Tiesību aktu meklēšana

ES tiesību akti ir:

  • Līgumi par Eiropas Savienības dibināšanu un darbību,
  • ES regulas, direktīvas un lēmumi, kas tiešā vai netiešā veidā ir spēkā visās ES dalībvalstīs.

Tiesību aktu meklēšana datubāzē “EUR-lex”

Izvēlieties vienu no šādiem dokumentu veidiem

Visi tiesību akti

         Regula
         Direktīva
         Lēmums

Eiropas Savienības Tiesas lieta
COM final un JOIN final
SEC un SWD
Ievadiet gadu ( 4 ciparus )

Ievadiet numuru ( lielākais 4 ciparus )

 Lejupielādes

  • ES tiesību ābece pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?