RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bananer

Arkiv

Genom den gemensamma organisationen av marknaden för bananer är det möjligt att få en tillfredsställande tillgång till bananer av god kvalitet på EU-marknaden till priser som är rimliga för både producenter och konsumenter, samtidigt som balansen säkerställs mellan de olika leverantörerna av bananer på marknaden. Den gemensamma organisationen av marknaden har ändrats för att från och med den 1 januari 2006 kunna övergå i ett system med enbart tullar. Rådet antog i slutet av 2006 en genomgripande reform av den gemensamma organisationen av marknaden för att bland annat anpassa den till de faktiska läget ute i regionerna.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EEG) nr 404/93 av den 13 februari 1993 om den gemensamma organisationen av marknaden för bananer [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Från och med den 1 januari 2008 omfattas de produkter som ingår i förordningens tillämpningsområde av den gemensamma marknadsordningen för jordbruksprodukter.

Tillämpningsområde

De produkter som berörs är färska och torkade bananer utom mjölbananer, frysta eller tillfälligt konserverade bananer, bananjuice samt bananmjöl, banangryn och bananpulver.

Regleringsåret löper mellan den 1 januari och den 31 december varje år.

Gemensamma kvalitets- och handelsnormer

Kommissionen ska fastställa kvalitetsnormer för bananer som är avsedda att säljas färska till konsumenterna. För produkter som är beredda av bananer får normer fastställas på frivillig grund. Medlemsstaterna ska med hjälp av sina tillsynsmyndigheter se till att normerna följs.

Producentorganisationer och samarbetsmekanismen

Reformen i december 2006 innebar bland annat att bestämmelserna om producentorganisationer avskaffades.

Bildandet av producentorganisationer som skulle erkännas av medlemsstaterna uppmuntrades fram till dess genom stöd under en femårsperiod.

Producentsammanslutningar eller producentorganisationer som bland sina medlemmar hade bearbetningsföretag eller handlare kunde genomföra projekt av gemensamt intresse, som kunde gälla bland annat tillämpad forskning eller producentutbildning. De kunde också medverka vid utarbetandet av verksamhetsprogram. De regler som antogs av producentsammanslutningar eller producentorganisationer kunde utsträckas till att även gälla aktörer som inte var medlemmar, så länge som konkurrensbestämmelserna i fördraget respekterades.

Nämnda stödsystem, som syftade till att främja bildandet och den administrativa förvaltningen av producentorganisationer, finns alltså inte längre från och med den 1 januari 2007. Stödsystemet försvann och integrerades i stället i systemet med samlat gårdsstöd.

För att bevara rättssäkerheten och skyddet för berättigade förväntningar fortsätter dock utbetalningarna av stöd till nyligen erkända producentorganisationer som redan tar emot stödet.

Stöd

Med reformen från december 2006 avskaffades det hittills gällande kompensationsstödet.

Till i december 2006 utbetalades produktionsstöd via verksamhetsprogram som utarbetats inom gemenskapens stödramar och som genomfördes av medlemsstaternas behöriga myndigheter i samarbete med kommissionen och producentorganisationer, sammanslutningar och grupper verksamma inom sektorn. Verksamhetsprogrammen skulle uppfylla minst två av följande tre mål:

  • Bättre förberedelser för saluföring av produkterna;
  • Ökad konkurrenskraft;
  • Hänsyn till miljön vid utnyttjande av resurser.

Producentsammanslutningar, och enskilda producenter som på grund av sitt geografiska läge inte kunde vara medlemmar i en sammanslutning, kunde får ersättning för inkomstbortfall. Den garanterade kvantitet EU-producerade bananer för vilken ersättning kunde begäras var 854 000 ton, fördelade på de olika producentregionerna (Kanarieöarna, Guadeloupe, Martinique, Madeira, Azorerna, Kreta, Algarve och Lakonien). En garanterad kvantitet på 13 500 ton beviljades Cypern i samband med anslutningsförhandlingarna. Kommissionen fastställde stödbeloppet under våren varje år.

Sedan den 1 januari 2007 har produktionsstödet ersatts med ett producentstöd. Det betyder att kompensationsstödet avskaffas och att medlen integreras i systemet med samlat gårdsstöd.

Ett extra anslag på 278,8 miljoner euro har således tillförts anslagen för Posei-programmet castellanodeutschenglishfrançais (särskilt program för vissa regioner på grund av deras avsides läge och ökaraktär).

De bananodlingsområden som inte ligger i de yttersta randområdena (och därmed inte omfattas av Posei-programmet) får ett tilläggsanslag på 4,5 miljoner euro och har överförts till systemet med frikopplat samlat gårdsstöd.

De samlade budgetanslagen är baserade på genomsnittet av de stöd som tidigare beviljats under en flerårig referensperiod. De fördelas enligt den fördelningsnyckel som fastställts för år 2000.

Handel med tredjeland (färska bananer)

Den gemensamma tullsats som har fastställts för importerade färska bananer inom ramen för allmänna tull- och handelsavtalet började gälla den 1 januari 2006.

Övergången till ett system med samlat stöd (eller ett system enbart baserat på tullar)

Från och med den 1 januari 2006 övergick den gemensamma organisationen av marknaden för bananer till ett system med enbart tullar, med en enhetligt tullsats på 176 euro per ton och en tullkvot på 775 000 ton för bananer från AVS-länderna.

Med reformen av den gemensamma organisationen av marknaden, som antogs i december 2006, upphävdes också en rad föråldrade bestämmelser i förordning (EG) nr 404/93 avseende handeln med tredjeland, som gällde innan införandet av det enbart tullbaserade importsystemet.

Allmänna bestämmelser

Tullsatserna i Gemensamma tulltaxan gäller för alla produkter som förordningen omfattar.

Avgifter som har motsvarande verkan som tullar samt tillämpning av kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder med motsvarande verkan är i normala fall förbjudna i handeln med tredjeländer.

Övriga bestämmelser

Om inte annat sägs i förordningen ska fördragets regler om statliga stöd tillämpas på bananer.

Medlemsstaterna och kommissionen ska ge varandra den information som krävs för att genomföra förordningen.

Genom reformen från december 2006 avskaffas förvaltningskommittén för bananer som består av företrädare från medlemsstaterna och en företrädare från kommissionen som ordförande. Hädanefter är det således förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker som bistår kommissionen.

Kommissionen kommer 2009 att lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av Posei-programmen. Därmed blir det möjligt att göra en grundlig analys av hur effektiv reformen har varit inom banansektorn i de viktigaste produktionsområdena.

Bakgrund

Efter utvidgningen av den gemensamma organisationen av marknaden till de tio nya medlemsstaterna 2004 och med hänsyn till de tidigare bestämmelser som antogs under 2001 med Ecuador och USA, beslutade kommissionen 2005 att under 2006 lägga fram ett förslag till reform av de interna aspekterna av denna gemensamma organisation av marknaden. I samband med denna reform har kommissionen särskilt fokuserat på bestämmelserna om beviljande av stöd till de europeiska producenterna.

På lång sikt är dessutom avsikten att göra en genomgripande reform av den gemensamma organisationen av marknaden för bananer så att den lättare kan integreras i kommissionens förslag om att omarbeta alla de gällande organisationerna av marknaden till en enda gemensam organisation av marknaden.

På grundval av en konsekvensanalys, som kommissionen har gjort av de olika möjligheter som finns för en reform av den gemensamma organisationen av marknaden för bananer, har det beslutats att Posei-lösningen, som består i att avskaffa det rådande systemet med producentstöd och att flytta över de medel som har avsatts för finansieringen av kompensationsstödet till Posei-programmen, är den mest effektiva lösningen eftersom det med den blir möjligt att anpassa stödet till de lokala förhållandena.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EEG) nr 404/9326.2.199326.2.1993EGT L 160, 26.6.1999

ÄndringsrättsakterDag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning
Förordning (EG) nr 3518/9329.12.1993-EGT L 320, 22.12.1993
Förordning (EG) nr 3290/941.1.1995-EGT L 349, 31.12.1994
Förordning (EG) nr 1637/9831.7.1998-EGT L 210, 28.7.1998
Förordning (EG) nr 1257/9924.5.1999-EGT L 160, 26.6.1999
Förordning (EG) nr 216/20015.2.2001-EGT L 31, 2.2.2001
Förordning (EG) nr 2587/20011.1.20021.1.2002 (Tillämpning av vissa delar)EGT L 345, 29.12.2001
Förordning (EG) nr 414/20047.3.2004-EUT L 68, 6.3.2004
Rättsakter om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till EU.1.2.2004-EUT L 236, 23.9.2003
Förordning (EG) nr 2013/20061.1.2007-EUT L 384, 29.12.2006

De successiva ändringarna av förordning (EEG) nr 404/93 har integrerats i grundtexten. Den konsoliderade versionen (pdf ) är sammanställd endast i informationssyfte.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Särskilda åtgärder och övergångsåtgärder

Kommissionens förordning (EG) nr838/2004av den 28 april 2004 om övergångsbestämmelser för import av bananer till gemenskapen med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning [EUT L 127, 29.4.2004].
Se den konsoliderade versionen (
pdf ).

Kommissionens förordning (EG) nr414/2004av den 5 mars 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för anpassning av föreskrifterna för förvaltning av tullkvoter för import av bananer, till följd av de nya medlemsstaternas anslutning den 1 maj 2004 [EUT L 68, 6.3.2004].
Se den konsoliderade versionen (pdf ).

Stöd

Kommissionens förordning (EEG) nr1858/93av den 9 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 404/93 vad avser systemet med ersättning för inkomstbortfall i samband med saluförande av bananer [EGT L 170, 13.7.1993].
Se den konsoliderade versionen (pdf ).

Producentorganisationer

Kommissionens förordning (EG) nr919/94av den 26 april 1994 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr404/93vad avser bananproducentorganisationer [EGT L 106, 27.4.1994].
Se den konsoliderade versionen (pdf ).

Import

Kommissionens meddelande om ändring av gemenskapsordningen för import av bananer [KOM(2004) 399- ej offentliggjord i EUT].

Gemenskapen har för avsikt att inom ramen för WTO förhandla fram ersättning för höjningen av importavgifterna till följd av tillämpningen på de nya medlemsstaterna av de tullavgifter som gäller i EU 15. Kommissionen har bett rådet att anta förhandlingsdirektiv för att ändra förpliktelserna när det gäller bananer i gemenskapens förteckning över tullavgifter på jordbruksprodukter. Kommissionen kommer sedan att meddela WTO. Kommissionen anger att den har för avsikt att värna om bananproducenternas i unionen och AVS-länderna intressen under förhandlingarna om övergången till ett system med enbart tullar.

Rådets förordning (EG) nr856/1999av den 22 april 1999 om att inrätta en särskild ram för bistånd till traditionella AVS-bananleverantörer [EGT L 108, 27.4.1999].
Se den konsoliderade versionen (pdf ).

Kommissionens förordning (EG) nr1609/1999av den 22 juli 1999 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr856/1999om att inrätta en särskild ram för bistånd till traditionella AVS-bananleverantörer [EGT L 290, 23.7.1999].

Skyddsåtgärder

Kommissionens förordning (EEG) nr1662/93av den 29 juni 1993 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr404/93vad avser villkoren för tillämpning av skyddsåtgärder inom banansektorn [EGT L 158, 30.6.1993].

Rapporter

Rapport från kommissionen om hur den gemensamma organisationen av marknaden för bananer fungerar [KOM(2005) 50- ej offentliggjord i EUT].

Denna rapport ger en uppfattning om hur WTO har fungerat sedan 1999. Den innehåller en utvärdering av användningen av importlicenser. Mellan januari 1999 och juni 2001 användes praktiskt taget alla licenser för dollarbananer (med ursprung i Latinamerika) fullt ut. För bananerna från AVS-länderna steg antalet nya länder på marknaden under andra halvåret 2001 och samtliga licenser inom de tre kvoterna användes under 2001 (vilket inte var fallet under föregående år). I juli 2004 anmälde kommissionen till WTO att man avsåg att ändra bindningslistan för bananer i gemenskapens GATT-tulltaxa. Förhandlingarna inleddes i november 2004. Det särskilda stödsystemet för de AVS-stater som är traditionella bananleverantörer gjorde det möjligt att mellan 1999 och 2003 betala ut 216,18 miljoner euro till mottagarna (51 % av denna summa gick till Windward Islands). I rapporten görs en analys av försörjningsutvecklingen på marknaden. EU:s sammanlagda produktion ökade med 3,5 % och uppgick till 754 000 ton 2003. Konsumtionen av bananer på gemenskapsmarknaden ökade med 5 % under perioden 1999-2003. Utvecklingen av importen från AVS-länderna varierade mycket beroende på vilket land man granskade. Mellan 1999 och 2003 kunde det konstateras att importen från Karibien minskade, medan importen från Dominikanska republiken och de afrikanska länderna ökade avsevärt. Bland de nya medlemsstaterna importerar Polen mest. CIF-priserna (cost-insurance-freight) på gröna bananer steg med 8 % mellan 1999 och 2003 (598 euro/ton 2003). Priset på stora, gula bananer på gemenskapsmarknaden steg till i genomsnitt 808 euro per ton under samma period.

 
Senast ändrat den 05.06.2008
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början