Navigacijska pot

Pravo EU

Sprejemanje odločitev

Odločitve se običajno sprejemajo v rednem zakonodajnem postopku (nekdanji postopek soodločanja). V tem postopku mora Evropski parlament, ki je neposredno izvoljen, predlagane zakone odobriti skupaj s Svetom (vlade 28 držav EU). Evropska komisija pripravi predloge predpisov in izvaja zakonodajo EU.

Pogodbe EU

Evropska unija temelji na načelih pravne države. To pomeni, da vsak ukrep EU temelji na pogodbah, ki so jih po demokratičnem postopku potrdile vse države članice EU.

Z Lizbonsko pogodbo se je povečalo število področij, kjer se uporablja redni zakonodajni postopek. Evropski parlament Englishfrançais ima tudi večjo moč, da zavrne predlog, kadar ne soglaša s Svetom.

Uredbe, direktive in drugi akti

Cilji iz pogodb EU se uresničujejo z različnimi pravnimi akti. Nekateri so zavezujoči, drugi ne. Med temi so uredbe, direktive, priporočila in mnenja. Nekateri se uporabljajo za vse države EU, drugi samo za nekatere.

Uporaba prava EU

Po evropski zakonodaji imajo pravice in obveznosti ne samo države članice, ampak tudi državljani in podjetja. Zanje se neposredno uporabljajo nekatera pravila. Evropska zakonodaja je sestavni del pravnega sistema držav članic, ki so zlasti odgovorne za izvajanje in pravilno uporabo teh pravil. Zato lahko upravičeno pričakujete, da bodo nacionalni organi po vsem ozemlju Evropske unije pravilno uresničevali vaše pravice iz evropske zakonodaje.

Zakonodaja in sodna praksa

Zakonodaja EU zajema:

  • pogodbe o ustanovitvi Evropske unije, ki urejajo delovanje EU,
  • uredbe, direktive in sklepe EU, ki imajo neposredni ali posredni učinek na države članice EU.

Sodna praksa EU obsega sodbe Sodišča Evropske unije, ki razlagajo zakonodajo EU.

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?