RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bomull

Stödet för produktion av bomull har i grunden ändrats genom den partiella övergången från ett gemenskapsstöd till rensningsföretag (65 procent) till ett samlat gårdsstöd. 35 procent av arealbidraget bibehålls för att skydda produktionen i vissa zoner. Det nya systemet skall tillämpas från och med den 1 januari 2006. Bomull omfattas inte av någon gemensam organisation av marknaden.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 864/2004 av den 29 april 2004 om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av stödsystem för jordbrukare och om anpassning av förordningen med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen.

SAMMANFATTNING

Frikoppling:

Bomullsstödet har i grunden ändrats genom den partiella övergången till ett samlat gårdsstöd. Övergången är partiell eftersom 35 procent av stödet kommer att bibehållas som arealbidrag (direktstöd) medan resterande 65 procenten kommer att ha formen av ett samlat gårdsstöd.

Övergången till det nya stödsystemet är partiell eftersom man vill skydda vissa produktionszoner som riskerar att försvinna om stödsystemet tillämpas fullt ut.

Bomull har inte direkt omfattats av något direktstöd till producenter, utan av indirekta stöd som delats ut till rensningsföretag. Det totala disponibla stödet per hektar är för varje enskild medlemsstat fastställt till 35 procent av den nationella andelen av det stöd som producenterna indirekt erhållit.

Direktstöd:

Precis som för andra direktstöd till producenter måste jordbrukarna uppfylla vissa krav: tvärvillkor, modulering och finansiell disciplin.

Nationell basareal:

Maximal areal (totalt)
440 000 ha
GreklandSpanienPortugal
Nationell basareal:370 000 ha70 000 ha360 ha
Stöd (i euro) per stödberättigande hektar300 000 ha till 594 /ha
70 000 ha till 342,85 /ha
1 039 /ha556 /ha

Kompletterande stöd: omstrukturering

För reformen av denna sektor krävs ett finansiellt stöd på 22 miljoner euro för att klara anpassningen. Dessa utgifter kommer att finnas med i budgeten för 2007.

Detta stöd, som är avsett för omstruktureringsprogram i producentregionerna, kommer att finansieras av garantisektionen inom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för politiken för landsbygdsutveckling.

Bakgrund:

Reformen av jordbruksstöden för bomull, tobak (castellanodeutschenglishfrançais), humle, olivolja och bordsoliver har förhandlats fram tillsammans och ingår i samma förordning, det så kallade Medelhavspaketet.

Alla dessa produkter har i ett andra steg (april 2004) tagits med i den stora reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken från juni 2003, då man godkände övergången från ett system med direktstöd (stöd som delas ut per hektar, per mängdenhet eller per djur) till ett system med samlat gårdsstöd.

Bomull, tobak och olivolja produceras i vissa regioner med långsammare utveckling. Genom reformen försöker man bevara odlingarna i dessa regioner genom att prioritera jordbrukarnas inkomster snarare än stödet för produkter. Därför kommer tobak och bomull att omfattas av ett kopplat stöd för att underlätta anpassningen till det nya systemet. Ett kopplat stöd för humle får beviljas för att ta hänsyn till särskilda omständigheter på marknaden eller strukturella villkor på regional nivå.

Den aktuella reformen avseende medelhavsprodukter grundas på kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet: "Om genomförande av en hållbar jordbruksmodell för Europa genom den reformerade gemensamma jordbrukspolitiken - Sektorerna för tobak, olivolja, bomull och socker ( (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR) (DE) (EN) (ES) (FR))".

Det gällande systemet för bomullsbidrag kommer att upphöra att gälla den 1 januari 2006.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 864/20041.5.20041.1.2006 (för bomull)EUT L 161, 30.4.2004
 
Senast ändrat den 05.02.2008

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början