RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 11 sprog

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tørret foder

Arkiv

Formålet med den fælles markedsordning for tørret foder er at stabilisere priserne i kraft af en støtteordning og regler for samhandelen med tredjelande. Den gælder indtil den 31. marts 2008.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1786/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for tørret foder [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Fra den 1. april 2008 gælder den fælles markedsordning for landbrugsprodukter for de produkter, som er omfattet af den fælles markedsordning for tørret foder.

Anvendelsesområde

De berørte produkter omfatter mel, pellets og andre produkter af lucerne, hø, kløver, lupin, vikke og andre lignende kunstigt tørrede foderprodukter, lucerne, hø, kløver og visse andre bælgplanter, der er soltørret og formalet, proteinkoncentrat fremstillet af lucerne- og græssaft og tørrede produkter, der er fremstillet ved tilberedning af koncentrater.

Produktionsåret begynder hvert år den 1. april og slutter den 31. marts det følgende år.

Støtteordning

Støtten er på 33 EUR/t. Den ydes til forarbejdet foder, såfremt vandindholdet højst ligger på mellem 11 % og 14 % og råproteinindholdet ikke udgør mindre end 15 % eller 45 % af tørstofindholdet afhængigt af produktet.

For hvert produktionsår fastsættes den maksimale garantimængde til 4 960 723 t kunsttørret eller soltørret foder. Hvis den mængde tørret foder, der produceres i EU, overstiger den maksimale garantimængde i et produktionsår, nedsættes støtten i de medlemsstater, hvis produktion overstiger den nationale garantimængde, for at de samlede bevillinger ikke overskrides.

Forarbejdningsvirksomheder, der har ansøgt om støtte, og hvis ret til støtte er blevet anerkendt, kan få et forskud på 19,80 EUR/t eller 26,40 EUR/t, hvis de har stillet en sikkerhed på 6,60 EUR/t. Forskuddet kan også udbetales, før retten til støtte er blevet fastslået, hvis der er stillet en sikkerhed svarende til støtten forhøjet med 10 %.

Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at kontrollere, at forarbejdningsvirksomhederne overholder EU's bestemmelser om tørret foder.

Hvert år inden den 31. maj meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvor store mængder foder der kunne ydes støtte til i det foregående produktionsår.

Samhandel med tredjelande

Den fælles toldtarifs satser gælder for tørret foder.

Afgifter med tilsvarende virkning som told og anvendelse af kvantitative importrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt i samhandelen med tredjelande.

Der kan træffes beskyttelsesforanstaltninger, hvis EU-markedet trues af alvorlige forstyrrelser på grund af import eller eksport.

Andre bestemmelser

Medmindre andet er fastsat i forordningen, gælder traktatens bestemmelser om statsstøtte for tørret foder.

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de foranstaltninger, de har vedtaget for at gennemføre forordningen.

Kommissionen bistås ved gennemførelsen af forordningen af Forvaltningskomitéen for Korn (FR).

Inden den 30. september 2008 forelægger Kommissionen Rådet en rapport om sektoren for tørret foder på grundlag af en evalueringsundersøgelse, der bl.a. vedrører udviklingen i arealer med bælgplanter og andet grøntfoder, produktionen af tørret foder, de opnåede besparelser i forbruget af fossile brændstoffer og eventuelle relevante forslag.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 1786/200328.10.2003-EUT L 270 af 21.10.2003

Ændringsretsakt(er)IkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 583/20041.5.2004-EUT L 91 af 30.3.2004
Forordning (EF) nr. 456/200628.3.2006-EUT L 82 af 21.3.2006

Ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 1786/2003 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version (pdf ) er ikke retligt bindende.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2005 af 7. marts 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder [Den Europæiske Unions Tidende L 61 af 8.3.2005].
Denne forordning fastsætter betingelser for støtteberettigelse, forarbejdningsvirksomhedernes og købernes forpligtelser, regler for gennemførelse af kontrol og regler for kontrakter, leveringsanmeldelser, støtteansøgninger og støtteudbetalinger.
Se konsolideret udgave (pdf ).

Seneste ajourføring: 07.03.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top