ravinteiden vähimmäispitoisuus (typpi- ja fosforipitoisuus jne.).

Asetuksessa säädetään joistakin lannoitteiden pakkausten ja pakkausmerkintöjen pakollisista tiedoista. Niitä ovat muun muassa merkintä "EU-lannoite", ravinteiden ja hivenravinteiden kuvauksiin liittyvät yksityiskohtaiset tiedot, valmistajan tiedot sekä tarvittaessa lannoiteseoksen tiedot. Lisäksi asetuksessa ehdotetaan joidenkin vapaaehtoisten tietojen, kuten lannoitteiden yksityiskohtaisten käyttö-, varastointi- ja käsittelyohjeiden, antamista.

Asetuksella yhdenmukaistetaan lannoitteiden pakkausmerkintöjä ja pakkaamista koskevat säännöt EU:ssa. Säännöt koskevat muun muassa eri ravinteiden pitoisuuksien ilmoittamista. Aineiden pitoisuudet voidaan ilmoittaa useilla tavoilla. Fosfaattipitoisuus voidaan esimerkiksi ilmoittaa alkuainemuodossa tai oksideina.

Yksittäisiä lannoitetyyppejä koskevat erityismääräykset

Asetuksessa annetaan yksityiskohtaiset tekniset määräykset, jotka koskevat neljän lannoitetyypin soveltamisalaa, ilmoittamista, merkitsemistä ja pakkaamista

  • Epäorgaaniset pääravinnelannoitteet: kyseessä ovat tärkeimmät ravinteet, joita käytetään suuria määriä kasvien kasvattamiseen, esimerkiksi typpi, fosfori ja kalium
  • Epäorgaaniset sivuravinnelannoitteet: kyseessä ovat kalsium, magnesium, natrium ja rikki
  • Epäorgaaniset hivenravinnelannoitteet: kyseessä olevat lannoitteet sisältävät ravinteita, joita tarvitaan pieniä määriä, esimerkiksi booria, kobolttia, kuparia, rautaa ja mangaania
  • Runsastyppiset ammoniumnitraattilannoitteet: koska tällaiset lannoitteet voivat olla vaarallisia, asetuksessa säädetään lisätoimenpiteistä, kuten asetuksen liitteessä III kuvattu räjähtämättömyyskoe.

Tarkastukset

Jäsenvaltiot voivat suorittaa virallisia tarkastuksia, joilla varmistetaan, että "EU-lannoite"-merkinnällä varustetut lannoitteet ovat asetuksen säännösten mukaisia. Tarkastukset suoritetaan jäsenvaltioiden nimeämissä laboratoriossa asetuksen liitteessä tarkoitetun yhdenmukaisen menettelyn mukaisesti.

Valmistajan on EU-lannoitteiden tarkistamista varten säilytettävä tiedot lannoitteiden alkuperästä niin kauan kuin lannoitetta toimitetaan markkinoille.

Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan, jos asetuksen säännöksiä on rikottu.

Täytäntöönpano unionissa

Komissiota avustaa asetuksen täytäntöönpanossa ja liitteiden mukauttamisessa jäsenvaltioiden edustajista muodostuva komitea.

VIITTEET

Säädös Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EY) N:o 2003/2003

11.12.2003
(8 ja 26 artiklan osalta 11.6.2005)

-

EUVL L 304, 21.11.2003

POIKKEUKSET SÄÄDÖKSEEN

Päätös 2006/348/EY [EUVL L 129, 17.5.2006].
Tämä poikkeus koskee Suomen tasavallan ilmoittamia kadmiumin enimmäispitoisuuksia lannoitteissa.

Päätös 2006/349/EY [EUVL L 129, 17.5.2006].
Tämä poikkeus koskee Itävallan tasavallan ilmoittamia kadmiumin enimmäispitoisuuksia lannoitteissa.

Muutossäädökset Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EY) n:o 219/2009

20.4.2009

-

EUVL L 87, 31.3.2009

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 2003/2003 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto  on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 22.03.2013
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun