European Union website, the official EU website

AE i sleamhnáin

Tá ábhar amhairc ar an leathanach seo – cur i láthair ar shleamhnáin - ina léirítear gnéithe éagsúla den AE.

D'fhéadfadh na sleamhnáin seo a bheith áisiúil ag múinteoirí, ag daoine a labhraíonn faoi shaincheisteanna an AE, ag mic léinn agus ag aon duine ar spéis leis cur i láthair a thabhairt maidir leis an AE.

Tugtar mínithe soiléire iontu ar cad atá i gceist leis an Aontas Eorpach, cad a dhéanann sé agus conas a oibríonn sé.

Féadfaidh tú na sleamhnáin a úsáid in aisce gan aon táillí ná srianta cóipchirt, agus iad a mhionathrú as do stuaim féin.

Na sleamhnáin go léir in aon chomhad amháin

An bonn le haghaidh Aontais


An tAontas Eorpach: 500 milliún duine – 28 dtír

Íoslódálacha


Bunaitheoirí

Íoslódálacha


Siombailí an Aontais Eorpaigh

Íoslódálacha


24 theanga oifigiúla

Íoslódálacha


Méadú: ó 6 thír go 28 dtír

Íoslódálacha


An Mórmhéadú: Aontú an Oirthir agus an Iarthair

Íoslódálacha


Iarrthóirí agus iarrthóirí féideartha

Íoslódálacha


Na conarthaí – comhar daonlathach a bhfuil an dlí mar bhonn leis

Íoslódálacha


Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh

Íoslódálacha

Roinnt figiúirí tábhachtacha faoin Eoraip


Daonra an AE i gcomparáid leis an gcuid eile den domhan

Íoslódálacha


Achar dromchla an AE i gcomparáid leis an gcuid eile den domhan

Íoslódálacha


Saibhreas an AE i gcomparáid leis an gcuid eile den domhan

Íoslódálacha


Cé chomh mór agus atá na Ballstáit?

Íoslódálacha


An mó duine a chónaíonn san Aontas Eorpach?

Íoslódálacha


Olltáirgeacht intíre in aghaidh an duine: rachmas

Íoslódálacha

Gníomhaíochtaí AE agus a bhfuil bainte amach aige


Geilleagar na hEorpa: ní neart go cur le chéile

Íoslódálacha


Deich gcinn de thosaíochtaí don Eoraip

Íoslódálacha


Plean infheistíochta don Eoraip

Íoslódálacha


Aontas baincéireachta: bainc shlána iontaofa

Íoslódálacha


Conas a chaitheann an AE a chuid airgid?

Íoslódálacha


Athrú aeráide – dúshlán domhanda

Íoslódálacha


Foinsí fuinnimh i ndomhan atá ag síorathrú

Íoslódálacha


Taighde - infheistíocht i sochaí an eolais

Íoslódálacha


Dlúthpháirtíocht: beartas comhtháthaithe an Aontais Eorpaigh

Íoslódálacha


An euro – airgeadra amháin do mhuintir na hEorpa

Íoslódálacha


Beating inflation

Íoslódálacha


An margadh aonair: saor-rogha

Íoslódálacha


Saorchead taistil

Íoslódálacha


Costas níos ísle ar fhón póca a úsáid thar lear

Íoslódálacha


Dul i mbun staidéir thar lear

Íoslódálacha


Feabhas a chur ar shláinte agus ar an gcomhshaol

Íoslódálacha


Limistéar saoirse, slándála agus ceartais

Íoslódálacha


Síocháin agus rathúnas ar fud an domhain

Íoslódálacha


Mórchumhacht trádála

Íoslódálacha


Is é an AE is mó a thugann cúnamh forbraíochta ar fud an domhain

Íoslódálacha


Cearta tomhaltóirí a chosaint

Íoslódálacha


Comhionannas inscne

Íoslódálacha

Conas a oibríonn an AE


Trí phríomhinstitiúid

Íoslódálacha


Institiúidí an Aontais Eorpaigh

Íoslódálacha


Mar a dhéantar dlíthe an AE

Íoslódálacha


Parlaimint na hEorpa – guth na ndaoine

Íoslódálacha


Na páirtithe polaitiúla Eorpacha

Íoslódálacha


Comhairle na nAirí – guth na mBallstát

Íoslódálacha


Comhairle na nAirí – an tslí a vótálann siad

Íoslódálacha


Cruinniú Mullaigh na Comhairle Eorpaí

Íoslódálacha


Ardionadaí do ghnóthaí eachtracha agus slándála

Íoslódálacha


An Coimisiún Eorpach – an leas coiteann a chur chun cinn

Íoslódálacha


An Chúirt Bhreithiúnais – an dlí a chaomhnú

Íoslódálacha


An tOmbudsman Eorpach

Íoslódálacha


Cúirt Iniúchóirí na hEorpa: luach do chuid airgid a fháil

Íoslódálacha


An Banc Ceannais Eorpach: an euro a bhainistiú

Íoslódálacha


Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa:guth na sochaí sibhialta

Íoslódálacha


Coiste na Réigiún: guth an rialtais áitiúil

Íoslódálacha


Státseirbhísigh an AE

Íoslódálacha


Teagmháil a dhéanamh leis an Aontas Eorpach

Íoslódálacha