RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Gødninger

Den Europæiske Union (EU) fastlægger reglerne for markedsføring af gødninger, dvs. betingelserne for at opnå betegnelsen «EF-gødning», men også bestemmelser vedrørende etikettering og emballage.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) samler bestemmelserne vedrørende gødninger i en samlet tekst for at sikre en ensartet anvendelse af en samling meget tekniske regler.

EF-gødning

Forordningen finder kun anvendelse på mineralsk gødning bestående af ét eller flere næringsstoffer til planter (eller hovednæringsstoffer).

Alle gødningstyper opført i bilag I, som opfylder kravene i denne forordning, kan bære betegnelsen "EF-gødninger". Listen over gødningstyper, der er tilladt på det europæiske marked, kan udvides. Med henblik på at blive opført på listen skal producenterne fremsætte en anmodning til den kompetente myndighed i sit land og udarbejde et teknisk dossier med gødningens egenskaber. Anmodningen sendes til Kommissionen, der godkender eller afviser forslaget.

Gødninger, der har betegnelsen "EF-gødning", kan cirkulere frit på det europæiske marked. Medlemsstaterne kan ikke forbyde eller begrænse markedsføring heraf, med mindre det skønnes, at gødningen udgør en fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet. Gødningen trækkes i de tilfælde midlertidigt tilbage fra markedet, indtil der er foretaget en nærmere undersøgelse på europæisk plan for at vurdere risikoen.

Lovmæssige krav

En gødningstype må kun mærkes "EF-gødning", hvis

  • den ikke har skadlige virkninger for menneskers, dyrs eller planters sundhed eller for miljøet ved normal anvendelse
  • den er effektiv
  • der foreligger relevante prøveudtagnings- og analysemetoder.

Bilag I til forordningen fastsætter også det minimalt påkrævede niveau af næringsstoffer (kvælstof, fosfor osv.) i hver type gødning.

Forordningen fastsætter en række obligatoriske oplysninger, der skal fremgå af gødningens emballage og etiket. Der er navnlig tale om betegnelsen "EF-gødning", tilpasninger om beskrivelsen af næringsstofferne og mikronæringsstoffer, oplysninger om fabrikanten samt i givet fald angivelse af blandingen af gødninger. Der er også forslag til valgfrie angivelser, så som særlige angivelser vedrørende anvendelse, oplagring og behandling af gødningen.

Forordningen harmoniserer bestemmelserne om etiketteting og emballage i EU. Bestemmelserne omfatter bl.a. angivelsen af indholdet af de forskellige næringsstoffer. Disses indhold kan anføres på flere forskellige måder. F.eks. kan indholdet af fosfat anføres som grundstof eller som oxid.

Særlige bestemmelser vedrørende specielle gødningstyper

Forordningen indeholder detaljerede tekniske bestemmelser vedrørende anvendelsesområde, anmeldelse og identifikation for fire typer af gødninger

  • Uorganiske enkeltgødninger indeholdende hovednæringsstoffer: Der er tale om hovednæringsstoffer, der leveres i meget store mængder for at sikre planternes vækst, nemlig nitrogen, phosphor og kalium
  • Uorganiske enkeltgødninger indeholdende sekundære næringsstoffer: Der er tale om calcium, magnesium, natrium og svovl
  • Uorganiske gødninger indeholdende mikronæringsstoffer: De indeholder de krævede elementer i mindre mængder så som bor, kobolt, kobber, jern, mangan, etc
  • Ammoniumnitratgødning med højt nitrogenindhold: På grund af denne gødningstypes farlighed indeholder forordningen særlige bestemmelser for eksempel en detonérbarhedsprøve, som beskrevet i bilag III i denne forordning.

Kontrol

Medlemsstaterne kan udføre officielle kontroller af om gødninger mærket ”EF-gødning” er overensstemmelsen med bestemmelserne i forordningen. Disse kontroller udføres i hver medlemsstat af et udpeget laboratorium i henhold til en ensartet procedure, der er beskrevet i bilaget til forordningen.

Med henblik på kontrol, er fabrikanterne forpligtede til at obevare dossierer med oprindelsen af "EF-gødning" i hele markedsføringsperioden.

Medlemsstaterne afgør ordningerne vedrørende straf i tilfælde af overtrædelse af forordningens bestemmelser.

Gennemførelse på fællesskabsplan

I forbindelse med gennemførelse af forordningen, herunder tilpasning af bilagene, bistås Kommissionen af et udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2003/2003

11.12.2003 (11.6.2005 for artikel 8 og 26)

-

EUT L 304, 21.11.2003

FRAVIGELSER AF RETSAKTEN

Kommissionens beslutning 2006/348/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 129 af 17.5.2006].
Fravigelsen vedrører de nationale bestemmelser om det højst tilladte indhold af cadmium i gødninger, som Republikken Finland har givet meddelelse om.

Kommissionens beslutning 2006/349/EF [Den Europæiske Unions Tidende L 129 af 17.5.2006].
Fravigelsen vedrører de nationale bestemmelser om det højst tilladte indhold af cadmium i gødninger, som Republikken Østrig har givet meddelelse om.

Ændringsretsakt(er) Ikrafttrædelsesdato Gennemførelsesdato i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87, 31.3.2009

De ændringer og tilføjelser, som følger af forordning (EF) nr. 2003/2003 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version  har ingen retsvirkning.

Seneste ajourføring: 22.03.2013
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top