RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Griskött

Arkiv

Den gemensamma marknadsordningen för griskött skapar stabilare priser och säkerställer en skälig levnadsstandard för jordbrukarna genom att fastställa ett system för prissättning samt villkor för handeln med tredjeländer. Den gäller till och med den 30 juni 2008.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Förordningen omfattar den gemensamma marknadsordningen för griskött, inklusive gemenskapens klassificering av de berörda produkterna, prissystemet och reglerna för handel med tredjeland. Den innehåller dessutom allmänna bestämmelser om undantagsåtgärder till stöd för marknaden och om förvaltningskommittén för griskött.

Från och med den 1 juli 2008 omfattas produkter som ingår i förordningens tillämpningsområde av den gemensamma marknadsordningen för jordbruksprodukter.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Förordningen gäller för levande djur med undantag av renrasiga avelsdjur och produkter som framställs av griskött.

DIREKTSTÖD

Efter reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken 2003 kan svinuppfödare få direktstöd oberoende av sin produktion.

PRISSYSTEM

Stöd till initiativ inom näringslivet

Åtgärder som främjar initiativ som underlättar för näringsidkarna att anpassa sig till marknaden ska stödjas.

Baspris

Baspriset för slaktkroppar av gris uppgår till 1 509,39 euro per ton.

Interventionsåtgärder

För att förhindra ett kraftigt prisfall kan stöd beviljas för privat lagring och interventionsåtgärder som gör det möjligt att köpa hela eller halva slaktkroppar, sidfläsk och färskt eller kylt grisfett. Gemenskapspriset räknas fram genom koefficienter som anger den relativa storleken på grisbeståndet i varje medlemsland, och om detta är lägre än 103 procent av baspriset får interventionsåtgärder vidtas. Uppköpspriset för slaktkroppar av gris av standardkvalitet ska ligga på mellan 78 och 92 procent av baspriset. För andra produkter än produkter av standardkvalitet och av slaktkroppar av gris ska uppköpspriset utgå från priset på slaktkroppar av gris av standardkvalitet. Offentlig intervention har inte använts de senaste tjugo åren.

HANDEL MED TREDJELAND

Utfärdande av import- och exportlicenser

Vid import och export kan en import- eller exportlicens krävas.

Gemensam tulltaxa

För grisköttsprodukter gäller de tullsatser som anges i gemensamma tulltaxan.

Import

Om det finns risk för att importen orsakar störningar på den gemensamma marknaden kan tilläggstullar tas ut vid import.

Tullkvoter

Tilldelningen av tullkvoter grundar sig på de ansökningar som näringsidkarna lämnar in var tredje månad.

Slopade importtullar

En varaktig prisstegring på EU:s marknad kan leda till att importtullarna slopas helt eller delvis.

Export

Exportbidrag kan beviljas för att underlätta export.

Bearbetning

Processen för aktiv förädling kan förbjudas.

Handelshinder

Avgifter med verkan motsvarande tullar liksom kvantitativa restriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan är förbjudna i handeln med tredjeland.

Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder kan vidtas om den inre marknaden hotas av störningar till följd av import eller export.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Djursjukdomar

På begäran av den berörda medlemsstaten får, under den tid som det är absolut nödvändigt och för att stödja marknaden, undantagsåtgärder vidtas i samband med att djursjukdomar bryter ut. Åtgärderna vidtas under förutsättning att den berörda medlemsstaten har vidtagit lämpliga insatser på det veterinära och sanitära planet.

Statligt stöd

Om inte annat föreskrivs i förordningen ska fördragets regler om statligt stöd tillämpas på grisköttssektorn.

Utbyte av information

Medlemsstaterna och kommissionen ska utbyta den information som är krävs för att tillämpa förordningen.

Kommittéförfaranden

Kommissionen bistås av en förvaltningskommitté för griskött i sitt arbete med att tillämpa förordningen. Kommittén består av företrädare för medlemsländerna och har en företrädare för kommissionen som ordförande.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EEG) nr 2759/751.11.1975-EGT L 282, 1.11.1975

Ändrad genom följande rättsakterDag för ikraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EEG) nr 1423/781.7.1978-EGT L 171, 28.6.1978
Förordning (EEG) nr 2966/8021.11.1980-EGT L 307, 18.11.1980
Förordning (EEG) nr 1473/8624.5.1986-EGT L 133, 21.5.1986
Förordning (EEG) nr 3906/872.1.1988-EGT L 370, 30.12.1987
Förordning (EEG) nr 1249/8914.5.1989-EGT L 129, 11.5.1989
Förordning (EEG) nr 3290/941.1.1995-EGT L 349, 31.12.1994
Förordning (EEG) nr 1365/20002.7.2000-EGT L 156, 29.6.2000
Förordning (EEG) nr 1913/20052.12.2005-EGT L 307, 25.11.2005

Efterföljande ändringar och rättelser av förordning (EEG) nr 2759/75 har inarbetats i grundtexten. Denna konsoliderade version (pdf ) är sammanställd endast i informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Export:

Förordning (EG) nr 303/2007 [Europeiska unionens officiella tidning L 81, 22.3.2007]
Förordning om fastställande av exportbidrag för griskött, tillämplig från och med den 22 mars 2007.

Förordning (EG) nr 1518/2003 [Europeiska unionens officiella tidning L 217, 29.8.2003]
Förordning om tillämpningsföreskrifter för ordningen med exportlicenser inom grisköttssektorn.
Efterföljande ändringar och rättelser har inarbetats i grundtexten. Denna konsoliderade version (pdf ) är sammanställd endast i informationssyfte

Marknadspriser:

Förordning (EG) nr 1319/2006 [Europeiska unionens officiella tidning L 243, 6.9.2006]
Förordning om utbyte av information om prisnoteringar på griskött mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Förordning (EG) nr 1128/2006 [Europeiska unionens officiella tidning L 201, 25.7.2006]
Förordning om det försäljningsled som genomsnittspriserna för slaktkroppar av gris avser.

Förordning (EG) nr 908/2006 [Europeiska unionens officiella tidning L 168, 21.6.2006]
Förordning om fastställande av förteckningen över representativa marknader för griskött inom gemenskapen.

Stödåtgärder:

Förordning (EG) nr 1267/2007 [Europeiska unionens officiella tidning L 283, 27.10.2007]
Förordning om särskilda villkor för beviljande av stöd till privat lagring av griskött.

Förordning (EG) nr 2246/2003 [Europeiska unionens officiella tidning L 333, 20.12.2003]
Förordning om särskilda villkor för beviljande av stöd till privat lagring av griskött.

Förordning (EEG) nr 3444/90 [Europeiska gemenskapens officiella tidning L 333, 30.11.1990]
Förordning om närmare bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av griskött.
Efterföljande ändringar och rättelser har inarbetats i grundtexten. Denna konsoliderade version (pdf ) är sammanställd endast i informationssyfte.

Senast ändrat den 07.03.2008

Se även

Mer information om den gemensamma marknadsordningen för griskött finns på webbplatsen för generaldirektoratet för jordbruk (DE) (EN) (FR) och i den europeiska lagstiftning som tillämpas på området.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början