RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Torkat foder

Arkiv

Den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder syftar till att skapa stabilare priser genom att ramar för stödsystemet och villkor för handeln med tredjeland fastställs. Den gäller till och med den 31 mars 2008.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1786/2003 av den 29 september 2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Från och med den 1 april 2008 gäller den gemensamma organisationen av jordbruksmarknaderna för de produkter som omfattas av denna förordning.

Tillämpningsområde

De produkter som berörs är mjöl, pelletar av lusern och andra former av lusern, esparsett, klöver, lupiner, vicker och andra liknande foderprodukter som hetluftstorkats, lusern, esparsett, klöver och vissa andra baljväxter som soltorkats och malts, proteinkoncentrat framställda av saft från lusern och gräs samt dehydratiserade produkter som framställts av sådana koncentrat.

Regleringsåret börjar den 1 april varje år och slutar den 31 mars året därpå.

Stödsystem

Stödbeloppet uppgår till 33 euro per ton. Stöd betalas ut för foder som efter att ha lämnat förädlingsföretaget har en högsta vattenhalt på 11–14 % och vars råproteininnehåll inte understiger 15–45 % av torrsubstansen beroende på vilken produkt som avses.

Den maximala garanterade kvantiteten för varje regleringsår fastställs till 4 960 723 ton dehydratiserat foder eller soltorkat foder. Om mängden torkat foder som framställs i EU överskrider den maximala garanterade kvantiteten under ett regleringsår minskas stödet till de medlemsländer där produktionen överstiger den nationella garanterade kvantiteten så att inte budgeten i fråga överskrids.

De förädlingsföretag som ansöker om stöd och som har rätt till stöd kan få ett förskott på 19,80 euro per ton eller 26,40 euro per ton om de har ställt en säkerhet på 6,60 euro per ton. Förskott får även betalas ut redan innan rätten till stöd har fastställts, om förädlingsföretaget ställer en säkerhet som motsvarar stödbeloppet ökat med 10 %.

Medlemsländerna ska vidta de åtgärder som krävs för att kontrollera att förädlingsföretagen följer EU:s bestämmelser om torkat foder.

Medlemsländerna ska senast den 31 maj varje år meddela kommissionen de kvantiteter torkat foder som under det föregående regleringsåret kunde vara berättigade till stöd.

Handel med tredjeländer

Tullsatserna i Gemensamma tulltaxan tillämpas på torkat foder.

Avgifter som har motsvarande verkan som tullar samt tillämpning av kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan är förbjudna i handeln med tredjeländer.

Om marknaden i EU på grund av import eller export hotas av allvarliga störningar får skyddsåtgärder vidtas.

Andra bestämmelser

Bestämmelserna om statligt stöd i fördraget är tillämpliga på torkat foder om inget annat föreskrivs i förordningen.

Medlemsländerna ska meddela kommissionen de åtgärder som vidtas för att tillämpa förordningen.

För genomförandet av förordningen ska kommissionen biträdas av Förvaltningskommittén för spannmål (FR).

Kommissionen ska före den 30 september 2008 på grundval av en utvärdering lägga fram en rapport för rådet om sektorn för torkat foder. Rapporten ska särskilt ta upp utvecklingen i fråga om arealer där baljväxter och annat grönfoder odlas, produktionen av torkat foder och den minskade förbrukningen av fossila bränslen, samt åtföljas av lämpliga förslag om så behövs.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 1786/200328.10.2003-EUT L 270, 21.10.2003.

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 583/20041.5.2004-EUT L 91, 30.3.2004
Förordning (EG) nr 456/200628.3.2006-EUT L 82, 21.3.2006

Ändringarna och korrigeringarna av förordning (EG) nr 1786/2003 har successivt införts i texten till grundförordningen. Den konsoliderade versionen (pdf ) har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 382/2005 av den 7 mars 2005 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1786/2003 om den gemensamma organisationen av marknaden för torkat foder [EUT L 61, 8.3.2005].
I denna förordning fastställs villkoren för stödberättigande, förädlingsföretagens och köparnas skyldigheter, bestämmelserna för genomförandet av kontrollerna och beskrivningen av kontrakten, leveransdeklarationerna, ansökningarna om och utbetalningarna av stöd.
Se den konsoliderade versionen (pdf ).

Senast ändrat den 07.03.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början