Навигационна пътека

 • Отпечатайте тази страница
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят

Често задавани въпроси

Защото твърде често остаряването се възприема като заплаха вместо като постижение, както по отношение на отделните хора, така и по отношение на обществото.

Растящият брой на възрастните се счита за бреме за по-младите работещи хора. В същото време, когато остаряваме днес, ние обикновено сме в много по-добро здраве от предишните поколения. Освен това днешните възрастните хора разполагат с ценни умения и опит, които могат да са от полза за по-младите.

Да останем активни с напредването на възрастта е от ключово значение за справяне с предизвикателствата, свързани със застаряването на населението.

Активният живот на възрастните хора се отнася до:

 • предоставяне на възрастните хора на възможност за пълноценно участие в обществото
 • насърчаване на създаването на работни места за възрастни хора
 • създаване на възможности за активен принос от страна на по-възрастните хора чрез доброволчески труд (често като семейни помощници)
 • създаване на условия за независим живот на възрастните хора чрез адаптирани жилища, инфраструктура, ИТ приложения и транспорт.

Повишаване на осведомеността. Разпространение на добри практики. Насърчаване на политиците и заинтересованите лица на всички равнища да подпомагат активния живот на възрастните хора.

ЕС може да окаже подкрепа в области на политиката като заетост, обществено здраве, информационно общество, транспорт и социална защита.

Европейската комисия ще призове националните, регионалните и местните власти, гражданското общество, организациите на работодатели и работници да се ангажират с конкретни действия и цели (2011 г.), така че по време на самата Европейска година (2012 г.) да бъдат представени конкретни резултати.

Ангажиментите могат:

 • да се отнасят до заетост, участие в социални дейности, обучение на възрастни, доброволчески дейности на възрастни хора, водене на независим живот, остаряване в добро здраве и т.н.;
 • да бъдат поемани от всяка публична или частна организация;
 • да са насочени към премахването на пречките, които не позволяват на възрастните хора да продължат да работят;
 • да включват обществени дискусии за повишаване на осведомеността;
 • да имат за цел определяне на приоритетите за действие.
 • Градовете могат да се присъединят към програмата на СЗО за благоприятни за живот на възрастните хора градове. Предприятията могат да подобрят условията на труд за възрастните работници. Гражданските организации могат да подпомагат доброволческите дейности на възрастни хора.

ЕС вече е започнал инициативи за насърчаване на активния живот на възрастните хора в области като заетост, обучение на възрастни, обществено здраве и информационно общество. Тези усилия ще получат по-голям отзвук благодарение на Европейската година.

Да – от съществуващи програми на ЕС като Европейския социален фонд, програмата за учене през целия живот и рамковата програма за научни изследвания. Повече информация за възможностите за финансиране ще бъде публикувана на този сайт до септември.

Всяка държава от ЕС ще назначи национален координатор, който ще организира дейностите, свързани с Европейската година. Комисията ще бъде координатор на равнище ЕС и ще насърчава всички участници да обменят информация.