Διαδρομή πλοήγησης

 • Εκτύπωση σελίδας
 • Σμίκρυνση της γραμματοσειράς
 • Μεγέθυνση της γραμματοσειράς
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού

Συνήθεις ερωτήσεις

Επειδή πολύ συχνά η γήρανση αντιμετωπίζεται - τόσο από τα άτομα όσο και από τις κοινωνίες - ως απειλή και όχι ως επίτευγμα.

Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας – ο αριθμός των οποίων συνεχώς αυξάνεται - θεωρούνται βάρος για τους πιο νέους εργαζομένους. Και όμως, σήμερα η υγεία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας τείνει να είναι πολύ καλύτερη από αυτή των προηγούμενων γενεών. Επίσης, οι νεότεροι σε ηλικία μπορεί να επωφεληθούν από τις πολύτιμες δεξιότητες και εμπειρίες των γηραιότερων.

Το κλειδί για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της γήρανσης είναι να παραμείνουμε ενεργοί.

Ενεργός γήρανση σημαίνει για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας:

 • περισσότερες ευκαιρίες να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία
 • ευκαιρίες απασχόλησης
 • ενθάρρυνση να αναλαμβάνουν εθελοντική εργασία (π.χ. παροχή βοήθειας σε μέλη της οικογένειας)
 • μεγαλύτερη ανεξαρτησία χάρη σε ειδικά προσαρμοσμένες κατοικίες, υποδομές, εφαρμογές ΤΠ και μεταφορές.

Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, διάδοση ορθών πρακτικών, ενθάρρυνση των φορέων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα να διευκολύνουν την ενεργό γήρανση.

Η ΕΕ μπορεί να παρέχει στήριξη σε τομείς πολιτικής, όπως η απασχόληση, η δημόσια υγεία, η κοινωνία της πληροφορίας, οι μεταφορές και η κοινωνική προστασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καλέσει τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τις ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων να δεσμευθούν ως προς την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων και στόχων (εντός του 2011), ούτως ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να γίνουν αισθητά στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους (εντός του 2012).

Οι δεσμεύσεις μπορούν:

 • να αφορούν την απασχόληση, τη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες, την επιμόρφωση ενηλίκων, τον εθελοντισμό ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, την ανεξάρτητη διαβίωση, την υγιή γήρανση, κ.λπ.
 • να αναληφθούν από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
 • να άρουν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να συνεχίσουν να εργάζονται
 • να περιλαμβάνουν δημόσιες συζητήσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών
 • να εντοπίζουν σημεία προτεραιότητας για ανάληψη δράσης.

 

Οι πόλεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα "Πόλεις φιλικές για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας" του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίες για τους εργαζομένους μεγαλύτερης ηλικίας. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να ενθαρρύνουν τον εθελοντισμό ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Η ΕΕ έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες για την προώθηση της ενεργού γήρανσης στους τομείς της στρατηγικής για την απασχόληση, της επιμόρφωσης των ενηλίκων, της δημόσιας υγείας και της κοινωνίας της πληροφορίας. Χάρη στο Ευρωπαϊκό Έτος όλες αυτές οι προσπάθειες θα γίνουν ευρύτερα γνωστές.

Ναι – στο πλαίσιο υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ, όπως των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και του Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα. Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχουν δημοσιευθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο περισσότερες πληροφορίες για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Κάθε χώρα της ΕΕ θα ορίσει έναν εθνικό συντονιστή ο οποίος θα αναλάβει τη διοργάνωση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Έτος. Η Επιτροπή, που θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ, θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.