RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Boj proti nezákonné těžbě dřeva

Nezákonná těžba dřeva a odlesňování přispívají ke změně klimatu a poklesu biologické rozmanitosti. Toto nařízení zakazuje uvádět na evropský trh dřevo vytěžené nezákonným způsobem, zavádí předběžné podmínky pro uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a stanovuje požadavky na kontrolní organizace.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky

PŘEHLED

Pojem nezákonná těžba dřeva označuje všechny formy těžby a zpracování dřeva nebo jeho uvádění na trh, které jsou v rozporu s použitelnými právními předpisy v zemi původu vytěženého dřeva. Nezákonná těžba dřeva přispívá k odlesňování a znehodnocování lesa, což má vážné dopady na životní prostředí, zejména na pokles biologické rozmanitosti a nárůst emisí CO2. Nezákonná těžba dřeva má také závažné hospodářské a sociální důsledky.

Dřevo a dřevařské výrobky

Toto nařízení se nevztahuje jenom na dovezené dřevo, ale také na dřevo, které bylo vytěženo nebo zpracováno v Evropské unii. Pokrývá širokou škálu dřevařských výrobků uvedených v příloze podle nomenklatury celního kodexu Společenství.

Povinnosti pro hospodářské subjekty

Nařízení stanoví tři základní povinnosti:

  • dřevo a dřevařské výrobky, které jsou uváděny na trh, pocházejí ze zákonné těžby;
  • hospodářské subjekty, které uvádějí na trh dřevo a dřevařské výrobky, musí používat systém „náležité péče“. To je systém řízení rizik s cílem minimalizovat riziko přítomnosti dřeva vytěženého nezákonným způsobem v dodavatelském řetězci. Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout určité informace o dřevě a dřevařských výrobcích, které uvádějí na trh, a provést analýzu rizik;
  • hospodářské subjekty mají povinnost uchovávat informace o dodavatelích a obchodnících, kterým dodaly dřevo, alespoň po dobu pěti let. Tím se zaručuje sledovatelnost.

Systém náležité péče

Nařízení nabízí hospodářským subjektům možnost využívat systémy náležité péče, které spravují kontrolní organizace. Jedná se o organizace mající odpovídající odborné znalosti a kapacitu, které jim umožňují pomáhat svým členům při dodržování předpisů. Tyto organizace musí splňovat zákonné a technické podmínky, aby mohly být schváleny Evropskou komisí.

Postavení dřeva a dřevařských výrobků

Evropská unie vyjednává a uzavírá s některými zeměmi dobrovolné dohody o partnerství „FLEGT“, aby zaručila, že dřevo dovážené z těchto zemí bude zákonného původu. Dřevo vyvážené v rámci těchto dohod využívá režim licencí, zřízený na základě nařízení (ES) č. 2173/2005.

V souladu s Úmluvou o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin stanovuje nařízení (ES) č. 338/97 podmínky vydávání povolení pro některé druhy dřeva. Dřevo, na něž bylo vydáno takové povolení, je považováno za vytěžené zákonným způsobem podle tohoto nařízení.

Provádění

Toto nařízení se použije od 3. března 2013. Evropské hospodářské subjekty, producenti dřeva a členské státy (včetně obchodních partnerů) tak mají dost času, aby se na jeho provádění náležitě připravili. Komise může v mezidobí přijmout podrobnější předpisy.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 995/2010

2. 12. 2010

Úř. věst. L 295 ze dne 12. 11. 2010

Poslední aktualizace: 05.04.2011
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky