Tłumaczenia ustne
31/01/2019

Praca dla UE w charakterze zewnętrznego tłumacza konferencyjnego

Parlament Europejski, Komisja Europejska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej posiadają odrębne służby tłumaczeń ustnych, jednak selekcję tłumaczy zewnętrznych przeprowadzają wspólnie.

Zewnętrzni tłumacze ustni regularnie współpracują z wewnętrznymi tłumaczami ustnymi służb tłumaczeniowych Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości. Pracujemy głównie w 24 językach urzędowych UE, jednak bierzemy pod uwagę wszystkie języki; w przypadku tłumaczy zewnętrznych nie ma wymogu obywatelstwa.

Aby zostać zewnętrznym tłumaczem ustnym, należy zdać egzamin akredytacyjny. Wszystkie istotne informacje na temat poszczególnych etapów cyklu egzaminacyjnego można znaleźć tutaj. W harmonogramie można znaleźć informacje o zbliżających się egzaminach akredytacyjnych dla Twojego języka.

1. Kwalifikowalność

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów licencjackich w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych (studia czteroletnie)
  lub

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych
  lub

 • dyplom ukończenia studiów licencjackich w dowolnej dziedzinie oraz
  dyplom ukończenia studiów podyplomowych w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych, trwających co najmniej jeden rok akademicki i prowadzonych w pełnym wymiarze godzin
  lub
  co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w roli tłumacza konferencyjnego na poziomie wymaganym dla spotkań międzynarodowych (za doświadczenie nie uznaje się pracy jako: tłumacz sądowy, tłumacz wykonujący ustne tłumaczenia typu liaison, tłumacz ustny wykonujący tłumaczenia dla służb publicznych lub tłumacz ustny w przedsiębiorstwie).

2. Profile językowe i harmonogram

Sprawdź aktualne profile językowe, których potrzebują służby tłumaczeniowe UE. Mogą one ulec zmianie zależnie od aktualnych potrzeb rekrutacyjnych.

Egzaminy są planowane zgodnie z potrzebami rekrutacyjnymi instytucji. Orientacyjny harmonogram egzaminów wstępnych i akredytacyjnych jest publikowany co roku, może jednak ulec zmianie.

3. Egzamin wstępny

Kandydaci, którzy zostają uznani przez międzyinstytucjonalną komisję rekrutacyjną za kwalifikujących się do udziału w procesie rekrutacji i spełniają nasze wymagania dotyczące profilu językowego, zostaną zaproszeni do przystąpienia do internetowego egzaminu wstępnego.

Egzamin składa się z tłumaczenia symultanicznego na język A wypowiedzi o długości około 10–12 minut. Komisja rekrutacyjna wybiera język pasywny spośród następujących języków: DE, EN, ES, FR lub IT.

Do egzaminu można przystąpić po otrzymaniu zaproszenia drogą elektroniczną, o ile nie zostanie przekroczony termin (tj. okres egzaminacyjny). Do egzaminu można przystąpić w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że Twoje urządzenie spełnia wszystkie wymagania techniczne. Radzimy jednak wybrać miejsce ciche i spokojne, aby zagwarantować jak najlepszą jakość dźwięku. Dlatego też ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z naszą instrukcją obsługi narzędzia do przeprowadzania egzaminów wstępnych.

Wyniki otrzymasz od zespołu o egzaminacyjnego Parlamentu Europejskiego po zakończeniu okresu przeznaczonego na ocenę.

4. Egzamin akredytacyjny

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli egzamin wstępny, zostaną zaproszeni do udziału w egzaminie akredytacyjnym, w zależności od naszych możliwości w zakresie przeprowadzania egzaminów oraz od naszego zapotrzebowania na usługi tłumaczeniowe.

Dla każdego z egzaminowanych języków egzamin akredytacyjny obejmuje następujące elementy:

Podczas egzaminu kandydaci będą tłumaczyć ze swoich języków pasywnych na swój język aktywny lub na swój aktywny język obcy (retour) w zależności od języków wybranych na podstawie profilu kandydata przez komisję rekrutacyjną zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi tłumaczeniowe.

Przynajmniej jedna z wypowiedzi dotyczy tematyki związanej z UE; podczas testów tłumaczenia symultanicznego mogą zostać wykorzystane nagrania wideo z wystąpień.

Egzamin akredytacyjny odbywa się w Brukseli. Zapoznaj się z harmonogramem egzaminów dla Twojego języka.

Komisja konkursowa ocenia wyniki kandydatów na podstawie kryteriów oceny; po zakończeniu egzaminu kandydaci są informowani o wyniku, który zostanie potwierdzony na piśmie w późniejszym terminie.

Jeśli otrzymałeś zaproszenie do wzięcia udziału w egzaminie akredytacyjnym, przeczytaj nasze najważniejsze wskazówki.

5. Wspólna baza danych

Wybrani kandydaci, którzy pomyślnie przejdą egzamin akredytacyjny, są wpisywani do wspólnej bazy danych akredytowanych pomocniczych tłumaczy konferencyjnych (PTK) i mogą być zatrudniani przez trzy służby tłumaczeniowe Unii Europejskiej.

Wpisanie do wspólnej bazy danych nie oznacza prawa do zatrudnienia.

6. Zgłoś swoją kandydaturę!

Teraz, gdy wiesz już wszystko o poszczególnych etapach selekcji, wypełnij wniosek zgłoszeniowy online!

Zostaniesz poproszony o przesłanie:

 • swojego CV;

 • dyplomów lub informacji o stopniach naukowych, z podaniem szczegółowych informacji o ocenach uzyskanych za każde zajęcia z tłumaczenia;

 • w stosownych przypadkach, zaświadczenia o odpowiednim doświadczeniu w zakresie tłumaczeń konferencyjnych (za doświadczenie nie będzie uznawana praca jako: tłumacz sądowy, tłumacz wykonujący ustne tłumaczenia typu liaison, tłumacz ustny wykonujący tłumaczenia dla służb publicznych lub tłumacz ustny w przedsiębiorstwie);

 • w przypadku języków nieobjętych stopniami naukowymi lub dyplomami należy przedstawić dowody potwierdzające sposób zdobycia wiedzy językowej (np. świadectwa lub oświadczenia osobiste).

Gdy to zrobisz, otrzymasz potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

Wnioski można składać w dowolnym momencie, ale zalecamy sprawdzić konkretne terminy dla każdego języka A w orientacyjnym harmonogramie testów.

Najczęstsze pytania

Przydatne dokumenty

Dokumenty prawne i finansowe

Wersja w języku francuskim ma pierwszeństwo przed innymi wersjami językowymi. Wynika to z tego, że wszystkie strony podpisały wersję francuską.

W przypadku kandydatów PTK zaproszonych do udziału w egzaminie akredytacyjnym: kwota na pokrycie kosztów podróży i pobytu

Status PTK na wspólnej liście