Αναζήτηση νομοθεσίας

Η νομοθεσία της ΕΕ περιλαμβάνει:

  • • τις Συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο λειτουργίας της
  • • κανονισμούς, οδηγίες και αποφάσεις της ΕΕ, που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τα κράτη μέλη της.

Αναζήτηση νομοθεσίας στη βάση EUR-Lex

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα είδη εγγράφου

Όλη η νομοθεσία

         Κανονισμός
         Οδηγία
         Απόφαση

Υπόθεση του Δικαστηρίου της ΕΕ
COM τελικό και JOIN τελικό
SEC και SWD
Γράψτε το έτος ( 4 ψηφία το πολύ )

Γράψτε τον αριθμό ( 4 ψηφία το πολύ )

 Τηλεφορτώσεις

  • The ABC of EU law (Το αλφαβητάρι της ενωσιακής νομοθεσίας) pdf - 3 MB [3 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr)  

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;