Navigācijas ceļš

 • drukāt lapu
 • Mazāki burti
 • Lielāki burti
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu

Bieži uzdotie jautājumi

Ļoti bieži uz vecumdienām raugās nevis atzinīgi kā uz personības brieduma laiku, bet gan negatīvi — kā uz nepatīkamu stāvokli, kas nomāc pašus cilvēkus un traucē sabiedrībai.

Vecu cilvēku skaita palielināšanos daži uzskata par nastu tai paaudzei, kura strādā. Tomēr mūsdienās cilvēkiem gados veselība ir krietni labāka nekā senāk. Mūslaiku vecie ļaudis ir uzkrājuši vērtīgas zināšanas un pieredzi, no kuras varētu mācīties gados jaunākie.

Gadiem ritot, saglabāt aktivitāti — lūk, atbilde uz jautājumu, kā risināt ar novecošanu saistītās problēmas.

Aktīvas vecumdienas nozīmē:

 • cilvēkiem gados pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē,
 • darba iespējas vecākās paaudzes cilvēkiem,
 • gados veciem cilvēkiem piedalīties brīvprātīgo darbā (piemēram, pieskatot mazbērnus),
 • turpināt neatkarīgu dzīvesveidu, pielāgojot mājokļus, infrastruktūru un transportu, kā arī izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas.

Stāstīt par risinājumiem. Dalīties labākajā pieredzē. Mudināt politikas veidotājus un visu līmeņu ieinteresētās personas radīt apstākļus, kas atvieglotu aktīvas vecumdienas.

ES var piedāvāt savu atbalstu tādās politikas jomās kā nodarbinātība, sabiedrības veselība, informācijas sabiedrība, transports un sociālā aizsardzība.

Eiropas Komisija aicinās valstu, reģionu un vietējās pārvaldes iestādes, pilsonisko sabiedrību, darba devēju un darba ņēmēju apvienības 2011. gadā iekļaut savās programmās apņemšanās īstenot konkrētus pasākumus un mērķus, lai, ritot pašam Eiropas gadam (t.i., 2012. gadam), būtu vērojami pirmie praktiskie panākumi.

Mērķi un pasākumi:

 • var būt saistīti ar nodarbinātību, piedalīšanos sociālajā dzīvē, pieaugušo izglītību, senioru brīvprātīgo darbu, neatkarīgu dzīvesveidu, veselību vecumdienās utt.,
 • tos var apņemties īstenot jebkura valsts vai privāta struktūra,
 • var būt saistīti ar to šķēršļu likvidēšanu, kuri cilvēkiem gados traucē turpināt strādāt,
 • var ietvert diskusijas, lai popularizētu aktīvu vecumdienu ideju,
 • var sākties ar prioritāro rīcības jomu noteikšanu.
 • Pilsētas var pievienoties PVO vecumdienām labvēlīgo pilsētu programmai. Uzņēmumi var uzlabot darba apstākļus gados veciem darbiniekiem. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas var kultivēt pensionāru brīvprātīgo darbu.

ES jau ir veikusi iniciatīvas, lai aktīvu vecumdienu koncepciju ieviestu nodarbinātības stratēģijā, pieaugušo izglītībā, sabiedrības veselības un informācijas sabiedrības jomā. Šis Eiropas gads vēl vairāk izcels līdz šim paveikto.

Jā — no pašreizējo ES programmu, piemēram, Eiropas Sociālā fonda, mūžizglītības un Pētniecības pamatprogrammas līdzekļiem. Plašāka informācija par finansējuma iespējām šajā vietnē būs pieejama septembrī.

Katra ES dalībvalsts iecels valsts koordinatoru, kas organizēs ar šo Eiropas gadu saistītos pasākumus. Komisija koordinēs darbu ES līmenī un mudinās visus iesaistītos dalīties ar informāciju.