RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 11 γλώσσες

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Αποξηραμένες χορτονομές

Αρχεία

Η κοινή οργάνωση αγοράς (KOA) στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών αποβλέπει στη σταθεροποίηση των τιμών με τον καθορισμό του καθεστώτος ενισχύσεων, καθώς και των λεπτομερειών διεξαγωγής των συναλλαγών με τρίτες χώρες. Παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 31 Μαρτίου 2008.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών [Βλέπε πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Από την 1η Απριλίου 2008, τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού διέπονται από την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

Πεδίο εφαρμογής

Σχετικά προϊόντα είναι τα αλεύρια, οι σβώλοι μηδικής και άλλες μορφές παρουσίασης της μηδικής, κτηνοτροφικά λάχανα, τριφύλλια, χορτονομές λούπινου, βίκου και άλλα παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα αποξηραμένα τεχνητά με θερμότητα, η μηδική, τα κτηνοτροφικά λάχανα, το τριφύλλι και ορισμένα άλλα οσπριοειδή αποξηραμένα στον ήλιο και αλεσμένα, συμπυκνώματα πρωτεϊνών που παράγονται με βάση το χυμό μηδικής και χόρτου και αφυδατωμένα προϊόντα που λαμβάνονται από το παρασκεύασμα των συμπυκνωμάτων.

Η περίοδος εμπορίας αρχίζει την 1η Απριλίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους.

Καθεστώς ενίσχυσης

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 33 ευρώ τον τόνο. Χορηγείται για τις χορτονομές μετά την μεταποίηση, υπό τον όρο ότι η μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία κυμαίνεται μεταξύ 11% και 14% και η περιεκτικότητα σε ακατέργαστες πρωτεΐνες, σε σχέση με την ξηρά ουσία, δεν πρέπει να είναι κατώτερη, ανάλογα με τα προϊόντα, από 15% ή 45%.

Για κάθε περίοδο εμπορίας, η μέγιστη εγγυημένη ποσότητα (ΜΕΠ) καθορίζεται σε 4.960.723 τόνους αφυδατωμένων ή αποξηραμένων στον ήλιο χορτονομών. Εφόσον η ποσότητα των αποξηραμένων χορτονομών που παράγεται στην Κοινότητα υπερβαίνει την ΜΕΠ κατά τη διάρκεια μιας περιόδου εμπορίας, το ποσό της ενίσχυσης μειώνεται στα κράτη μέλη στα οποία η παραγωγή υπερβαίνει την μέγιστη εγγυημένη ποσότητα (ΜΕΠ) ώστε να παραμείνει στα όρια του προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

Οι επιχειρήσεις μεταποίησης οι οποίες ζήτησαν ενίσχυση, για τις οποίες αναγνωρίστηκε το δικαίωμα λήψης προκαταβολής, μπορούν να λάβουν προκαταβολή 19,80 ευρώ ή 26,40 ευρώ ανά τόνο εάν έχουν συστήσει εγγύηση 6,60 ευρώ ανά τόνο. Η προκαταβολή μπορεί επίσης να καταβληθεί πριν από την καθιέρωση του δικαιώματος ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι έχει συσταθεί εγγύηση ίση με το ποσό της ενίσχυσης, προσαυξημένη κατά 10%.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο της τήρησης εκ μέρους των επιχειρήσεων μεταποίησης των κοινοτικών διατάξεων στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών.

Πριν από την 31η Μαΐου εκάστου έτους, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις ποσότητες χορτονομών που ήταν επιλέξιμες για τη χορήγηση ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου εμπορίας.

Συναλλαγές με τρίτες χώρες

Οι δασμοί του κοινού δασμολογίου εφαρμόζονται στα προϊόντα του τομέα των αποξηραμένων χορτονομών.

Η επιβολή οποιασδήποτε επιβάρυνσης ισοδύναμου αποτελέσματος με δασμό και η επιβολή οποιουδήποτε ποσοτικού περιορισμού ή μέτρου ισοδύναμου αποτελέσματος απαγορεύονται στις συναλλαγές με τις τρίτες χώρες.

Μπορούν να ληφθούν μέτρα διασφάλισης εάν η κοινοτική αγορά απειλείται να υποστεί σοβαρές διαταραχές λόγω των εισαγωγών ή των εξαγωγών.

Άλλες διατάξεις

Εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού, οι κανόνες της συνθήκης για τις κρατικές ενισχύσεις εφαρμόζονται στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή του κανονισμού.

Για την εφαρμογή του κανονισμού, η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή διαχείρισης σιτηρών (FR).

Πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2008, η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση για τον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών, με βάση μελέτη αξιολόγησης, η οποία αφορά κυρίως την ανάπτυξη των εκτάσεων που προορίζονται για οσπριοειδή και για άλλες νωπές χορτονομές, την παραγωγή αποξηραμένων χορτονομών και την πραγματοποιηθείσα εξοικονόμηση ορυκτών καυσίμων, συνοδευόμενη ενδεχομένως από κατάλληλες προτάσεις.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1786/200328.10.2003-EΕ L 270 της 21.10.2003

Πράξη (εις) τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 583/20041.5.2004-ΕΕ L 91 της 30.3.2004
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 456/200628.3.2006-ΕΕ L 82 της 21.3.2006

Οι μετέπειτα τροποποιήσεις και διορθώσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση (pdf ) έχει μόνον αξία τεκμηρίωσης.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2005 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2005, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών [Επίσημη Εφημερίδα L 61 της 8.3.2005].
Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της ενίσχυσης, τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων μεταποίησης και των αγοραστών, τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διενέργεια των ελέγχων και τις προδιαγραφές των συμβάσεων, τις δηλώσεις παράδοσης, τις αιτήσεις ενίσχυσης και την καταβολή της ενίσχυσης.
Βλ. ενοποιημένη έκδοση (pdf ).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07.03.2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας