Navigačný riadok

  • Vytlačiť túto stránku
  • Zmenšiť veľkosť písma
  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky

Informácie o európskom roku

2012 – Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami

Tento európsky rok sa zameriava na zvyšovanie povedomia o hodnotách, ktoré spoločnosti prinášajú starší ľudia. Jeho cieľom je podnietiť osoby zodpovedné za vytváranie politík, ako aj zainteresované subjekty na všetkých úrovniach, aby prijali opatrenia na podporu aktívneho starnutia a posilnenie solidarity medzi generáciami.

Čo znamená aktívne starnutie?

Aktívne starnúť znamená zachovať si aj vo vyššom veku dobré zdravie a postavenie plnohodnotného člena spoločnosti, cítiť sa spokojne vo svojej práci, nezávisle v každodennom živote a byť zainteresovaný v občianskych záležitostiach. Bez ohľadu na náš vek, stále môžeme zohrávať aktívnu úlohu v spoločnosti a tešiť sa z kvalitného života. Výzvou je, ako správne využiť aj v pokročilom veku obrovský potenciál, ktorý v nás je. Európsky rok 2012 sa zameriava na podporu aktívneho starnutia v troch oblastiach:

Zamestnanosť – s rastom očakávanej dĺžky života v Európe sa predlžuje aj vek odchodu do dôchodku. Mnohí sa však obávajú, že si nebudú môcť zachovať svoje súčasné pracovné miesto alebo nájsť inú prácu, pred tým, ako budú môcť odísť do dôchodku. Mali by sme starším zamestnancom poskytnúť lepšie šance na pracovnom trhu.

Účasť v spoločnosti – odchod do dôchodku neznamená nečinnosť. Skutočnosť, že starší ľudia prispievajú k zdravému fungovaniu spoločnosti ako opatrovatelia iných (najčastejšie vlastných rodičov, partnerov či vnúčat) alebo ako dobrovoľníci je často prehliadaná. Cieľom európskeho roka je zabezpečiť väčšie uznanie prínosov starších ľudí pre spoločnosť a vytvorenie vhodnejších podmienok pre ich život.

Nezávislý život – hoci staroba prináša zhoršenie zdravotného stavu, existuje veľa spôsobov, ako sa s tým lepšie vyrovnať. Aj malé zmeny v našom okolí môžu priniesť veľké zlepšenie pre ľudí trpiacich rôznymi druhmi zdravotných ťažkostí či postihnutí. Aktívne starnutie takisto znamená zachovanie si rôznych práv, ktoré nám umožňujú kontrolu nad vlastným životom tak dlho, ako je to možné.

Politiky EÚ

Prínos EÚ k aktívnemu starnutiu a solidarite medzi generáciami

Demografia, aktívne starnutie a dôchodky – Social Europe guide

Finančná podpora EÚ

Ako podporiť aktívne starnutie v Európe – podpora EÚ v prospech miestnych a regionálnych aktérov

Fakty a čísla

Špeciálny prieskum Eurobarometer o aktívnom starnutí

Eurostat – štatistický profil EÚ 2012: aktívne starnutie a solidarita medzi generáciami

Wiki pre index aktívneho starnutia