Ścieżka nawigacji

 • Drukuj tę stronę
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
 • Powiększ rozmiar czcionki
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową

Często zadawane pytania

Dlatego że zarówno poszczególne osoby, jak i opinia publiczna, niesłusznie postrzegają starzenie się jako wiszącą nad nami groźbę, a nie jako szansę.

Rosnąca liczba osób starszych przedstawiana jest jako obciążenie dla młodszych, pracujących pokoleń. Obecnie jednak o wiele dłużej niż kiedykolwiek zachowujemy dobre zdrowie. A osoby starsze mają cenne umiejętności i bogate doświadczenia, z których mogą korzystać młodsi.

Zachowanie aktywnego trybu życia na starość umożliwi nam pokonanie wyzwania, jakim jest starzenie się społeczeństw.

Działania na rzecz aktywności osób starszych polegają na:

 • zapewnieniu im odpowiednich warunków do tego, by mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym
 • poprawie możliwości ich zatrudnienia
 • umożliwianiu im realizowania się poprzez wolontariat (często w roli opiekunów rodzinnych)
 • odpowiednim dostosowaniu usług mieszkaniowych, infrastruktury, technologii informacyjnych i usług transportowych, tak by osoby starsze mogły dłużej pozostać samodzielne.

Informowanie obywateli. Rozpowszechnianie dobrych praktyk. Zachęcanie władz wszystkich szczebli i innych zainteresowanych podmiotów do tego, by zapewniały osobom starszym sprzyjające warunki do prowadzenia aktywnego trybu życia.

Ze swojej strony UE planuje podjęcie odpowiednich działań w obszarach takich jak polityka zatrudnienia, opieka zdrowotna, społeczeństwo obywatelskie, transport i ochrona socjalna.

Komisja Europejska zachęcać będzie władze krajowe, regionalne i lokalne, a także organizacje reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, pracodawców i pracowników do wytyczenia celów i podjęcia jasnych zobowiązań w tym zakresie w 2011 r. W ten sposób Europejski Rok 2012 przyniesie konkretne osiągnięcia.

Zobowiązania mogą:

 • obejmować inicjatywy związane z zatrudnieniem, udziałem w życiu społecznym, szkoleniem dorosłych, wolontariatem osób starszych, zachowaniem samodzielności, zdrowym trybem życia itp.,
 • być składane przez wszelkie podmioty sektora publicznego lub prywatnego,
 • dotyczyć likwidowania przeszkód utrudniających osobom starszym dalszą pracę,
 • polegać na organizowaniu publicznych debat mających na celu informowanie opinii publicznej,
 • służyć określeniu priorytetów działania.
 • Miasta mogą przyłączyć się do realizowanego przez Światową Organizację Zdrowia programu na rzecz miast przyjaznych osobom starszym. Przedsiębiorstwa mogą poprawiać warunki pracy z myślą o osobach starszych. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą zachęcać osoby starsze do angażowania się w wolontariat.

UE realizuje już inicjatywy wspierające aktywność osób starszych w ramach swojej polityki na rzecz zatrudnienia, edukacji dorosłych, zdrowia publicznego oraz społeczeństwa informacyjnego. Europejski Rok 2012 będzie okazją do tego, by nagłośnić te inicjatywy.

Tak, takie środki są dostępne w ramach istniejących programów unijnych, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, program „Uczenie się przez całe życie” oraz program ramowy w zakresie badań. Szczegółowe informacje na temat możliwości dofinansowania inicjatyw opublikowane zostaną na tej stronie najpóźniej we wrześniu.

Każde państwo członkowskie wyznaczy krajowego koordynatora, który będzie odpowiedzialny za organizację wydarzeń nawiązujących do Europejskiego Roku 2012. Komisja będzie koordynować działania na szczeblu UE i zapewniać odpowiedni przepływ informacji między wszystkimi zaangażowanymi w organizację podmiotami.