RSS
Werrej alfabetiku
Din il-pagna hija disponibbli fi 23-il lingwa
Lingwi godda disponibbli:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli

L-Unjoni Ewropea stabbilixxiet regoli komuni fir-rigward tas-swieq agrikoli. Dawn ir-regoli jikkonċernaw b'mod partikolari l-interventi pubbliċi fis-swieq, is-sistemi ta' kwoti u għajnuniet, ir-regoli ta' kummerċjalizzazzjoni u ta' produzzjoni kif ukoll il-kummerċ ma' pajjiżi terzi.

ATT

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 tat- 22 ta' Ottubru 2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) (ara l-atti emendatorji).

SOMMARJU

L-organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli tistabbilixxi l-qafas ġuridiku stabbilit fuq livell Ewropew għal ċerti setturi agrikoli. Is-setturi agrikoli kkonċernati huma ddikjarati fl-Anness I u II ta' dan ir-Regolament.

L-Unjoni Ewropea b'hekk tipprovdi regoli komuni dwar il-ġestjoni tas-swieq agrikoli, ir-regoli ta' kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti agrikoli kif ukoll għall-esportazzjonijiet u l-importazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (UE).

SUQ INTERN

Intervent fis-suq

Sabiex tiġi żgurata l-istabilità tas-swieq u livell ta' għajxien sodisfaċenti għall-komunità agrikola, ġie stabbilit mekkaniżmu ta' sostenn tal-prezzijiet b'mod parallel mal-introduzzjoni ta' sistemi ta' appoġġ dirett.

Il-mekkaniżmu ta' appoġġ tal-prezzijiet jieħu inkunsiderazzjoni l-ħtiġijiet ta' kull settur agrikolu kif ukoll l-interdipendenza tagħhom. Il-miżuri jissarrfu fi:

  • interventi pubbliċi fis-swieq tal-prodotti agrikoli;
  • il-ħlas ta' għajnuniet għall-ħżin privat ta' ċereali, ross, zokkor, żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-ikel, ċanga u vitella, ħalib u prodotti tal-ħalib, laħam tal-majjal, tan-nagħaġ u tal-mogħoż.

Miżuri ta' intervent partikolari

L-Unjoni Ewropea tista' tieħu miżuri eċċezzjonali sabiex issostni s-swieq li jinsabu fi kriżi. Dawn il-miżuri huma pereżempju meħtieġa f'każ fejn tinxtered marda tal-annimali jew f'każ ta' diżastru naturali li jkollu effetti fuq is-swieq agrikoli.

Sistemi ta' kwoti

Għaz-zokkor u l-ħalib, il-kwoti nazzjonali tal-produzzjoni huma ffissati. L-Istati Membri sussegwentement iqassmuhom fost l-impriżi produtturi. Dan ir-regolament jiddefinixxi b'mod partikolari l-modalitajiet tat-trasferiment tal-kwoti bejn diversi impriżi u l-ġestjoni tal-produzzjoni żejda. Dan jinkludi, fost affarijiet oħrajn, ħlasijiet lill-produtturi mill-Istati Membri.

Sistemi ta' għajnuna

Huma previsti wkoll għajnuniet għal dawn is-setturi:

  • iz-zokkor (miżuri ta' restituzzjoni tal-produzzjoni);
  • il-ħalib u l-prodotti tal-ħalib, iż-żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ tal-ikel, il-frott u l-ħxejjex kif ukoll il-prodotti tat-trobbija tan-naħal;
  • il-programmi favur il-konsum ta’ frott jew ħalib fl-iskejjel;
  • is-settur tal-inbid u s-settur tax-xgħir;
  • il-produzzjoni tal-ħarir.

KUMMERĊJALIZZAZZJONI U PRODUZZJONI

Il-Kummissjoni tista' timponi standards ta' kummerċjalizzazzjoni għal ċerti prodotti agrikoli. Dawn ir-regoli jistgħu jirrigwardaw, pereżempju, il-kwalità tal-prodotti, l-ippakkjar tagħhom, il-ħżin jew it-trasport.

Dan ir-regolament jimponi regoli supplimentari għall-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti li jibbenefikaw minn tikketta ta' protezzjoni fis-settur tal-inbid. Dawn it-tikketti huma denominazzjonijiet ta' oriġini kkontrollati, indikazzjonijiet ġeografiċi u ismijiet tradizzjonali. Ir-regolament jiddeskrivi l-proċedura li permezz tagħha l-produtturi li jixtiequ jibbenefikaw minn tali tikketta għandhom jippreżentaw it-talba tagħhom.

Organizzazzjonijiet ta' produtturi u interprofessjonali

Dan ir-regolament jiffissa r-regoli dwar ir-rikonoxximent u l-funzjonament ta' organizzazzjonijiet ta' produtturi u organizzazzjonijiet interprofessjonali.

L-organizzazzjonijiet tal-produtturi għandhom b'mod partikolari jippermettu li jitfassal programm komuni għall-produzzjoni u tas-setgħa li tiġi adattata d-domanda.

L-organizzazzjonijiet interprofessjonali mhumiex, fihom infushom, essenzjalment komposti minn produtturi. Dawn jistgħu jiġbru fi ħdanhom rappreżentanti ta' attivitajiet ekonomiċi marbuta mal-produzzjoni, il-kummerċ jew l-ipproċessar tal-prodotti agrikoli. L-organizzazzjonijiet interprofessjonali għandhom l-objettiv, b'mod partikolari, li jottimizzaw l-ispejjez tal-produzzjoni u l-ipproċessar tal-prodotti.

KUMMERĊ MA' PAJJIŻI TERZI

Fil-prinċipju, kull taxxa b'effett ekwivalenti għal dazju kif ukoll kull restrizzjoni kwantitattiva jew miżura b'effett ekwivalenti hija pprojbita fil-kummerċ ma' pajjiżi terzi.

Importazzjonijiet

Il-Kummissjoni għandha l-fakultà li teżiġi l-preżentazzjoni ta' ċertifikati ta' importazzjoni għall-prodotti ta' ċerti setturi: ċereali, ross, zokkor, żrieragħ, żejt taż-żebbuġa u żebbuġ tal-ikel, kittien u qanneb, frott u ħxejjex friski u pproċessati, banana, inbid, pjanti ħajjin, laħam taċ-ċanga, laħam tal-majjal, laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż, laħam tat-tjur, ħalib u prodotti tal-ħalib, bajd u alkoħol etiliku ta' oriġini agrikola.

Id-drittijiet tal-importazzjoni tat-tariffa doganali komuni japplikaw għal dawn il-prodotti, għalkemm dispożizzjonijiet partikolari huma previsti għal uħud minnhom. F'ċerti każijiet, id-drittijiet tal-importazzjoni jistgħu jiġu sospiżi jew jistgħu jiġu applikati drittijiet addizzjonali.

Dawn id-dispożizzjonijiet partikolari japplikaw b'mod partikolari għall-importazzjonijiet ta' taħlit ta' ċereali, ta' ross jew ta' ċereali u ross u d-dritt ta' importazzjoni huwa stabbilit skont il-kompożizzjoni tat-taħlita. Barra minn hekk, huwa stabbilit reġim preferenzjali għaz-zokkor u ċerti kundizzjonijiet għall-importazzjoni huma ffissati għall-qanneb u x-xgħir.

Barra dan, il-Kummissjoni tista' tistabbilixxi tariffi kundizzjonali għall-importazzjoni, jiġifieri limiti dwar il-volumi tal-merkanzija li jistgħu jiġu importati b'dazji mnaqqsa. It-tariffi kundizzjonali huma ġġestiti mill-Kummissjoni u amministrati b'mod sabiex tiġi evitata kull diskriminazzjoni.

Esportazzjonijiet

Il-Kummissjoni tista' teżiġi l-preżentazzjoni ta' ċertifikati ta' esportazzjoni għall-prodotti tas-setturi taċ-ċereali, tar-ross, taz-zokkor, taż-żejt taż-żebbuġa u taż-żebbuġ tal-ikel, tal-frott u l-ħxejjex friski u pproċessati, tal-inbid u tal-laħam taċ-ċanga, tal-laħam tal-majjal, tal-laħam tan-nagħaġ u tal-mogħoż, tal-laħam tat-tjur, tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib, tal-bajd u tal-alkoħol etiliku b'oriġini agrikola.

L-esportazzjoni ta' ċerti prodotti tista' tiġi appoġġata permezz ta' rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni li jkopru d-differenza bejn il-prezzijiet tas-suq dinji u dawk tal-UE. Dawn jistgħu jiġu differenzjati skont id-destinazzjoni u huma ffissati mill-Kummissjoni perjodikament, waqt li jittieħed f'kunsiderazzjoni l-iżvilupp tas-swieq tal-Unjoni u tas-swieq globali. Dispożizzjonijiet speċifiċi jirregolaw ir-rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni ta' xgħir, ċereali u laħam taċ-ċanga.

Il-ġestjoni ta' kundizzjonijiet ta' esportazzjoni fis-settur tal-ħalib u tal-prodotti tal-ħalib u l-ipproċessar speċjali għall-importazzjoni minn pajjiżi terzi huma rregolati wkoll.

Kompetizzjoni

Id-dritt Ewropew tal-kompetizzjoni japplika. Madankollu, jeżistu eċċezzjonijiet previsti mill-Artikolu 176 tar-regolament li għalihom il-Kummissjoni tittollera ftehimiet jew prattiki miftiehma. Ir-regolament jipprevedi wkoll dan il-ġeneru ta' eċċezzjonijiet fis-setturi tal-frott u ħxejjex u tat-tabakk.

Barra minn hekk, ir-reġim Ewropew dwar l-għajnuna mill-Istat fil-prinċipju japplika għas-setturi agrikoli. Ir-regolament madankollu jipprovdi dispożizzjonijiet partikolari għall-għajnuna mill-Istat fis-settur tal-ħalib u l-inbid.

Komitoloġija

Il-Kummissjoni hija assistita mill-kumitat ta' ġestjoni tal-organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli (EN).

Kuntest

Qabel l-adozzjoni ta' dan ir-regolament, kull settur agrikolu kellu organizzazzjoni komuni tas-suq partikolari għalih. B'hekk fuq livell Ewropew kienu jeżistu għadd ta' organizzazzjonijiet tas-swieq agrikoli. Il-qafas ġuridiku preżenti jissimplifika u jgħaqqad id-diversi regolamenti li kienu jeżistu qabel.

REFERENZI

AttDħul fis-seħħTerminu għat-traspożizzjoni fl-Istati MembriĠurnal Uffiċjali

Regolament (KE) nru 1234/2007

23.11.2007

ĠU L 299, 16.11.2007

Att(i) emendatorju(i)Dħul fis-seħħTerminu għat-traspożizzjoni fl-Istati MembriĠurnal Uffiċjali

Regolament (KE) nru 247/2008

26.3.2008

ĠU L76, 19.3.2008

Regolament (KE) nru 248/2008

20.3.2008

ĠU L 76, 19.3.2008

Regolament (KE) nru 361/2008

14.5.2008

ĠU L121, 7.5.2008

Regolament (KE) nru 470/2008

6.6.2008

ĠU L 140, 30.5.2008

Regolament (KE) nru 13/2009

16.1.2009

ĠU L 5, 9.1.2009

Regolament (KE) nru 72/2009

7.2.2009

ĠU L 30, 31.1.2009

Regolament (KE) nru 491/2009

24.6.2009

ĠU L 154, 17.6.2009

Regolament (KE) nru 1140/2009

30.11.2009

ĠU L 312, 27.11.2009

Regolament (UE) nru 1234/2010

1.1.2011

ĠU L 346, 30.12.2010

L-aħħar aġġornament: 04.03.2011
Avviż legali | Dwar dan is-sit | Fittex | Kuntatt | It-tarf ta’ fuq tal-paġna