Навигационна пътека

  • Отпечатайте тази страница
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят

За годината

2012 – Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

Идеята на годината е да се повиши осведомеността за приноса на възрастните хора към обществото. Тя има за цел да се насърчат създателите на политики и заинтересованите лица на всички равнища да предприемат действия за осигуряване на по-добри възможности за активен живот на възрастните хора и засилване на солидарността между поколенията.

Какво означава активен живот на възрастните хора?

Активен живот на възрастните хора означава да остаряваме в добро здраве като пълноправни членове на обществото и да се чувстваме по-удовлетворени на работно си място, по-независими в ежедневието и по-ангажирани като граждани. Няма значение на каква възраст сме, все още можем да изпъляваме своята роля в обществото и да се радаме на по-добро качество на живот. Предизвикателството е да извлечем максимума от огромния потенциал, който притежаваме дори в по-напреднала възраст. Европейската година 2012 има за цел да се популяризира активният живот на възрастните хора в три насоки:

Заетост – с увеличаването на продължителността на живота в Европа се покачва и пенсионната възраст, но много хора се страхуват, че няма да могат да запазят настоящата си работа или да си намерят друга работа, докато успеят да се пенсионират с достойна пенсия. Трябва да осигурим на по-възрастните работници по-добри възможности на пазара на труда.

Участие в обществения живот – пенсионирането не означава бездействие. Възрастните хора често се грижат за други хора, най-често за своите родители, съпрузи или внуци, но този техен принос към обществото, както и ролята им като доброволци, често се пренебрегва. Европейската година има за цел да приносът на възрастните хора към обществото да получи по-голямо признание и да се създадат по-благоприятни условия за тях.

Независим живот – с възрастта здравето ни се влошава, но можем да направим много, за да се справим с последиците от този процес. Освен това съвсем малки промени в нашата среда могат да доведат до значително подобрение в качеството на живот на хората, страдащи от различни заболявания и увреждания. Активен живот на възрастните означава също така да сме в състояние възможно най-дълго да се грижим за себе си.

Политики на ЕС

Приносът на ЕС към активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

Демография, активен живот на възрастните хора и пенсии – Наръчник за социална Европа

Финансиране от ЕС

Как да популяризираме активния живот на възрастните хора в Европа – подкрепа от ЕС за местни и регионални инициативи

Факти и цифри

Специално проучване „Евробарометър“ за активния живот на възрастните хора

Евростат – Статистически портрет на ЕС (2012 г.): Активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията

Уики за индекса за активен живот на възрастните хора