Navigačný riadok

 • Vytlačiť túto stránku
 • Zmenšiť veľkosť písma
 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky

Najčastejšie otázky

Pretože starnutie sa často mylne považuje za hrozbu a nie za prínos pre jednotlivcov a spoločnosť.

Narastajúci počet starších osôb je vnímaný ako príťaž pre mladých, pracujúcich ľudí. Dnešní seniori sú však na tom v porovnaní s minulosťou zdravotne oveľa lepšie. Okrem toho majú cenné zručnosti a skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladým.

Kľúčom k riešeniu demografického vývoja je starnúť aktívne.

Aktívne starnutie:

 • dáva starších osobám možnosť zapájať sa v plnej miere do diania v spoločnosti,
 • podporuje pracovné príležitosti pre seniorov,
 • umožňuje starším osobám aktívne sa zúčastňovať na dobrovoľníckej práci (obvykle ako rodinní opatrovatelia),
 • žiť nezávisle vďaka upravenému bývaniu, infraštruktúre, informačným vymoženostiam a doprave.

Zvýšiť povedomie. Šíriť osvedčené postupy. Podnietiť tvorcov politiky a zainteresované strany na všetkých úrovniach k prijatiu opatrení na podporu aktívneho starnutia.

EÚ tak môže urobiť v oblastiach politiky, ako sú zamestnanosť, verejné zdravie, informačná spoločnosť, doprava a sociálna ochrana.

Európska komisia vyzve ešte v tomto roku orgány na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, občiansku spoločnosť, zamestnávateľov a zamestnanecké organizácie k prijatiu osobitných cieľov a opatrení. Konkrétne výsledky ich úsilia budú predstavené počas samotného európskeho roku 2012.

Záväzky:

 • sa môžu týkať zamestnanosti, účasti na sociálnych činnostiach, vzdelávania dospelých, dobrovoľníctva seniorov, nezávislého života, zdravého starnutia atď.,
 • môže ich prijať verejný alebo súkromný subjekt,
 • sa môžu zamerať na odstraňovanie prekážok, ktoré bránia starším osobám ďalej pracovať,
 • môžu podnietiť verejnú diskusiu na zvýšenie povedomia verejnosti o tejto problematike,
 • môžu určiť, ktoré opatrenia sú prioritné.
 • Mestá sa môžu zapojiť do špeciálneho programu WHO – mestá, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre starších ľudí. Firmy môžu zlepšiť pracovné podmienky pre starších pracovníkov. Organizácie občianskej spoločnosti môžu podporovať dobrovoľnícku činnosť seniorov.

EÚ začala niekoľko iniciatív na podporu aktívneho starnutia v oblastiach, ako sú napr. stratégia zamestnanosti, vzdelávanie dospelých, verejné zdravie a informačná spoločnosť. Európsky rok tieto snahy viac zviditeľní.

Áno – z existujúcich programov EÚ (napr. Európsky sociálny fond, program v oblasti celoživotného vzdelávania alebo rámcový program pre výskum). Viac informácií o možnostiach financovania uverejníme na tejto webovej lokalite najneskôr v septembri.

Každý členský štát EÚ určí jedného národného koordinátora, ktorý bude zodpovedný za organizovanie činností súvisiacich s európskym rokom. Komisia bude koordinovať tieto činnosti na úrovni EÚ a podporovať všetky zainteresované subjekty pri výmene informácií.