Navigatsioonitee

 • Prindi lehekülg
 • Kiri väiksemaks
 • Kiri suuremaks
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon

KKK

Sellepärast, et sageli käsitatakse vananemist ohuna ja mitte saavutusena, nii üksikisikute kui ka ühiskondade puhul.

Eakamate inimeste suurenevat hulka nähakse koormana noorematele, töötavatele inimestele. Kuid tänapäeval vananedes tundub meie tervislik seisund olevat palju parem kui eelmistel põlvkondadel. Samuti on tänapäeva eakamatel inimestel väärtuslikud oskused ja kogemused, millest nooremad võivad õppida ning kasu saada.

Vananedes aktiivsena püsimine on võti vananemisega seotud probleemide lahendamiseks.

Aktiivsena vananemine on seotud järgmisega:

 • eakamatele inimestele antakse võimalus osaleda ühiskonnas täiel määral;
 • edendatakse eakamate inimeste töövõimalusi;
 • vanematel täiskasvanutel võimaldatakse anda aktiivselt oma panus vabatahtlikutöö kaudu (sageli perekonnas hooldajatena);
 • eakamatel inimestel võimaldatakse elada iseseisvalt tänu eluaseme, infrastruktuuri, IT-rakenduste ja transpordi kohandamisele.

Teadlikkuse suurendamine. Heade tavade jagamine. Kõigi tasandite poliitikakujundajate ja sidusrühmade julgustamine aktiivse vananemise hõlbustamisele.

EL saab seda toetada sellistes poliitikavaldkondades nagu tööhõive, rahvatervis, infoühiskond, transport ja sotsiaalkaitse.

Euroopa Komisjon kutsub riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke valitsusi, kodanikuühiskonda ning tööandjate ja töötajate organisatsioone üles võtma endale konkreetsete meetmete ja eesmärkidega seotud kohustusi (2011. aastal), et Euroopa aasta 2012 raames oleks võimalik esitleda nähtavaid saavutusi.

Kohustused võivad:

 • olla seotud tööhõive, sotsiaalses tegevuses osalemise, täiskasvanute õppe, seenioride vabatahtliku töö, iseseisva elu, tervena vananemise vms;
 • olla võetud mis tahes avalik-õigusliku või eraasutuse poolt;
 • kõrvaldada tõkkeid, mis takistavad eakamatel inimestel töötamise jätkamist;
 • hõlmata avalikke arutelusid, et suurendada teadlikkust;
 • määratleda tegevusprioriteete.
 • Linnad võivad ühineda Maailma Terviseorganisatsiooni vananemissõbralike linnade programmiga. Ettevõtjad võivad parandada eakamate töötajate töötingimusi. Kodanikuühiskonna organisatsioonid saavad hõlbustada seenioride vabatahtlikku tööd.

EL on juba käivitanud algatusi, et edendada aktiivsena vananemist sellistes valdkondades nagu tööhõivestrateegia, täiskasvanute õpe, rahvatervis ja infoühiskond. Euroopa aasta muudab asjaomased jõupingutused paremini nähtavaks.

Jah – olemasolevatest ELi programmidest, nagu Euroopa Sotsiaalfond, elukestva õppe programm ning teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogramm. Lisateave rahastamisvõimaluste kohta avaldatakse käesoleval veebisaidil septembris 2011.

Iga ELi liikmesriik määrab ametisse riikliku koordinaatori, et organiseerida Euroopa aastaga seonduvat tegevust. Komisjon koordineerib ELi tasandil ja julgustab kõiki osapooli teavet jagama.