RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 23 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Wspólna organizacja rynków rolnych

Unia Europejska wprowadziła wspólne zasady dla rynków rolnych. Zasady te dotyczą w szczególności interwencji na rynkach, systemu kwot i pomocy, standardów wprowadzania do obrotu i produkcji oraz handlu z państwami trzecimi.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Wspólna organizacja rynków rolnych wyznacza ramy prawne na poziomie ustanowione na szczeblu europejskim w odniesieniu do niektórych sektorów rolnych. Odnośne sektory rolnictwa są określone w załączniku I i II do niniejszego rozporządzenia.

Unia Europejska przewiduje w ten sposób wspólne zasady dotyczące zarządzania rynkami rolnymi, normy wprowadzania do obrotu produktów rolnych oraz eksportu i importu z Unii Europejskiej (UE).

RYNEK WEWNĘTRZNY

Interwencje na rynku

W celu zapewnienia stabilności rynków i odpowiedniego standardu życia dla społeczności rolniczej mechanizm wsparcia cenowego został ustanowiony równolegle z wprowadzeniem systemów wsparcia bezpośredniego.

Mechanizm wsparcia cenowego uwzględnia potrzeby każdego sektora rolnego, jak również ich wzajemne zależności. Środki mają formę:

  • interwencji publicznych na rynkach produktów rolnych,
  • dopłat do prywatnego przechowywania zbóż, ryżu, cukru, oliwy z oliwek i oliwek stołowych, wołowiny i cielęciny, mleka i przetworów mlecznych, wieprzowiny oraz mięsa baraniego i koziego.

Specjalne środki interwencyjne

Unia Europejska może przedsięwziąć wyjątkowe środki w celu wspierania rynków znajdujących się w kryzysie. Środki te są niezbędne np. w przypadkach rozprzestrzeniania się chorób zwierzęcych lub klęsk żywiołowych, których skutki odczuwają rynki rolne.

System kwot

Dla cukru i mleka zostały ustalone krajowe kwoty produkcji. Następnie państwa członkowskie rozdzielają je między przedsiębiorstwa produkcyjne. Niniejsze rozporządzenie określa w szczególności warunki transferu kwot między przedsiębiorstwami i zarządzania nadwyżkami produkcji. Zawiera ono między innymi opłaty od producentów pobierane przez państwa członkowskie.

System pomocy

Dodatkowo jest przewidywana pomoc dla następujących sektorów:

  • cukru (środki z refundacji produkcyjnych),
  • mleka i produktów mlecznych, oliwy z oliwek i oliwek stołowych, owoców i warzyw oraz produktów pszczelarskich,
  • programów promocji dla spożycia owoców lub mleka w szkołach,
  • sektora produkcji wina i chmielu,
  • jedwabnictwa.

WPROWADZANIE DO OBROTU I PRODUKCJA

Komisja może narzucić normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rolnych. Normy te mogą dotyczyć na przykład jakości produktów, ich pakowania, przechowywania lub transportu.

Niniejsze rozporządzenie nakłada dodatkowe przepisy dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów, które otrzymują znak chronionego oznaczenia w sektorze wina. Te znaki obejmują nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznych i oznaczenia tradycyjne. Rozporządzenie opisuje procedurę, zgodnie z którą producenci zainteresowani otrzymaniem takiego znaku powinni składać swoje wnioski.

Organizacje producentów i międzybranżowe

Niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady dotyczące uznawania i działalności organizacji producentów i organizacji międzybranżowych.

Organizacje producentów powinny w szczególności umożliwić opracowywanie wspólnych programów produkcji i możliwość dostosowywanie ich do potrzeb.

Organizacje międzybranżowe z kolei niekoniecznie muszą zrzeszać tylko producentów. Mogą one zrzeszać przedstawicieli działalności gospodarczych związanych z produkcją, handlem lub przetwórstwem produktów rolnych. Organizacje międzybranżowe mają na celu w szczególności optymalizację kosztów produkcji i przetwarzania.

HANDEL Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

W handlu z krajami trzecimi zakazane są z zasady jakiekolwiek opłaty o skutku równoważnym do ceł oraz ograniczenia ilościowe lub środki o skutku równoważnym.

Przywóz

Komisja ma prawo wymagać przedstawienia pozwolenia na przywóz dla produktów z niektórych sektorów: zbóż, ryżu, cukru, nasion, oliwy z oliwek i oliwek stołowych, lnu i konopi, owoców i warzyw świeżych oraz przetworzonych, bananów, wina, żywych roślin, wołowiny, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, jaj i alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.

Do tych produktów stosuje się należności celne przywozowe ze wspólnej taryfy celnej, chociaż w odniesieniu do niektórych z nich są przewidziane przepisy szczególne. W niektórych przypadkach należności celne przywozowe mogą zostać zawieszone lub mogą zostać nałożone dodatkowe opłaty.

Te przepisy szczególne mają zastosowanie w szczególności do przywozu mieszanek zbóż, ryżu i zbóż oraz ryżu; należności celne przywozowe są określane na podstawie składu mieszaniny. Ponadto system preferencyjny został ustanowiony dla cukru, a określone warunki przywozu zostały ustalone dla konopi i chmielu.

Ponadto Komisja może przewidzieć kontyngenty taryfowe dla przywozu, tzn. ograniczenia ilości towarów, które mogą być importowane ze zmniejszonym cłem. Kontyngenty taryfowe są obsługiwane przez Komisję i administrowane w sposób zapobiegający jakiejkolwiek dyskryminacji.

Wywóz

Komisja może zażądać przedstawienia certyfikatów eksportowych dla produktów sektora zbóż, ryżu, cukru, oliwy z oliwek i oliwek stołowych, owoców i warzyw świeżych oraz przetworzonych, wina, wołowiny, wieprzowiny, mięsa baraniego i koziego, drobiu, mleka i produktów mleczarskich, jaj i alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.

Wywóz niektórych wyrobów może być wspierany przez refundacje wywozowe pokrywające różnicę między cenami na rynku światowym i cenami z UE. Mogą one być różne w zależności od miejsca docelowego i są ustalane przez Komisję okresowo, z uwzględnieniem zmian na rynku UE i rynkach światowych. Szczególne przepisy regulują refundacje wywozowe dla składowanego słodu, zboża i wołowiny.

Regulacji podlegają również: zarządzanie kontyngentami wywozowymi w sektorze mleka i produktów mlecznych oraz szczególne regulacje przywozowe przy przywozie przez kraje trzecie.

Polityka konkurencji

W tym zakresie zastosowanie ma prawo europejskie dotyczące konkurencji. Istnieją jednak wyjątki przewidziane w art. 176 rozporządzenia, dla których Komisja dopuszcza porozumienia lub uzgodnione praktyki. Rozporządzenie przewiduje również ten rodzaj wyjątków w sektorze owoców i warzyw oraz tytoniu.

Ponadto europejski system pomocy państwa ma z zasady zastosowanie do sektorów rolnych. Rozporządzenie przewiduje jednak szczególne przepisy dotyczące pomocy państwa w sektorze mleka i wina.

Procedura komitetu

Komisja jest wspomagana przez Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych (EN).

Kontekst

Przed przyjęciem niniejszego rozporządzenia każdy sektor rolnictwa miał wspólną organizację rynku właściwego dla danego sektora. W związku z tym na szczeblu europejskim istniało wiele organizacji rynków rolnych. Niniejsze ramy prawne upraszczają istniejące wcześniej przepisy i ustanawiają ich wersję ujednoliconą.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1234/2007

23.11.2007

Dz.U. L 299 z 16.11.2007

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 247/2008

26.3.2008

Dz.U. L76 z 19.3.2008

Rozporządzenie (WE) nr 248/2008

20.3.2008

Dz.U. L 76 z 19.3.2008

Rozporządzenie (WE) nr 361/2008

14.5.2008

Dz.U. L 121 z 7.5.2008

Rozporządzenie (WE) nr 470/2008

6.6.2008

Dz.U. L 140 z 30.5.2008

Rozporządzenie (WE) nr 13/2009

16.1.2009

Dz.U. L 5 z 9.1.2009

Rozporządzenie (WE) nr 72/2009

7.2.2009

Dz.U. L 30 z 31.1.2009

Rozporządzenie (WE) nr 491/2009

24.6.2009

Dz.U. L 154 z 17.6.2009

Rozporządzenie (WE) nr 1140/2009

30.11.2009

Dz.U. L 312 z 27.11.2009

Rozporządzenie (UE) nr 1234/2010

1.1.2011

Dz.U. L 346 z 30.12.2010

Ostatnia aktualizacja: 04.03.2011
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony