Naršymo kelias

 • spausdinti šį puslapį
 • Mažinti šriftą
 • Didinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją

DUK

Kadangi pernelyg dažnai senėjimas suvokiamas kaip grėsmė tiek pačiam individui, tiek visuomenei, o ne kaip pozityvus dalykas.

Vyresnio amžiaus žmonės, kurių vis daugėja, laikomi našta jaunesniems, dirbantiems gyventojams. Vis dėlto šiandien senatvės paprastai sulaukiame būdami daug geresnės sveikatos, nei ankstesnių kartų žmonės, be to, dabar vyresni žmonės turi vertingų įgūdžių ir patirties, kuri gali būti naudinga jaunimui.

Kad būtų galima sėkmingai spręsti dėl senėjimo kylančius sunkumus, labai svarbu ir vyresniame amžiuje išlikti aktyviais.

Vyresnių žmonių aktyvumu siekiama:

 • suteikti vyresniems žmonėms galimybę visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime;
 • skatinti įdarbinti pagyvenusius žmones;
 • suteikti galimybę vyresniems suaugusiesiems aktyviai dirbti savanorišką darbą (dažnai tai priežiūros paslaugos šeimoms);
 • sudaryti vyresniems žmonėms sąlygas gyventi savarankiškai, tam pritaikant būstus, infrastruktūrą, IT priemones ir transportą.

Informuoti. Skleisti patirtį. Skatinti visų lygmenų politikos formuotojus ir suinteresuotąsias šalis sudaryti geresnes vyresnių žmonių aktyvumo sąlygas.

ES gali remti šiuos veiksmus užimtumo, visuomenės sveikatos, informacinės visuomenės, transporto, socialinės apsaugos politikos srityse.

Europos Komisija paragins valstybių narių vyriausybes, regionų ir vietos valdžios institucijas, pilietinę visuomenę, darbdavių ir darbuotojų organizacijas įsipareigoti konkrečiais veiksmais siekti konkrečių tikslų (2011 m.), kad per pačius teminius Europos metus (2012 m.) jau būtų galima pasidžiaugti realiais rezultatais.

Įsipareigojimai gali:

 • būti susiję su užimtumu, dalyvavimu socialinėje veikloje, suaugusiųjų mokymu, pagyvenusių žmonių savanoriška veikla, savarankišku gyvenimu, sveiku senėjimu ir pan.;
 • būti prisiimti bet kurios viešosios ar privačios įstaigos;
 • šalinti kliūtis, trukdančias vyresniems žmonėms toliau dirbti;
 • būti susiję su viešų diskusijų rengimu, siekiant informuoti visuomenę;
 • būti susiję su veiksmų prioritetų nustatymu.
 • Miestai gali prisijungti prie PSO pagyvenusiems žmonėms patogių miestų programos. Įmonės gali gerinti pagyvenusių darbuotojų darbo sąlygas. Pilietinės visuomenės organizacijos gali skatinti pagyvenusių žmonių savanorišką veiklą.

ES jau ėmėsi vyresnių žmonių aktyvumo skatinimo iniciatyvų užimtumo strategijos, suaugusiųjų mokymo, visuomenės sveikatos ir informacinės visuomenės srityse. Per teminius Europos metus bus labiau informuojama apie šias pastangas.

Taip. Lėšų galima skirti pagal vykdomas ES programas, pvz., Europos socialinio fondo, Mokymosi visą gyvenimą ir Bendrąją mokslinių tyrimų programą. Daugiau informacijos apie finansavimo galimybes šioje svetainėje bus pateikta iki rugsėjo mėnesio.

Kiekviena ES šalis paskirs nacionalinį koordinatorių, kuris organizuos su teminiais Europos metais susijusią veiklą. Europos Komisija koordinuos ES lygiu ir skatins visus dalyvius keistis informacija.