Recorrido de navegación

  • Imprimir esta página
  • Letra más pequeña
  • Letra más grande
  • Elija fondo negro
  • Versión en colores estándar

SeniorFest Bratislava

Slovakia

Bratislava(Slovensko )

SeniorFest Bratislava © visit.bratislava.sk

Hlavným cieľom Bratislavy v roku 2012 je vytvoriť prepojenie Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 s Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012. Nejde tu len o to, aby bola práca dobrovoľníkov využitá ako pomoc pre seniorov, ale tiež o zavedenie konceptu dobrovoľníctva do seniorského prostredia, najmä pri využívaní skúseností a vedomostí seniorských občanov v prospech ostatného obyvateľov mesta. Bratislava zamýšľa ďalej pokračovať v niektorých aktivitách a projektoch, ktoré sa úspešne začali v roku 2011. Medzi ne patrí aj Letná univerzita pre seniorov a projekty SeniorFest.

SeniorFest sa bude konať v októbri a je to program s mnohými aktivitami, pripravených v spolupráci s mestskými inštitúciami a neziskovými organizáciami. Jeho cieľom je podporiť aktívnu účasť starších ľudí prostredníctvom prednášok, kurzov, predstavení a informačných kampaní.

Okrem toho Ministerstvo sociálnych vecí v spolupráci s niekoľkými miestnymi inštitúciami bude od augusta do októbra 2012 organizovať niekoľko aktivít zameraných na starších ľudí, medzi nimi napríklad:

  • Letná univerzita pre seniorov: 10 dennú sériu prednášok pre seniorov o dejinách Bratislavy a Európskej Únie v spolupráci s Univerzitou Komenského. V auguste.
  • Internetová škola seniori - juniori: Bratislavskí seniori budú mať príležitosť naučiť sa od študentov Obchodnej akadémie na Nevädzovej nové internetové a počítačové zručnosti.
  • 24. októbra sa bude konať workshop seniori - juniori v spolupráci s hudobnou školou.
  • Škola dýchania: séria prednášok a cvičení pre seniorov, aby sa naučili správne dýchať a osvojili si správne návyky.

Bratislava bude tiež v mesiacoch september a október viesť kampane na zvýšenie povedomia v prostriedkoch hromadnej dopravy určené na rozšírenie odkazu a cieľov Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

 
Promotor: Mesto Bratislava

Bratislava má ambíciu rozvinúť sa na modernú a konkurencieschopnú metropolu a vytvoriť priaznivé podmienky pre plný a harmonický život pre obyvateľov všetkých generácií a vybudovať atraktívne prostredie pre návštevníkov, študentov a investorov. Mesto vo svojom Dokumente strategickej vízie z januára 2010 zdôrazňuje dôležitosť práce na aktívnej inklúzii seniorov do spoločnosti a lokálnej ekonomiky.

 
Web: http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11031195&p1=51737
 
Contacto: Daniel Marigold : osv@bratislava.sk