Navigācijas ceļš

  • drukāt lapu
  • Mazāki burti
  • Lielāki burti
  • Izveleties tumšu fonu
  • Izvēlieties standarta krāsu

Par šo gadu

2012. gads — Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei

Šis gads veltīts tam, lai izceltu gados vecu cilvēku devumu sabiedrības dzīvē. Tas mudinās visu līmeņu politiķus un citus atbildīgos ķerties pie konkrētas rīcības, lai uzlabotu un vairotu iespējas cilvēkiem, kas novecojot nezaudē aktivitāti, un gādātu par izpalīdzīgumu paaudžu starpā.

Kas ir aktīvas vecumdienas?

Aktīvas vecumdienas nozīmē novecot, saglabājot veselību un pilnvērtīgi piedaloties sabiedrības dzīvē, jūtot piepildījumu darbā, nezaudējot neatkarīgu dzīvesveidu ikdienā un aktīvi paužot savu pilsonisko nostāju. Neatkarīgi no vecuma mēs visi varam būt noderīgi sabiedrībai un vēlēties labāku dzīves kvalitāti. Jautājums ir vienīgi tāds: kā izvērst dzīves laikā uzkrāto potenciālu, kas, gadiem ritot, ir audzis augumā? 2012. gadā uzmanību veltīs aktīvām vecumdienām trijos aspektos.

Nodarbinātība — dzīves ilgumam Eiropā palielinoties, ir cēlies arī pensionēšanās vecuma slieksnis, taču daudzi cilvēki raizējas, ka zaudēs darbu vai nevarēs atrast jaunu, un tāpēc pensionējoties nevarēs saņemt pienācīgu pensiju. Gados veciem darba ņēmējiem ir vajadzīgas labākas iespējas darba tirgū.

Piedalīšanās sabiedrības dzīvē — pensija nenozīmē dīkdienību. Vecu cilvēku devumu sabiedrībai bieži vien nenovērtē, lai gan viņi bieži aprūpē citus, parasti savus vecākus, dzīvesbiedrus vai mazbērnus. Nereti viņi veic arī brīvprātīgo darbu. Eiropas gadā iecerēts parūpēties par to, lai viņu devums sabiedrībai izpelnītos lielāku atzinību, kā arī veidot viņiem labvēlīgāku vidi.

Neatkarīgs dzīvesveids — gadiem ritot, veselība vairs nav tik laba kā jaunībā, taču daudz var darīt, lai to uzlabotu. Samērā nelielas izmaiņas mūsu dzīves telpā var ievērojami uzlabot apstākļus tiem cilvēkiem, kam ir problēmas ar veselību vai invaliditāte. Aktīvas vecumdienas nozīmē arī radīt tādus apstākļus, lai novecojot mēs pēc iespējas ilgāk paliktu paši savas dzīves noteicēji.

ES politika

ES ieguldījums aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes jomā

Demogrāfija, aktīvas vecumdienas un pensijas — par to visu rokasgrāmatā “Sociālā Eiropa”

ES finansējums

Kā sekmēt aktīvu vecumdienu modeli Eiropā — ES atbalsts vietējām un reģionālajām iestādēm un organizācijām

Fakti un skaitļi

Eirobarometra īpašā aptauja par aktīvām vecumdienām

Eurostat — ES statistiskais portrets 2012. gadā. Aktīva novecošana un paaudžu solidaritāte

 

Aktīvo vecumdienu indeksa “Wiki”