RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kampen mot olaglig avverkning av skog

Olaglig avverkning av skog och kalhuggning bidrar till klimatförändringen och en minskad biologisk mångfald. Denna förordning förbjuder utsläppande på den europeiska marknaden av trä som skördats illegalt, inrättar villkor för saluföring av timmer och trävaror och fastställer kraven på ”kontrollorgan”.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden.

SAMMANFATTNING

Olaglig avverkning av skog avser alla former av avverkning, omvandling och saluföring av timmer som strider mot lagstiftningen i det land där avverkningen ägt rum. Genom kalhuggning och den förstörelse detta orsakar, får sådana beteenden svåra konsekvenser för miljön, som förlusten av biologisk mångfald och ett ökat koldioxidutsläpp. Olaglig avverkning av skog har också ekonomiska och sociala konsekvenser.

Timmer och trävaror

Förordningen gäller inte bara importerat timmer, utan också timmer som avverkats eller omvandlats i Europeiska unionen. Den täcker ett brett spann av träprodukter som anges i bilagan enligt nomenklaturen i Europeiska unionens tullkodex.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Förordningen fastställer tre huvudsakliga skyldigheter:

  • timmer och träprodukter som saluförs på marknaden ska komma från laglig avverkning,
  • verksamhetsutövarna som saluför timmer och träprodukter ska använda ett system för ”tillbörlig aktsamhet”. Systemet för tillbörlig aktsamhet är ett riskhanteringssystem med målet att minimera risken för förekomst av olagligt timmer i leveranskedjan. Verksamhetsutövarna ska kunna lämna vissa typer av uppgifter om timret och träprodukterna som saluförs och göra en riskanalys,
  • verksamhetsutövarna ska spara uppgiferna om sina leverantörer och om de handlare som de levererat timmer till i minst fem år. Detta säkerställer spårbarhet.

Systemet för tillbörlig aktsamhet

Förordningen ger verksamhetsutövarna möjlighet att använda systemen för tillbörlig aktsamhet som inrättats av övervakningsorganisationer. Det rör sig om organisationer som har den expertis och kapacitet som krävs för att hjälpa sina medlemmar att följa reglerna. Dessa organisationer ska uppfylla rättsliga och tekniska krav för att erkännas av Europakommissionen.

Status för timmer och trävaror

Unionen förhandlar och sluter de frivilliga ”Flegt”-avtalen med vissa länder för att säkerställa att timmer som importeras från dessa länder har lagligt ursprung. Timmer som exporteras inom ramen för dessa avtal drar fördel av licenssystemet som inrättats av förordning (EG) nr 2173/2005.

I enlighet med konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter, specificerar förordning (EG) nr 338/97 beviljandet av tillstånd för vissa typer av timmer. Timmer som har ett sådant tillstånd anses också enligt denna förordning som lagligt avverkat.

Tillämpning

Det datum då förordningen börjar gälla är fastställt till den 3 mars 2013. De europeiska verksamhetsutövarna, timmerproducenterna och medlemsstaterna (inklusive handelspartners) har sålunda tillräckligt mycket tid för att förbererda sig. I mellantiden kan kommissionen anta mer detaljerade regler.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 995/2010

2.12.2010

-

EUT L 295, 12.11.2010

Senast ändrat den 05.04.2011
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början